Gå till innehållet

Dataskyddspolicy

Blankett för begäran om personuppgifter

Var och en har rätt till skydd av sina personuppgifter. Dataskydd är en grundläggande fri- och rättighet, som tryggar tillgodoseendet av den registrerades rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter. Syftet med dataskydd är att ange när och under vilka förutsättningar personuppgifter kan behandlas.

Dataskydd inom Sjundeå kommuns tjänster

Var och en har rätt till skydd av sina personuppgifter. Detta innebär att behandling av personuppgifter ska vara ändamålsenlig och alltid ske för särskilda skäl samt på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim eller lagenligt grund. Med skydd av personuppgifter avses också att var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få dem rättade eller borttagna om det finns behov av rättelse av uppgifterna.

Begrepp

Enligt EU:s dataskyddsförordning är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person (t.ex. namn, personbeteckning, bild, biometrisk eller genetisk uppgift) personuppgifter. En identifierbar person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Med behandling av personuppgifter avses all sorts åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller manuellt. Behandling är exempelvis insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring av personuppgifter.

Principer för behandlingen av personuppgifter

Inom de tjänster som kommunen producerar behandlas personuppgifter lagenligt och öppet med avseende på den registrerade. Lagenlighet innebär att personuppgifter samlas in endast för vissa lagenliga ändamål inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Med öppenhet avses att klienten har rätt att få veta hur och för vilket ändamål personuppgifterna behandlas.

Vilka personuppgifter samlas in i kommunens tjänster?

Identifikationsuppgifter (namn och personbeteckning) behövs för att kunna rikta servicen, fakturorna och kommunikationen till rätt person. I olika tjänster kan dessutom också behövas andra identifikationsuppgifter så som fastighetsbeteckning eller bilens registernummer.

Kontaktuppgifter (hemadress, telefonnummer, e-post) behövs inom all service för att kunna nå kunden.

I vissa lagstadgade tjänster behandlas också kundens ekonomiska uppgifter. Exempelvis småbarnspedagogikens klientavgifter fastställs enligt inkomsterna. Inkomstuppgifterna är också en förutsättning för beviljandet av behovsprövat eller kompletterande utkomststöd samt för skuldrådgivningstjänsterna.

Hälsouppgifter behandlas inom kommunens grundtrygghetstjänster i hälso- och vårdtjänsterna. Behandlingen av hälsouppgifter har reglerats med speciallagar och de skyddas mycket noga.

I mångprofessionella nätverk, så som exempelvis elevvården och den rehabiliterande arbetsverksamheten, behandlar olika sakkunniga kundernas personuppgifter inom sitt egna område för att kunna erbjuda kunden bästa möjliga service (bl.a. Psykologer, socialarbetare, kuratorer, läkare, ungdomsarbetare). Uppgifter som behandlas i de ifrågavarande nätverken är absolut konfidentiella.

Vart kan personuppgifter överlåtas?

Kommunens serviceenheter kan överlåta uppgifter till andra myndigheter om dessa i enlighet med lagen har rätt att behandla uppgifterna i fråga. Inom kommunen överlåts uppgifter för regelmässig fakturering eller för utbetalning av löner och arvoden till Taitoa.

Sjundeå kommun överlåter inte personuppgifter för direktmarknadsföring.

Sjundeå kommun överlåter inte i utgångsläget personuppgifter till tredje länder eller till länder utanför EU.

Rätten att lämna in besvär till dataskyddsmyndigheten

Den registrerade har rätt att lämna in besvär till tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att det i behandlingen av hans/hennes personuppgifter bryts mot EU:s allmänna dataskyddsförordning eller mot de nationella lagar och förordningar som styr dataskyddet.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Dataskyddsombudsmannens byrå
PB 800
00521 HELSINGFORS

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 HELSINGFORS

Tfn 029 56 66700

tietosuoja@om.fi