Gå till innehållet

Småbarnspedagogik

En flicka och en pojke står på en bro och håller om varandra medan de kollar ner i ån.

I Sjundeå ordnas småbarnspedagogik i daghem och familjedagvård. I Sjundeå ordnas småbarnspedagogik på finska och svenska. Du kan också välja privat småbarnspedagogik med servicesedel hos serviceproducenter godkända av Sjundeå kommun. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård, i vilken i synnerhet pedagogiken betonas.


Allmänt om småbarnspedagogik

Alla barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik. Föräldrarna beslutar om barnet ska delta i verksamheten. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas.

Målet med småbarnspedagogiken är att stödja barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande. Småbarnspedagogik verkställs i enlighet med den nationella planen för småbarnspedagogik och kommunens egna planer samt enhets- och barngruppsvisa planer. För varje barn görs en individuell plan för småbarnspedagogik i samarbete med barnet och vårdnadshavaren. Verksamhetsenheterna sammanställer enhetsvisa verksamhetsplaner som baserar sig på Sjundeå kommuns plan för småbarnspedagogik. Vid sammanställningen av planen beaktar vi vårdnadshavarnas och barnens synpunkter och önskemål.

Ansökan om småbarnspedagogik

Du kan året om ansöka om en plats för ditt barn i den kommunala eller privata småbarnspedagogiken. Ansökan görs via E-tjänster elektroniskt. Om du inte har möjlighet att göra ansökan på elektroniskt kan du fylla i småbarnspedagogiksansökan skriftligt.

Lämna in ansökan senast fyra månader innan barnet har behov av en plats. Om du har ett brådskande behov av en plats, exempelvis på grund att sysselsättning, ska ansökan lämnas in senast två veckor innan barnet har behov av småbarnspedagogik.

Beslutet om barnets plats i småbarnspedagogik skickas till familjen senast två månader innan det finns behov av vård. I brådskande fall är behandlingstiden kortare.

En sökande som inte är bosatt i kommunen måste ange både sin nuvarande adress och sin kommande adress i Siuntio.

Den ifyllda småbarnspedagogiksansökan returneras till Sjundeå kommun, Bildningskansliet/Småbarnspedagogik, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå eller som skyddat e-post till varhaiskasvatus(at)siuntio.fi.

Behandling av ansökningar

Man följer hela tiden med småbarnspedagogiksansökningar som lämnas in till kommunen. Ansökningarna behandlas två gånger i månaden i småbarnspedagogikens styrgrupp tillsammans med de serviceområdesansvariga.

I beviljandet av småbarnspedagogiksplatser tar man i mån av möjlighet hänsyn till familjernas behov och önskemål och samtidigt iakttar man helheten av lediga platser i kommunen.

Mottagande eller ändring av plats i småbarnspedagogiken

Till småbarnspedagogiksbeslutet har bifogats en blankett och man fyller i och returnera blanketten för att meddela att man tar emot platsen eller frånsäger sig den. Det inledningsdatum som meddelats i beslutet kan vid behov flyttas högst en (1) månad framåt. Dessa uppgifter och eventuella ändringar ska meddelas med den ovannämnda blanketten och den ska returneras inom två veckor efter att beslutet mottagits. I annat fall förfaller beslutet.

Om dagvårdsplatsen inte annullerats innan vården inleds, uppbärs en halv månads vårdavgift.

Med den här blanketten bekräftar man mottagandet av beviljad plats i småbarnspedagogiken eller alternativt att platsen inte tas emot.

Med blanketten nedan kan man meddela ändringar eller säga upp platsen i småbarnspedagogiken eller kompletterande småbarnspedagogiken eller kompletterande småbarnspedagogiken i förskoleundervisningen.

Servicekontrakt

Blanketten nedan fylls i vid inledande av småbarnsforstran och förskoleundervisningen. Blanketten postas till varje kund i samband med beslutet.

Ett servicekontrakt görs för varje barn som börjar i småbarnspedagogik och uppdateras i början av varje verksamhetsår. I kontraktet behandlas saker som påverkar vårdförhållandet.

Andra blanketter

Med denna blankett anmäls om matgäst som behöver vegetarisk mat och/eller följer specialdiet
(anmälan om vegetablisk kost endast på finska, översättning på kommande)

Småbarnspedagogikens mål

1) hos varje barn främja en helhetsmässig uppväxt, utveckling, hälsa och ett helhetsmässigt välbefinnande i enlighet med barnets ålder och utveckling,

2) stödja barnets förutsättningar för inlärning och främja livslångt lärande och uppfyllandet av utbildningsmässig jämlikhet,

3) ordna mångsidig pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i barns lek, rörelse, konst och kulturtradition samt ge barnet möjligheter till positiva upplevelser av lärande,

4) säkerställa en småbarnspedagogisk miljö som är utvecklande, främjar inlärning och är hälsosam och trygg,

5) trygga ett verksamhetssätt som respekterar barnet och så bestående förhållanden som möjligt för växelverkan mellan barnet och personalen inom småbarnspedagogiken,

6) erbjuda alla barn likvärdiga möjligheter till småbarnspedagogik, främja jämställdhet mellan könen samt ge färdigheter att förstå och respektera den allmänna kulturtraditionen samt vars och ens språkliga, kulturella, religiösa och livsåskådningsmässiga bakgrund,

7) identifiera barnets individuella behov av stöd och, när det uppkommit behov av stöd, organisera ett ändamålsenligt stöd inom småbarnspedagogiken, vid behov i form av mångprofessionellt samarbete,

8) utveckla barnets förmåga till samarbete och växelverkan, främja barnets förmåga att delta i kamratgruppen samt vägleda barnet mot ett etiskt ansvarstagande och hållbart handlingssätt, respekt för andra människor och samhällsmedlemskap,

9) säkerställa barnets möjligheter att få delta i och påverka sådana angelägenheter som berör barnet självt,

10) i samverkan med barnet och dess föräldrar eller andra vårdnadshavare främja en harmonisk utveckling hos barnet och dess holistiska välbefinnande samt stödja barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare i fostringsarbetet.

