Gå till innehållet

Delgeneralplanen för Pickala-Marsudden


Planens läge

Området för delgeneralplanen omfattar Pickala Marsuddens område och gränsar till sv 51 i norr, Pickala å i väst och till Pickalafjärden och Kyrkslätts kommungräns i söder och öst. Avsikten är att utarbeta en delgeneralplan med rättsverkan för området och ändra delgeneralplanen för Sydöstra Sjundeå som gäller i området.

Området gränsar till delgeneralplaneområdena för Sjundeå centrum och Störsvik. Planområdets yta är cirka 430 hektar.

Behandlingsskeden

 • Tekniska nämnden 14.5.2019 § 65 beslutade godkänna programmet för deltagande och bedömning enligt bilagan och kungöra PDB.
 • Tekniska nämnden 18.6.2019 § 79 beslutade lägga fram det bifogade delgeneralplanutkastet offentligt till påseende i 45 dagar vid tekniska avdelningen på adressen Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå; kungöra om framläggandet av delgeneralplanutkastet i Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; begära valda instanser att ge utlåtande om delgeneralplanutkastet.
 • Ett publiktillfälle om planutkastet för Pickala-Marsuddens delgeneralplan ordnades i Fanjunkars 26.6.2019 kl. 17.30.
 • Tekniska nämnden 26.11.2019 § 127 beslutade lägga fram det i bilagan presenterade detaljplaneförslaget till allmänt påseende i 45 dagar vid kommunens tekniska kansli i adressen Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå; kungöra framläggandet av detaljplaneförslaget i tidningarna Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; begära valda instanser att ge utlåtande om delgeneralplaneförslaget.
 • Tekniska nämnden 3.3.2020 § 41 beslutade att godkänna planläggarens genmälen till anmärkningarna och utlåtandena och att skicka dem till dem som inlämnat anmärkningarna och avgivit utlåtanden; delgeneralplaneförslaget och att skicka det vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande.
 • Kommunstyrelsen 30.3.2020 § 64 beslutade föreslå till kommunfullmäktige, att fullmäktige godkänner delgeneralplanen för Pickala-Marsudden i enlighet med bilagor.
 • Kommunfullmäktige 20.4.2020 § 26 beslutade remittera ärendet till kommunstyrelsens behandling. Dessutom godkände kommunfullmäktige följande hemställningskläm: Kommunfullmäktige föreslår till tekniska nämnden och kommunstyrelsen att de under beredning av Pickala-Marsuddens delgeneralplan utreder 1. Hur förverkligandet av planen påverkar kommunens ekonomi under de följande 3-5 åren och 2. Hur planet påverkar kommunens egna mål att minska koldioxidutsläpp (Hinku-målen).
 • Kommunstyrelsen 27.4.2020 § 99 beslutade att ärendet remitteras till tekniska nämnden för ny beredning så att tekniska nämnden begär Kommunförbundets utlåtande om planens lagenlighet.
 • Tekniska nämnden 12.5.2020 § 68 beslutade att godkänna delgeneralplaneförslaget för Pickala-Marsudden och att skicka det vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande.
 • Kommunstyrelsen 18.5.2020 § 115 beslutade föreslå att kommunfullmäktige godkänner delgeneralplanen för Pickala-Marsudden enligt bilagorna.
 • Kommunfullmäktige 25.5.2020 § 36 beslutade att godkänna delgeneralplanen för Pickala-Marsudden enligt bilagorna.
 • Beslutet har vunnit laga kraft 31.1.2023 och planen har trätt i kraft.

Material:

Marsuddenväggens och Kabanovgrändens korsning