Gå till innehållet

Luftkvalitet


Luftföroreningar samt partikel- och gasformiga ämnen är skadliga för både människan och miljön. Föroreningar förorsakar både lokala, regionala och världsomfattande skador. De lokala konsekvenserna som förorsakats av luftföroreningar som beror på närutsläpp kan påverka människors hälsa. Regionala olägenheter är däremot exempelvis försurad jordmån eller försurade vattendrag. Världsomfattande konsekvenser är förstärkande av växthuseffekten och uttunnande av ozonskiktet i den övre atmosfären.

I Finland är halterna i luftföroreningarna i allmänhet rätt så låga. Det som försämrar luftkvaliteten är partiklar, ozon, kvävedioxid, svaveldioxid samt olika flyktiga kolväten.

Luftkvaliteten i Sjundeå är i genomsnitt god. Det finns inga industri- eller energiproducerande anläggningar i kommunen, vilka på ett betydande sätt skulle inverka på luftkvaliteten. Trafiken utgör den största källan till kväveoxid- och kolmonoxidutsläpp. Den största delen av partikel-, svaveldioxidutsläppen samt utsläppen av flyktiga organiska föreningar förorsakas av förbränningen av trä samt oljeuppvärmningen.

Luftkvaliteten i Sjundeå kartläggs med hjälp av ett regionalt uppföljningsprogram. Uppföljningen fördelar sig på en mätnings- och en utsläppsdel samt en kartläggning av lavar. Jyväskylä universitets miljöforskningscenter Ambiotica utför lavkarteringen. Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) utför den övriga uppföljningen.

Mera information:

Förbränning av trä

Då man bränner trä uppstår utsläpp som är skadliga för hälsan: småpartiklar, os samt organiska föreningar. Dåliga förbränningsmetoder förorsakar mer för hälsan skadliga småpartiklar än goda förbränningsmetoder. Man ska fästa uppmärksamhet vid det, speciellt i tättbebyggda småhusområden.