Gå till innehållet

Ändring av Sunnanviks detaljplan

Flygbild av korsningen Sjundeåvägen, Stamväg 51 och Timalavägen

Planens läge och utgångspunkt

Granskningen av detaljplanen för Sunnanvik har tagits med i planläggningsprogrammet för år 2017. Detaljplanen bereds som en etapplan (MBL 50 § 2 mom.). Etapplanen gäller alltid en begränsad ärendehelhet och dess inverkningar är inte omfattande.

Planens hela namn är ”Sunnanviks detaljplan och detaljplaneändring. Etappdetaljplan för vägplan och de gatuarrangemang den kräver”. Syftet med planen är att möjliggöra anslutningsarrangemangen i Nylands NTM-centrals områdesreservationsplan för Stamväg 51 och Stamväg 51:s planskilda anslutning.

NTM-centralen har uppgjort en områdesreserveringsplan för stamvägens område. Planområdet omfattar ett ca 11 km långt område längs stamväg 51 i Kyrkslätt och Sjundeå kommuner, från den planskilda korsningen i Munkkulla i Kyrkslätt till gränsen mellan Sjundeå och Ingå. Avsikten med planen är att fastställa det långsiktiga utvecklingsbehovet för stamväg 51 för att förbättra trafiksäkerheten och för att försäkra trafikens smidighet. Utgående från utvecklingsåtgärderna framförs de behövliga trafikområdesreserveringarna för planläggningsarbetet i Kyrkslätt och Sjundeå kommuner.

NTM-centralens områdesreserveringsplan(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)

I etapplanen bereder man en ändring i detaljplanen för trafikområdenas del och förverkligas planläggningsmässiga förväntningar för att bygga den planskilda anslutningen i enlighet med områdesreservationsplanen och den noggrannare vägplanen. I etapplanen ingår de kvarter som har utrymme till att skäras med landsvägens områdesreserveringar. Etapplanen fäller inte gällande föreskrifter för kvartersområden för annat än i första hand byggrätternas del.

Planförslaget har varit till påseende två gånger. Etapplanens principer har granskats samtidigt med NTM-centralens vägplan under år 2022. Handläggningen för godkännandet av etapplanen (tekn – kst – fge) och att lägga den vägplan NTM-centralen beställt till påseende kommer att ske under slutet av år 2022.

I det senare skedet, som ett separat arbete för detaljplaneändring, är avsikten att förnya detaljplanen för hela företagsområdet.

Behandlingsskeden

  • Tekniska nämnden fastställde 18.1.2022 § 6 i enlighet med § 53 i markanvändnings- och bygglagen byggförbud på Sunnanviks detaljplaneändringsprojekts gatu- och vägtrafikområden fram till 18.1.2024.
  • Tekniska nämnden beslutade 13.4.2021 § 46 lägga fram detaljplaneförslaget på nytt offentligt till påseende
  • Tekniska nämnden beslutade 25.9.2018 §  100  lägga fram ändringsförslaget för detaljplanen offentligt till påseende
  • Tekniska nämnden beslutade 19.4.2018 § 57 lägga fram detaljplaneutkastet till påseende
  • Tekniska nämnden beslutade 16.1.2018 § 4 godkänna detaljplanens program för deltagande och bedömning enligt och kungöra PDB.
  • NTM-centralen har ordnat publiktillställningar 17.5.2016 och 19.5.2016 där utkasten till områdesreserveringsplanen har presenterats.