Gå till innehållet

Projektet Deltagande och inflytande i västra Nyland


Projektet Deltagande och inflytande i västra Nyland pågick parallellt i Sjundeå och Ingå från september 2022 till december 2023. Projektet finansierades med statsbidrag och baserade sig på Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras handbok Hur görs biblioteken som forum för folkstyret. Huvudfokus låg på hur biblioteken kan främja delaktigheten i det lokala beslutsfattandet, men vi arbetade också med delaktighet överlag.

Projektet är avslutat.

Tidtabellen för bibbakaffen våren 2024 publiceras senare.

14.12.2023 Bibbakaffe: Småbarnspedagogik och fritid

Chef för småbarnspedagogik Mari Mikonaho-Ratia och välfärdschef Paula Kivekäs 

Småbarnspedagogiken i Sjundeå har en bra personalsituation. Vi har utbildade och kvalificerat förskolelärare och barnskötare på daghem och förskolor. I de passligt stora daghemmen finns en gemenskap. Alla pedagoger känner till alla husets barn och vårdnadshavare. Serviceområdets socionomer – välfärdspedagoger gör lågtröskelpedagogiskt samarbete på dagis med barngrupper och familjer.  

I Sjundeå används utomhuspedagogik. Vi har naturen nära och den anses också vara viktig i småbarnsfostran. Särskilt inom familjedagvården är utomhuspedagogiken starkt närvarande i vardagen. 

På kommunens hemsida kan du hitta en lista över öppna platsaktiviteter för barnfamiljer, där du kan hitta klubbar för barn och familjer anordnade av MLL och församlingen.  

En deltagare berättar att hen tycker att nivån på dagvården fantastisk och överraskade familjen positivt, den är kommunens stjärna. På dagis har de alltid haft samma bekanta ansikten, bara i höstas har det varit utbyte. Den utmärkta småbarnspedagogiken är åtminstone för den här familjen en hållkraft. Nätverk som stödjer föräldrarnas vardag byggs genom dagis, när syskonpar och grupper leker tillsammans på gården.  

Småbarnspedagogiken som kommuns styrka skulle också kunna utnyttjas i marknadsföringen av Sjundeå. Fast då kan det snabbt behövas fler grupper.  

Förskolorna har en egen Instagram, genom vilken du kan kika in i vår vardag. Syftet är att ge en bild av vad som händer i förskolan och det tvååriga förskoleförsöket, men också att lära barn om tryggt och respektfullt beteende på sociala medier. Meningen är att diskutera med barnen om vilka bilder som ska delas, vad som kan och vad man vill publicera, om bilden är positiv, om någon kan bli sårad av den och hur det känns om någon lägger upp bilden utan tillåtelse.  

MLL:s tjänster är bekanta för deltagarna, familjekaféerna är viktiga. Lokalerna håller på att förfalla, vi hoppas att kommunen agerar proaktivt och förstår vikten av att stödja den tredje sektorn. Här skulle till exempel biblioteket kunna vara en partner. I nuläget ligger mycket ansvar på en person i MLL:s verksamhet.  

Den bullriga, uttröttande miljön på förskolorna bekymrar. Skulle förskolegrupperna kunna flyttas till dagis? Samarbetet mellan förskolorna och skolorna har varit bra, åtminstone tidigare. Oro för fastigheten, inte bara för utrymmesbristen, utan också för att inte ha en egen gård.  

Svar: I princip skulle förskoleundervisning kunna hållas även på dagis, men kommunen har beslutat att förskoleundervisning anordnas i anslutning till skolorna. Syftet är att skapa en smidig övergång från förskola till grundskola. Samarbetet mellan förskola och grundutbildning sänker tröskeln för övergången till skolan. På utbildningscampus kan vi nu alla vara under samma tak.  

Kunde det finnas språkbadsundervisning i en tvåspråkig kommun? Det är trevligt att sånger och ramsor på svenska har introducerats i de finskspråkiga daghemmen genom språkberikningsprojektet. Lyckligtvis är många hobbyer tvåspråkiga. Skulle det vara möjligt att erbjuda svenska som A1-språk? Kanske beror på elevantal.  

Svar: Inom småbarnsfostran och förskolepedagogik finns sedan flera år ett projekt för utveckling av språkberikande verksamhet med statligt stöd. Personalen har fått utbildning i språkberikad pedagogik och har nu verktyg och kunskap för att implementera det.  

Förskolorna fick genom det nya internationaliseringsprojektet en sverigefinsk vänskola i Stockholm. Barnen har t.ex. sjungit tillsammans på Teams och skickat brev till varandra. Genom projektet får förskolebarn öva på det andra inhemska språket och lära känna barn som bor i Sverige och deras vardag i dagis och skola.  

