Gå till innehållet

Plantering och fällning av träd


Plantering av träd på bebyggda områden

Plantering av träd förutsätter varken tillstånd eller anmälan, men det bra att hänsyn till både grannar och byggnader när man planterar träd. Man ska undvika att plantera stora träd i närheten av rån mot grannarna. Ungefär fem meters avstånd till rån anses vara bra.

Trädfällning

I trädfällningar på egen tomt med ringa verkningar behöver man inte ansöka om tillstånd. Som ringa verkningar anses fällandet av enskilda träd så som träden inte är skyddade i planen eller annars betydande för landskapet (t.ex. lind, ek eller gammal tall) och grannarna har gett sitt samtycke till åtgärden. Om det är fråga om att fälla flera träd eller ett träd som är betydande för landskapet, ska man kontakta byggnadstillsynen. I husbolag är det husbolagets styrelse eller bolagsstämman som beslutar om trädfällning.

Det lönar sig att komma överens om trädfällningar som har ringa verkningar med grannen och exempelvis be om ett skriftligt samtycke till fällningarna. Om det uppstår meningsskiljaktigheter på grund av trädfällningar är det bra att diskutera saken med byggnadstillsynen.

Träd får inte fällas under fåglarnas häckningstid 1.4 -31.7 utan tvingande skäl. Om man är tvungen att fälla träd under den ovannämnda tidsperioden ska man kontakta byggnadstillsynen innan man vidtar åtgärder.