Gå till innehållet

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion


Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion har i uppgift att bl.a. godkänna för- och grundskoleundervisningens årliga arbetsplan, utse biträdande eller vicerektor för skolan, avskeda elev från grundskolan på bestämd tid och framföra en ekonomi- och verksamhetsplan för bildningsnämnden.

Till den svenskspråkiga sektionens möten kallas en representant för Sjundeå svenska skolas personal och en representant för den svenskspråkiga förskoleundervisningens personal.

Sektionen sammanträder vid behov, i medeltal 3-4 gånger i året.

Medlemmar 2021-2025

Ordförande

Laila Andersson (Anette Flygar)

Viceordförande

Karl Nilsson (Hilkka Toivonen)

Övriga medlemmar

Catharina Dannbäck (Ingeborg Malm)
Jari Alopaeus (Peppe Forsblom)
Anne Laakso-Sopukki (Tony Böckerman)

(de personliga ersättarna inom parentes)

Kommunstyrelsens representant

Susanne Ekström

Föredragande

Rektor Katarina Lodenius, serviceområdesansvarig Nina Isometsä

Sekreterare

Förvaltningskoordinator Cilla Ojala