Tyyskylä daghem har inte kunnat göra lika många bussutflykter som tidigare, och till exempel besök på äldreboendet uteblivit.  

Svar: Kan man kombinera med till exempel fritidsaktiviteter för äldre och ha en gemensam buss? Liksom servicelinjen, kanske i samarbete med biblioteket för att främja besök. Alla är överens om att det skulle vara underbart med vardagliga stunder för barn och äldre, inte bara någon högtid en gång om året. Till exempel pyssla ihop?  

Skulle det vara möjligt att erbjuda andra invånare möjlighet att delta? Åtminstone i samband med temadagar, till exempel Gå ut med den äldre. På bebisdagen i Lojo fick man besöka ett äldreboende med bebisen och musicera tillsammans. Gemenskapen mellan generationerna är viktig för alla parter.  

Programmet som kommunen koordinerade i samband med golfevenemanget i somras var utmärkt och välplanerat. Turisthelgen kunde upprepas, samtidigt som nya invånare introducerades i Sjundeå genom programmet.  

Föreningen Siuntion Olohuones aktivitet är på väg att avta, “slut på krut”. Ingen har tid att organisera det stora återvinningsevenemanget ensam eller ens med ett par. Skulle det vara möjligt att få hjälp av kommunen? Det finns få arbetare i kommunen, men man kan tänka på samarbete mellan olika parter i kommunen. Ett förslag om evenemangsbidrag kommer tas upp i nämnden. Man kan be om hjälp av Maarit Tuomisto, Paula Kivekäs, Aino Mykrä och höra sig för om kommunen kan hjälpa till.  

Sakbytarevenemanget har lockat folk från när och fjärran. Man kunde utnyttja tillfället och samtidigt ordna till exempel Syö Siuntio / Smaka på Sjundeå i samarbete med caféer och restauranger. 

Många Sjundeåbor jobbar utanför kommunen. Vilken typ av verksamhet skulle föra invånarna samman? Mer gemenskap, det skulle öka välmåendet. Här spelar föreningarna en stor roll.  

En kurs i simteknik med instruktör planeras för vuxna. Kommunens resurser räcker till den sortens engångssatsningar för att främja välmående. Projektmedel kan också användas. Just nu planerar välfärdssektorn en årsklocka för evenemang, till exempel i samband med temadagar och -veckor. 

1.11.2023 Bibbakaffe: Tekniska sektorn

Tf. teknisk direktör Kenneth Flythström, markanvändningschef Teija Liuska-​Eloranta

På bibbakaffet i onsdags diskuterades bl.a. lekparker, trivseln i centrum och Vargsvängens avloppssanering. 

Lekparker: 

Brådskande problem åtgärdas i år, nästa år upprustas lekparkerna. 

Huvudlekparken byggs intill Fanjukars nästa år, om man får pengar till det. Kommunfullmäktige godkänner budgeten för 2024 den 13.11. Placeringen granskas ännu vid närmare planering. 

Brännmalmens lekpark har beställts och börjar byggas i år. Staketet byggs nästa år. 

Lekparken i Lappers har fått sandlåda och gungor som planerats. 

Det kollas ifall kommunen har möjlighet att laga lekparken vid Veturi. 

Vargsvängens avloppssanering: 

Det byggs nu en parkaktig våtmark på åkern intill Sjundeåvägen. Dit leder man områdets dagvatten. 

I princip ska man ansluta sig till dagvattensystemet, eftersom det är lagstadgat. Behovet utvärderas individuellt för fastigheterna. Om man tidigare har lett dagvatnet till avloppet, måste man ansluta sig till nätverket. 

Vägbelysning: 

Underhållet hör antingen till kommunen eller till staten, beroende på vilken väg det är frågan om. På senaste tiden har kommunen underhållit belysningen, och därför har den varit på även dagtid i olika områden. 

Belysningen längs 51:an i Pickala har varit mörk från bron mot Kyrkslätt. Den belysningen sköts av staten. I dessa fall kan man meddela NTM-centralen antingen genom att ringa Vägtrafikantlinjen 0200 2100 eller på nätet på ett kartbotten på palautevayla.fi. 

Förbätringen av Stamväg 51: 

NTM-centralens projekt ska förbättra stamvägen från Munkkulla i Kyrkslätt ända till Ingågränsen. 

Man kan lämna in kommentarer på miljökonsekvensbedömningen till NTM-centralen fram till 14.11. 

Korsningen Sjundeåvägen och Stamväg 51:

Förbättringen av korsningen planeras skillt från förbättrningarna på Stamväg 51. Planerna är så gott som färdiga, men finansieringen fattas. 

