Gå till innehållet

Detaljplan för Störsviks infartsväg


Uppförsbacke och kurva till vänster på Timalavägen.
Enligt planerna ska Timalavägen få en sydligare linje från den här kurvan.

Planens läge och utgångspunkt

Planen ligger ca 7 km söderut från kommuncentrum, på Störsviksområdet. Det består huvudsakligen av obebyggd skog och delvis kuperad bergsterräng. Området som skall planläggas innefattar omgivningen kring Timalavägen, som börjar i korsningen av stamväg 51 och Sjundeåvägen. Planeområdets södra del avgränsas av Golfherrgården och Golfcentret.

Mål

Kommunen har inlett uppgörandet av detaljplan på initiativ av markägarna. Man vill med planläggningen bilda en högklasig, havsnära livsmiljö. Ett glest planlagt byaområde kommer att uppstå på planeområdet.

Behandlingsskeden

 • Anhängiggörandet av planen har kungjorts i planläggningsöversikten
 • Planen för deltagande och bedömning har hållits till påseende 1.7.-31.8.2009
  utkastet hölls till påseende 1.7.-31.8.2009, kungjorts på kommunens anslagstavla, i Västra Nyland och i Kirkkonummen Sanomat 23.6.2009
  förslaget hållits till påseende 23.3.-23.4.2010
 • Tekniska nämnden har beslut 14.3.2017 § 37 att uppdatera planehandlingarna och utvecklingsersättningsberäkningarna för förslaget till detaljplan för Störsviks infarsväg och efter uppdateringen ställs planeförslaget på nytt till offentlig behandling
 • 27.3.2017 § 74 beslutade kommunstyrelsen att av kommunfullmäktige ansöka om ett tilläggsanslag för tekniska nämden till budgeten för år 2017 för uppdaterande av planehandlingarna och utvecklingsersättningarna efterso kostnaderna för planläggningen av Störsviks infartsväg varit större än beräknat
 • 3.4.2017 § 38 godkände kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag
 • Planläggningsförslaget för Störsviks infartsvägs område har varit offentligt framlagt 1.6.-3.7.2017 enligt 65 § i markanvändnings- och bygglagen och 27 § i förordningen vid tekniska kansliet (Sjundeåvägen 504) under dess öppettider (kl. 9.00-13.00) och på kommunens webbplats www.siuntio.fi/sv . Framläggningen har kungjorts i Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland och så har der betts om utlåtanden av nämnda instaterer. Anmäkrningarna skulle lämnas in under framlähggningstiden till Tekniska nämnden, Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå eller tekninen@siuntio.fi
 • Ytterligare information om planen gav planläggaren Maarit Suomenkorpi.
 • Grundtrygghetsnämnden gav sitt utlåtande om planen 14.6.2017 § 27
 • Miljö- och byggnadsnämden gav sitt utlåtande om planen 15.8.2017 § 55
 • Bildningsmänden gav sitt utlåtande om planen 23.8.2017 § 56
 • Tekniska nämnden beslutade 2.11.2017 § 139 godkänna planläggarens förslag till genmälen till anmärkningarna och utlåtandena enligt bilagan, framlägga det i bilagan presenterade förslaget till detaljplan till allmänt påseende och inbegära utlåtanden gällande planeförslaget från de nämnda instanserna.
 • Tekniska nämnden beslutade 16.10.2018 § 106 föreslå för kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 4.6.2018 § 132; anmärkningarna gällande utvecklingskostnadsersättningen; kommunens stora investeringsbehov under de närmaste åren och tidtabellen för Sunnanviks planskilda korsning att detaljplanen för Störsviks infartsväg godkänns enligt alternativ 2, vilket omfattar områdena för infartsvägen och servicekvarteren. De övriga delarna av detaljplanen behandlas när byggandet av den planskilda korsningen blir aktuellt.
 • Kommunstyrelsen beslutade 29.10.2018 § 217 föreslå för kommunfullmäktige, att detaljplanen för Störsviks infartsväg godkänns enligt alternativ 2 (bilaga 2b), vilket omfattar områdena för infartsvägen och servicekvarteren.
 • Kommunfullmäktige beslutade 12.11.2018 § 88, att detaljplanen för Störsviks infartsväg godkänns enligt alternativ 2 (bilaga 2b), vilket omfattar områdena för infartsvägen och servicekvarteren. 
 • Planen vunnit laga kraft 15.2.2019.