Gå till innehållet

Temaplaner i generalplanläggningen


Sjundby slotts vita stenfasad syns bland trädtopparna.
Bland annat Sjundby slott är markerat som byggd kulturmiljö av riksintresse i temageneralplanen för kulturhistoriska områden.

Granskning av markanvändningen med hjälp av temaplanläggning

År 2017 fattade Tekniska nämnden beslut (25.4.2017 § 57) att påbörja förnyelsen av hela Sjundeås generalplan som temaplan. Som preliminära teman valdes sju teman: (1) Trafik, (2) Värdefulla bergsområden, (3) Glesbygge, (4) Grönområdesnätverk, (5) Kommunstruktur (tätorter), (6) Kulturhistoriska områden och (7) Skyddet av natur och miljö

År 2019 påbörjades generalplanearbetet i fyra teman (A) Trafik, (B) Berg, (C) Kulturhistoria och (D) Natur- och miljöskydd, då tekniska nämnden godkände planen för deltagande och bedömning (tekn 14.5.2019 § 66).

Temanas utkastmaterial fanns till påseende en förlängd tid p.g.a. Coronapandemin, 3.3–30.7.2020. Under denna tid ordnades ett publiktillfälle och en till ännu efter tiden för påseende.

På basis av responsen bearbetade man förslagsmaterialet för de fyra temaplanerna och presenterade det till tekniska nämnden 17.8.2021 och nämnden fattade beslut om materialet 28.9.2021. Då nämnden fått bekanta sig med Sjundeås generalplaneläge samt responsen som kommit på planmaterialet konstaterade nämnden temaplanläggningens utmaningar och beslutade enhälligt att förnyelsen av generalplanen inte främjas genom temaplaner. Nämnden ser att det i generalplanearbetet i fortsättningen är viktigt att förenhetliga samhällsstrukturens och markanvändningens olika verksamheter och en utvärdering konsekvenserna. Naturligtvis kommer man att utnyttja det redan beredda temaplanmaterialet och responsen i fortsättningen i allt generalplanearbete.

Behandlingsskeden

  • Tekniska nämnden beslutade 14.5.2019 § 66 godkänna planen för deltagande och bedömning samt tillkännage den offentligt.
  • En trafikverkstad ordnades ons. 21.8 kl. 17:30 i Fanjunkars. Under evenemanget diskuterade man om trafiken i anknytning till den pågående temageneralplanen.
  • Utkastmaterialet var till påseende 3.3–30.7.2020. 
  • Publikevenemang ons. 11.3.2020 kl. 17–19 i Fennia Arena.
  • Publikevenemang ons. 16.9.2020 kl. 17–19 i Fennia Arena.
  • Tekniska nämnden beslutade 28.9.2021 § 116, § 117, § 118, § 119 att generalplanens förnyelse inte fortsätts med temaplanläggning, men temaplanmaterialet i sin helhet (även responsen) utnyttjas i allt kommande generalplanearbete.