Önskemål: 

  • Förbättrning av Billskogvägen mellan Fanjunkarsvägen och Brännmalmen. Vägen är nu smal och det finns ingen trottoar, trots tung trafik. 
  • Städningen av Tyyskylä daghem är underdimensionerad, och man önskade förbättrning av underhållet av gården. 
  • Önskemål om flera eller större roskisar i Störsvik, och flera tömningar. 
  • Simbåsets utelampa kontrolleras, och man installerar en skymningsbrytare ifall det behövs. 
  • Någon frågade om tidtabellen för asfalteringen av den “gamla delen” av Brännmalmen. Tekniska nämnden bestämmer varje vår vad som ska asfalteras, inom ramarna för budgeten. 
  • Man önskade ett övergångsställe på Brännmalmsvägen, där man kommer från Brännmalmsbågen och –kullan. Det lär vara lätt att ordna. 
  • Någon bad om tidtabellen för vägbelysningen i Sunnanviks bostasområde. Just nu finns ingen tidtabell, det åtgärdas enligt anslag. 
  • Det konstaterades, att vägbelysningen i början av Kyrkovägen och delvis Kummelvägen varit mörka. Kommunen är medveten om problemet och har beställt underhåll. 
  • Skötseln av grönområdena i centrum diskuterades. Kommunen kommer att fästa uppmärksamhet vid det då man gör den nya grönområdesplanen i samband med den nya centrumplanen som är under arbete. 

Om du upptäcker brister, får du gärna meddela kommunen genom kommunens responskanal. Så kan fel åtgärdas, och man kan uppdatera underhållsintervall. 

4.10.2023 Bibbakaffe: Förvaltningssektorn 

Förvaltningsdirektör Niko Kannisto, livskraftchef Kaisa Kivelä 

På bibbakaffet diskuterades bland annat kommunens dragnings- och hållkraft, alltså hur man lockar nya invånare till Sjundeå och vad som får dem att stanna. Utrymme, välmående, fritid och naturen tillsammans med närheten till metropolen lockar nya invånare. Kommunen arbetar för att det också i framtiden ska finnas en hälsocentral i Sjundeå.

Trivseln i och utvecklingen av centrum kom upp som ett viktigt ämne. Det kom önskemål om att kommuncentrum skulle utvecklas till att vara trevligare, också med tanke på dem som passerar genom Sjundeå.

Kommunens livskraftskvällar är friformsevenemang öppna för alla, och på dem har redan nya samarbetsformer uppstått. Sjundeå företagare anordnar även frukostevenemang för företagare.

Kommunen utvecklar nya lösningar för AN- och företagartjänster, eftersom AN-tjänsterna överförs till kommunerna den 1.1.2025. Kommunen förhandlar om servicesamarbete med grannkommuner.

6.9.2023 Bibbakaffe: Bildningssektorn

Bildningsdirektör Eero Kling, biblioteks- och kulturchef Maarit Tuomisto

Bibbakaffe 6.9.2023 På bildningssektorns bibbakaffe den 6.9 pratades det bland annat om skolskjutsarna, skollunchen, Tyyskylä daghems gård och biblioteksbesök, det meröppna biblioteket, kulturevenemang och bokcirklar. 

Bildningsdirektör Eero Kling presenterade utredningen om skolvägar som klassats som farliga. Skolskjutsarna måste ordnas så, att barn inte behöver gå längs farliga vägar eller korsa dem på farliga ställen. Det här leder i vissa fall till långa bussresor. 

Det diskuterades att HRT inte krävt bussar med säkerhetsbälten i upphandlingen. Bussarna är valda enligt antalet passagerarplatser, och en del av dem är ståplatser. Kommunen diskuterar bussarnas säkerhet med HRT, och man vill framför allt ha säkerhetsbälten i minibussarna. Det lönar sig ändå att ge respons också direkt till HRT via deras kundservice. 

Gällande skollunchen oroade matturerna en del föräldrar, då den första matturen är redan kl. 9.45 trots att barnen kan vara hemma först kl. 14.20. Om barn inte är med i eftermiddagsklubben får de inget mellanmål. Det är svårt att påverka matturerna, men Kling har diskuterat saken med rektorn och de funderar ännu på alternativ. Ett lösningsförslag från bibbakaffets deltagare var att de barn som är i den här situationen skulle få gratis mellanmål. 

Många föräldrar önskade också att eleverna i den svenskspråkiga och finskspråkiga skolan skulle träffas under skoldagen. Det skulle falla sig naturligt att träffas över lunchen. Trots att många åker buss tillsammans med barn från båda skolorna, önskade föräldrarna mera interaktion mellan skolorna och språkgrupperna. 

