Gå till innehållet

Syner


En byggnadsinspektör inspekterar stommen i garagebygge.

I beslutet om byggnadstillstånd framgår vilka syner den ansvariga arbetsledaren måste be om. Den ansvariga arbetsledaren ser till att man vid rätt tidpunkt ber om de krävda synerna. Synen kan även genomföras som en delsyn. Byggarbetets ansvariga arbetsledare är förpliktad att närvara vid synen.
Vid beställningen bör man uppge följande uppgifter

  • byggnadstillståndets nummer
  • byggnadsplatsens adress och ägare

Märkning av byggnadsplatsen och -höjden

Efter beviljandet av byggnadstillståndet och i god tid före man påbörjar byggnadsarbetena bör man beställa märkning av byggnadsplatsen och höjden. Före man genomför mätningen på byggnadsplatsen bör byggaren låta avlägsna trädbeståndet, eventuellt byggnadsmaterial samt gamla byggnader som bör rivas eller andra hinder som försvårar mätningen på byggnadsgrundens plats. Gränslinjerna bör även hållas fria från hinder.

Inledande möte

Det inledande mötet hålls i byggnadskansliet före man påbörjar byggandet. Den som skall bygga eller den ansvariga arbetsledaren kommer överens om tidpunkten för det inledande mötet. Vid det inledande mötet bör åtminstone den som skall bygga eller hans/hennes representant, byggnadens huvudplanerare samt den ansvariga arbetsledaren närvara.

Grundsyn

Grundsynen genomförs efter att man gjort grundens brädbyggnad och armeringsarbeten. Vid synen bör konstruktionsplanerna för grunden finnas till påseende.

Konstruktionssyn

Konstruktionssynen genomförs då byggnadens struktur och bärande konstruktioner har gjorts och de finns synliga och man ännu inte har börjat förbereda innerarbetena. Vid synen bör konstruktionsplanerna finnas till påseende.

Rökkanalssyn

Rökkanalssynen genomförs då rökkanalen har murats och rappats eller rökkanalerna av lättare konstruktion ihopfogats så att intagen är synliga. För de fabriksgjorda rökkanalernas del bör CE-märkningen och rökkanalens monteringsinstruktioner finnas synliga.

Ibruktagningssyn

Ibruktagningssynen genomförs då byggnaden eller en del av den tas i bruk före den slutliga synen genomförs. Inspektionsprotokollet för el-arbetena (för alla byggnaders del som tas i bruk) bör vara uppgjorda före ibruktagningssynen.

Slutsyn

Slutsynen genomförs då byggnaden med gårdsplan och planteringar är färdig samt villkoren i byggnadstillståndet har uppfyllts och alla syner är genomförda och godkända. Bruks- och serviceinstruktionerna bör vara färdig och den man bör kunna överlåta den till byggnadens ägare. Sammandraget av inspektionsdokumentet / den ansvariga arbetsledarens inspektionslista överlåtes till den inspektör som genomför slutsynen och som levererar den till byggnadsinspektionen.

Hur man bevarar dokumenten

Alla dokument som hör till byggandet, tillståndet, tillståndsritningarna, syneprotokollen, inspektionsdokumentet osv. Bevaras bäst i en egen mapp, för behov under byggnadstiden och kommande tider. Under byggnadstiden bör dokumenten finnas till hands på byggnadsplatsen för eventuella behov. Efter att byggnaden blivit färdig sparar fastighetsägaren dokumenten. I samband med att fastigheten byter ägare bör dokumenten överlåtas till den nya ägaren.

Kontakt

Byggnadstillsynen är anträffbar mån–tor 9–15.

Tekniska kansliet

Servicetider

Tills vidare öppet enbart genom tidsbokning

E-post