Gå till innehållet

Brännande av byggnader


Det är i regel förbjudet att göra av sig med byggnader genom att bränna dem. Vid räddningsväsendet övningar kan detta ändå vara möjligt.

Stora lågor slår ut ur alla fönster på en villa.

Rivningslov (MBL 127 §)

Innan en byggnad bränns, ska man av kommunens byggnadstillsynsmyndighet ansöka om rivningslov enligt 127 § i markanvändnings- och bygglagen (MBL 132/1999). Detta innebär att man lämnar in en skriftlig anmälan eller ansöker om lov beroende på situation. Det är kommunens byggnadstillsyn som beviljar rivningslovet och som ger mer information i ärendet.

Miljöskyddsmyndighetens tillstånd

Att bränna byggnader förutsätter anmälan enligt § 120 i miljöskyddslagen (MSL, 527/2014) gällande exceptionell situation. Information om att en anmälan är anhängig ska lämnas och parterna höras på motsvarande sätt, om det finns särskilda skäl till detta. (MSL 121 §).

Myndigheten ska med anledning av en anmälan enligt 120 § i miljöskyddslagen meddela ett beslut. Beslutet ska förenas med behövliga villkor om förebyggande och hindrande av förorening av miljön och om fullgörande av de skyldigheter enligt avfallslagen som gäller ordnande av verksamheten. Beslutet får dessutom förenas med villkor om kontroll av verksamheten och information till invånarna.

Ett rivningslov enligt MBL och en anmälan enligt MSL kan anhängiggöras samtidigt.

Tillståndsprövning

Det ska finnas en särskild godtagbar grund och orsak till att göra sig av med en byggnad genom att bränna den. Ett sådant särskilt skäl kan vara räddningsväsendets behov att få använda byggnaden som ett övningsobjekt. Byggnadsägarens ekonomiska intresse är däremot inte ett godtagbart skäl för brännande.

Miljömyndigheten bedömer om objektet är sådant att brännandet inte skadar miljön. En förutsättning för beviljandet av tillstånd är dessutom att räddningsverket förordar det i ett utlåtande.

Behandlingsavgift och fastställande av den

Enligt Sjundeå kommuns miljövårdsmyndighetstaxa (miljö- och byggnadsnämnden 23.1.2018, 6 §) är behandlingsavgiften för exceptionella situationer 1110 €.

Gör så här

Ansök om tillstånd elektroniskt via tjänsten Lupapiste.fi. Lupapiste är en e-​tjänst där du kan sköta alla ärenden med myndigheter elektroniskt. Tillstånd och anmälningar gällande miljön levereras till miljöskyddsmyndigheterna via Lupapiste.

Ta kontakt ifall du inte kan använda Lupapiste för att uträtta dina ärenden.

Byggnadsinspektionen

Miljöskyddet

Tekniska kansliet

I tekniska kansliets lokaler finns byggnadstillsynen, miljötillsynen, servicecentralen samt kommunutvecklingsavdelningen. På kommunutvecklingsavdelningen kan du också träffa företagsrådgivaren. Du kan träffa personal enligt överenskommelse.

Servicetider

Tills vidare öppet enbart genom tidsbokning

E-post