Campusets personal kan köpa mat som blivit över från skollunchen. Trots att det skulle vara fint att erbjuda den här möjligheten till alla kommuninvånare, har man konstaterat att man inte vill släppa in utomstående i matsalen under skoldagen. 

Det kom ett önskemål om att kommunen skulle erbjuda olika paket i eftermiddagsverksamheten, så att avgifterna skulle variera enligt hur många timmar barnet deltar. I uppdelningen borde man ta bussturerna i betraktande. Kling svarade att kommunen är medveten om att eftermiddagsverksamheten är dyr, och att de utreder saken. 

Skolbyggnaden är just nu trång. Prognosen visar ändå på minskande elevantal, och redan under nästa läsår kommer det finnas en finskspråkig förskolegrupp mindre än i år. 

Det framkom att dagisbarnen från Tyyskylä inte har kunnat åka på utflykt efter att man lade till bussturer så, att bussen inte har möjlighet att köra dem till centrum utanför kollektivturerna. De nuvarande bussturerna till Sjundeå centrum passar inte daghemmets tidtabell. Daghemmets budget räcker inte till busstransporter till till exempel biblioteket eller andra utflykter. Kling förmedlar informationen till Mari Mikonaho-Ratia, chef för småbarnspedagogik, så att barnen igen ska kunna besöka biblioteket. 

Det kom önskemål om en stor centrallekpark. Kommunen har gjort en lekparksplan, och just nu lägger man upp en tidtabell för förverkligandet. I planen ingår en centrallekpark. De som är intresserade kan komma och diskutera lekparkerna med tekniska direktören på Tekniskas bibbakaffe den 1.11.2023. 

Man kan bekanta sig med lekparksplanen i tekniska nämndens protokoll och bilagor från deras möte 15.11.2022: 

Många gladde sig åt det nya meröppna biblioteket, men det fanns också orosmoment. Nuförtiden måste man alltid komma ihåg att ta med sig sitt bibliotekskort om man vill komma och läsa tidningar i biblioteket på förmiddagarna. Det kan vara svårt för till exempel någon med minnessjukdom att använda det meröppna biblioteket om man inte kommer ihåg sin pinkod eller hur man loggar in. Det kan leda till färre spontana besök i biblioteket. Biblioteket lovar ändå handleda i hur man använder det meröppna biblioteket. 

Många önskade en bokcirkel för vuxna. Det går bra att ordna i biblioteket, och bibban kan också hjälpa med till exempel att välja böcker. Det har funnits en privat svenskspråkig bokcirkel i Sjundeå redan i 45 år, men det har inte funnits deltagare för en finskspråkig grupp. 

Campusets invigningsfest förra hösten mindes man med värme, framför allt gillade väldigt många Aleksis Kivi-teateruppvisningen. Man önskade mera kultur i socknen, för alla åldrar och på bägge språken. Biblioteks- och kulturkoordinator Aino Mykrä berättade att författargästen Lina Laurent besökte biblioteket veckan innan. Leena Lehtolainen besöker biblioteket på Sjundeådagen, och sjundeåbon, operasångerskan Helena Juntunen kommer att berätta om sin bok senare på hösten. 

Det behövs en anslagstavla i biblioteket, byns gemensamma vardagsrum. Det finns digitala anslagstavlor, infoskärmar, i biblioteket. Dem kan invånare använda för att marknadsföra till exempel evenemang eller hobbyverksamhet. Skicka annonsen i form av en Power Point-sida till adressen kirjasto@siuntio.fi(öppnas i en ny flik).  

Daghemsbarnens föräldrar tackade för möjligheten att gå på “biograf” i campusets auditorium. Kommunen har nu införskaffat en licens som gör att man i fortsättningen kan visa nästan vilka filmer som helst. Sjundeås MLL-förening har också ordnat en filmkväll för barn tillsammans med biblioteket i somras. Nu kommer det komma regelbundna filmvisningar för vuxna, unga och barn. 

Det påpekades att Tyyskylä daghems gård ännu är oskött trots upprepade meddelanden till kommunen. Kommunen har lagt ut underhållet på entreprenad, och tack vare kontakter från invånarna har det blivit tydligt att underhållet av daghemmet inte beaktas ordentligt i kontraktet. Invånarna visste också att berätta att det har varit problem med plogningen och att personalen har suttit fast eftersom vägen inte plogats på många timmar och dagar efter snöfall. Många önskade att Sjundeå skulle anställa egen underhållspersonal. Kling tackade för feedbacken om plogningen, det är bra för kommunen att veta att det tidigare varit problem inför den kommande vintern. 

