Gå till innehållet

Information till serviceproducenterna


Anmälningsförfarandet för småbarnspedagogikens privata daghemsverksamhet ändrade med lag (326/2022) till tillståndsförfarande.

Lagen om småbarnspedagogiks (540(2018) uppdaterade kapitel 9 och paragrafer 51, 58, 59 och 63 gällande privat småbarnspedagogik gäller tillståndsplikt.

Lagen om småbarnspedagogik (540/2018) förpliktar privata serviceproducenter att ansöka om tillstånd att utöva verksamhet från regionförvaltningsverket (RFV) innan verksamheten börjar. I enlighet med 44 a – c § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) ska ett daghem som redan har verksamhet ansöka om tillstånd för sin verksamhet från regionförvaltningsverket i enlighet med övergångsbestämmelsen senast 31.12.2026.

Lagens mål

  • trygga kvaliteten på den privata daghemsverksamheten
  • säkerställa att lagen om småbarnspedagogik iakttas i den privata daghemsverksamheten
  • stärka förhandskontrollen av privat småbarnspedagogik
  • precisera de olika myndigheternas roll i tillståndsprocessen
  • noggrannare avgränsa den gällande lagstiftningen om förutsättningarna för erhållande och eventuellt förverkande av tillstånd
  • förenhetliga myndighetsförfarandet för erhållande av tillstånd
  • privat daghemsverksamhet ska vara tillståndspliktig på samma sätt som i det övriga utbildningssystemet, dock med beaktande av daghemsverksamhetens särdrag

Servicesedelns regelbok

I användningen av servicesedel ingår en regelbok som är en instruktion för handlingssätt gällande servicesedeln.

I servicesedelns regelbok fastställer kommunen verksamhets- och förfaringsanvisningar för de olika parterna i servicesedelsprocessen.

Servicesedelssystemets verksamhetsprinciper fastställs i servicesedelns regelbok som består av en allmän del och en speciell del.

Med hjälp av regelboken fastställer Sjundeå kommun att kvaliteten på servicen är minst på samma nivå som kvaliteten på den kommunala småbarnspedagogiken och att kostnaden för en familj är samma i både ett kommunalt daghem och i servicesedelsdaghem. I regelboken ställer kommunen bl.a. upp de villkor för godkännande av serviceproducenter som anges i 5 § i lagen om servicesedlar, i regelboken avtalar man om kommunens och producentens ansvarsområden, servicesedelklientskapet och servicesedelprodukterna.
Sjundeå kommun är förpliktigad att ge handledning och råd till privata serviceproducenter.

Se även

Ansöningsblanketten innehåller en lista på bilagor och förutsättningarna för att bli godkänd servicesedelproducent. Läs även regelboken.

Ansökningsblanketten för att bli servicesedelproducent och bilagorna ska skickas per post i ett kuvert och bilagorna ska numreras i den ordning som anges på ansökningsblanketten. Kuvertet ska märkas “Ansökan för att bli servicesedelproducent”.

Mot denna blankett betalar Sjundeå kommun stöd för privat småbarnspedagogik hos privata serviceproducenter. Dagboken fungerar som betalningsgrund.

Returadress:
Sjundeå kommun
Bildningskansliet
Chef för småbarnspedagogik
Parkstigen 1
02580 Sjundeå

Läs mera om regionsförvalntingsverkets anvisningar här.