Gå till innehållet

Ändring av detaljplan för Siuntion Virkkula


Detaljplaneområdet för Virkkulankylä, ett fält mitt i skogen, bland träden syns en villa

Kommunfullmäktige fattade den 2.2.2015 beslut om att ingå ett samarbetsavtal mellan kommunen och Virkkulankylä Oy. Med avtalet har man bl.a. kommit överens om att inleda en detaljplaneändring.
Med planeändringen strävar man till att skapa förutsättningar för att på området bygga seniorboende och vårdtjänster för åldrande personer.
 
Objektet, (fastigheterna 755-406-6-177 och 755-406-14-21) finns i kommuncentrum, väster om Brännmalmens detaljplaneområde. Kommun skaffade ifrågavarande område för att möjliggöra en utvidgning av kommuncentrum. Området består av obebyggd åker- och skogsmark. Planeområdet uppgår till ungefär 3,9 ha i Brännmalmens område. Total ungefär 8 900 vån-m2 byggrätt har anvisats till omdåret för ett servicehus, bostadshus, lageutrymmen, gårdsbastun och för arbetsutrymmen. Ansikten är att erbjuda de boende möjlighet till odling i liten skala och till andra motsvarande verksamhetsformer. Planeområdet ansluter sig till det befintliga gatunätet vid Brännmalmssvängen på Brännmalsvägen.

Behandlingsskeden

 • Tekniska nämnden beslutade 16.16.2014 § 126 föreslå för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att de godkänner det i bilagan presenterade utkastet till samarbetsavtal mellan Virkkulankylä Oy och Sjundeå kommun.
 • Kommunfullmäktige beslutade 2.2.2015 § 4 godkänna samarbetsavtalet mellan kommunen och Virkkulankylä Oy 
 • Tekniska nämnden beslutade 24.3.2015 § 25 anhängiggöra en detaljplaneändring som gäller fastigheterna. 755-406-1-35, 755-406-1-36 ja 755-406-4-21; kungöra anhängiggörandet i Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; godkänna planen för deltagande och bedömning formen enligt bilagan och informera i samband med kungörelsen om att man kan bekanta sig med planen för deltagande och bedömning i kommunens tekniska kansli och på kommunens webbplats.
 • Tekniska nämnden beslutade 23.6.2015 § 57 framlägga planeutkasten till påseende i 60 dagar i kommunens tekniska kansli på adressen Svidja 51 B, 02570 Sjundeå; kungöra framläggandet av planeutkastet i Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland och be om utlåtanden om utkasten av de i paragrafen nämnden instanserna.
 • Miljö- och byggnadsnämnden 18.8.2015 § 62 gav sitt utlåtande om detaljplaneutkastet för Virkkulankylä
 • Grundtrygghetsnämnden 26.8.2015 § 38 gav sitt utlåtande om detaljplaneutkastet.
 • Tekniska nämnden beslutade 2.2.2016 § 6 anteckna de inlämnade utlåtandena för kännedom och godkänna de i bilagan föreslagna genmälena; godkänna planläggarens förslag till genmälen enligt bilagan och att skicka dem till utlåtandegivarna och till dem som inlämnat anmärkningar; framlägga det i bilagan presenterade förslaget till detaljplan till påseende enligt MBF § 27 och inbegära utlåtanden om planförslaget av de i paragrafen nämnda instanserna.
 • Grundtrygghetsnämnden 6.4.2015 § 11 gav sitt utlåtande om detaljplaneförslaget.
 • Miljö- och byggnadsnämnden 12.4.2016 § 21 gav sitt utlåtande om detaljplaneförslaget.
 • Tekniska nämnden 14.3.2017 § 39 behandlade detaljplanen för Virkkulankylä.  Tekniska nämnden beslutade föreslå för kommunstyrelsen att en ny plats på Brännmalmens område planläggs för Virkkulankylä; att samarbetsavtalet ändras i motsvarande mån och att projektet förverkligas utan fördröjning, så att man inte riskerar användningen av ARA:s finansieringsbeslut.
 • Kommunstyrelsen beslutade 27.3.2017 § 72 att för Virkkulankylä planläggs en ny plats på Brännmalmens område och att det ändrade samarbetsavtalet godkänns.
 • Tekniska nämnden beslutade 15.6.2017 § 80 framlägga utkastet till detaljplan, såsom den presenteras i bilagan, till offentligt påseende i 30 dagar; kungöra framläggningen av detaljplaneutkastet i tidningarna Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; begära om utlåtanden om detaljplaneutkastet av de i paragrafen nämnda instanserna och be om ett utlåtande av planläggaren till de utlåtanden som lämnats in angående programmet för deltagande och bedömning och utgående från dem behandla dem i tekniska nämnden efter att planutkastet varit offentligt framlagt.
 • Miljö- och byggnadsnämnden 15.8.2017 § 57 gav sitt utlåtande om detaljplaneutkastet.
 • Bildningsnämnden 23.8.2017 § 54 gav sitt utlåtande om detaljplaneutkastet.
 • Grundtrygghetsnämnden 6.9.2017 § 35 gav sitt utlåtande om detaljplaneutkastet.
 • Tekniska nämnden beslutade 2.11.2017 § 138 godkänna planläggarens förslag till genmälen till anmärkningarna och utlåtandena enligt bilagan, framlägga det i bilagan presenterade förslaget till detaljplan till allmänt påseende och inbegära utlåtanden gällande planeförslaget från de nämnda instanserna.
 • Tekniska nämnden beslutade 6.2.2018 § 16 att godkänna planläggarens genmälen till anmärkningarna och utlåtandena och att skicka genmälen och skicka detaljplanen vidare till kommunstyrelsen.
 • Kommunstyrelsen beslutade 26.2.2018 § 38 att föreslå för fullmäktige att den godkänner det bifogade föravtalet mellan Sjundeå kommun och Virkkulankylä Oy och befullmäktiga kommundirektören och tekniska direktören att underteckna avtalet; föreslå för fullmäktige att den godkänner planläggarens förslag till genmälen till de inlämnade utlåtandena och föreslå för fullmäktige att den godkänner ändringen av detaljplanen för Virkkulankylä enligt bilaga.
 • Kommunfullmäktige beslutade 12.3.2018 § 30 att godkänna planläggarens förslag till genmälen till de inlämnade utlåtandena och godkänna ändringen av detaljplanen för Virkkulankylä enligt bilaga.
 • Planen vunnit laga kraft 4.5.2018.