Man hoppades att ett dagis skulle öppnas igen i Störsvik. Antalet familjer har ökat i området under de senaste åren. En förälder hoppades på ett daghem i den befintliga byggnad som bedömts fungera för dagisverksamhet. Kommunen förbereder just nu en invånarenkät, som kommer att publiceras för kommuninvånarna att fylla i innan jul. En viktig fråga i enkäten är vem som skulle kunna ta sina barn till ett eventuellt daghem i Störsvik. Bibbakaffets deltagare föreslog att Störsviksdagiset skulle presenteras som ett alternativ också för Ingåföräldrar. 

Bildningsdirektör Kling fick en fråga om vad han är mest nöjd med i AKK-skolan, och vad man kunde utveckla. Utvecklandet av skolan är rektorns uppgift. Kling är nöjd med att det mångåriga projektet att få gemensamma utvärderingskriterier för årskurserna 1–5 i båda skolorna nu är i mål. Tonåringar är tonåringar och barn är barn så det finns alltid utmaningar, men man tar tag i dem. I Sjundeå är klasserna också relativt små, vilket är en fin sak. Föräldrarnas utvecklingsförslag behandlas, fast processerna kan vara långa. Just nu väntar man på en eventuell ny läroplan, innan man börjar utveckla undervisningen i någon viss riktning. En kommande utmaning är att en del av undervisningspersonalen är anställd med projektpengar, som tar slut 2024. 

Friidrottsplanens gräsplan har varit i användningsförbud i samband med att gräsmattan förnyats. Skolorna och de minsta barnen har ändå fått använda den, trots att det varit förbjudet för vuxna och lag. Kommunens tekniska avdelning informerar om planens användningsförbud, och man kan fråga dem om det. Skulle en konstgräsplan vara mera praktisk? Det måste utredas innan planen förnyas nästa gång. SIF sköter just nu planen. 

Det nya campuset har fört samman olika aktörer, och det senaste året har handlat om att sköta praktiska saker, som utrymmesanvändning och säkerhetsärenden. Under vintern kommer man skapa en vision för campus, så att man tillsammans med alla aktörer kan utveckla campuset i samma riktning. 

Vid skadegörelse gör SRV en brottsanmälan och för ärendet vidare. Man kan anmäla om söndriga träningsredskap till biblioteks- och kulturchef Maarit Tuomisto maarit.tuomisto@siuntio.fi. För tillfället är innebandymålen trasiga. Välfärdschef Paula Kivekäs, som kan införskaffa nya, kommer att meddelas om saken. 

Det kommer att hållas flera bibbakaffen under hösten. Vi hoppas kunna arrangera bibbakaffen även under våren, då som eftermiddagskaffe så att så många som möjligt kan delta.

Tidigare evenemang

Vårvintern 2023 ordnade vi utbildningar och verkstäder för unga och tjänsteinnehavare om delaktighet tillsammans med Kompetenscentret för ungas delaktighet. Kursserien gav unga värdefull erfarenhet av deltagande, och erbjöd kommunens tjänsteinnehavare och beslutsfattare verktyg för att involvera invånarna i beslutsprocessen. Under utvecklingsprocessen föddes en idé om att beslutsfattare kunde nå unga genom att besöka ungdomslokalen Walkers. Konseptet kommer vidareutvecklas under hösten 2023 tillsammans med ungdomstjänsterna, Kompetenscentret för ungas delaktighet samt Stationens barn. 

Vi ordnade invånarkvällen Med och påverka den 2.3.2023. Där fick invånare lära sig mera om beslutsprocessen, och visionera framtidens Sjundeå. 

Den 13.3.2023 hade biblioteket en valdiskussion i campusets auditorium. Kandidater från alla riksdagspartier deltog i panelen, och evenemanget streamades på kommunens facebook-sida. 

Under förhandsröstningen kunde också familjens yngsta rösta, i bibliotekets mjukisval. Förskoleelever och de yngsta eleverna i Aleksis Kiven koulu och Sjundeå svenska skola röstade också med sina grupper. 

Biblioteket och delaktighetsprojektet utmanade kommuninvånarna att läsa fyra böcker med något samhällstema under sommaren. Vi lottade ut Helle-ämbare med Sjundeå-produkter bland deltagarna. 

Lågstadiernas årskurser 5 och 6 får under hösten delta i tematimmarna Titta, vi påverkar! På tematimmarna får eleverna bekanta sig med demokrati och deltagande ur många olika vinklar, och får också träffa kommunens beslutsfattare.