Småbarnspedagogikens utvecklingsverksamhet

Småbarnspedagogikens stöd för utveckling och lärande 2022–2024
I och med reformen i lagen om småbarnspedagogik utvecklar vi, för att genomföra stöd i tre steg, nya verksamhetsmodeller för att förverkliga inkluderande småbarnspedagogik. De tre nivåerna för stödet utvecklas genom att öka pedagogikkunnandet i grupperna. I och med småbarnspedagogikens barnskötare för utveckling och stöd för lärandet kan man planera mångsidigare stödformer i barngrupper där behovet av stöd uppkommer. Enligt inkluderande verksamhetsprinciper strävar man med verksamheten till att möjliggöra och stärka varje barns delaktighet i sin egen grupp och som jämlik i de jämnårigas grupp. Under projektet är det meningen att utveckla olika flexibla modeller och lösningar till barn som behöver stöd.

Jämlikhetsfostrare 2023–2024
Med hjälp av en jämlikhetsfostrare kan man rikta mer tid för de barn som behöver lite mer stöd för lärande. Med hjälp av projektet kan man i tidigt skede stöda barnets välbefinnande och försäkra barnens jämlika möjligheter på individuella lärstigar.
Med projektet utvecklar man och skapar sätt att förverkliga kompanjonlärarskap, med vilket man möjliggör inkluderande verksamhet i barngrupper. Genom att utveckla modellen för kompanjonlärarskap kan man bättre svara på barngruppens individuella behov. Med god planering och förverkligande möjliggör man barnens jämlika deltagande i gruppens verksamhet.

Småbarnspedagogikens digiäventyr 2022–2024
Med hjälp av digiäventyret stöder man barnens och personalens digitala kunnande. Projektets mål är att stöda barns jämlika möjlighet att lära sig ansvarsfull och säker verksamhet i den digitala världen. Digiäventyret förverkligas bl.a. genom att producera nya digitala redskap för att börja vård och genom att arbeta med barn i workshoppar och olika evenemang.

Digitutorer inom småbarnspedagogiken 2022–2024
Småbarnspedagogikens digitutorer etablerar sig i daghem och familjedagvård genom att tillsammans med barnen förverkliga digilekprojekt. Projektets mål är att stärka målen för mångsidig kompetens: medialitteracitet och förmågor i digitalt kunnande. Under projektet utvecklar man pedagogiska verksamhetsmodeller och stärker barnens säkerhetsförmågor i den digitala världen.

Internationell delaktighet i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen 2023–2024
Det internationella projektet är ett fint kontinuum för att utveckla den språkberikande verksamheten. Sjundeås förskoleelevers samarbete med en sverigefinsk skola påbörjades på hösten 2023. Barnen får bekanta sig med och använda det andra inhemska språket samt bekanta sig med barnens verksamhet och liv i grannlandet inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Barnens samarbete förlöper bl.a. genom att utnyttja digitala redskap. Med projektet stöder man barnens positiva uppfattning om att studera språk och ökar förståelse för olika kulturer och betydelsen av samarbete i internationell verksamhet.

Språkberikande småbarnspedagogik 2022–2023
Den språkberikande småbarnspedagogiken utvidgas och verksamheten utvecklas. I småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och försöket med tvåårig förskoleundervisning förverkligas språkstigen för fostran och undervisning genom att erbjuda språkduschverksamhet bl.a. genom musik och idrott samt med lek och ramsor. För finskspråkiga barn är duschspråket svenska och för svenskspråkiga barn finska. I småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är en språkberikad undervisning en naturlig del av undervisningen och vardagsverksamheten. Ett resultat av den senaste verksamhetsperiodens utvecklingsarbete är att man producerat en ny publikation som stöd i arbetet för språkberikande verksamhet (länk till publikationen). Verksamheten utvecklas fortfarande genom att stärka språkberikande verksamhet i de valda pilotdaghemmen Jukola och Lilla-Alexis.

Planen för småbarnspedagogik

Planen för småbarnsfostran är  föpliktande och dess uppgift är att styra småbarnspedagogiken i kommunen.

Sjundeås plan för småbarnspedagogik berör alla kommunala och privata verksamhetsenheter i Sjundeå kommun. Planen för småbarnspedagogik är uppgjord med samma innehåll både för den finskspråkiga och den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.

Planen för småbarnspedagogik innehåller också mål för digital kompetens. För att nå dem har vi utvecklat småbarnspedagogiken samt digipass och material till dem. På videon intill berättar barnen om projekt som de skapat.

Språkstigen

I Sjundeås språkstig förenas både språk- och kulturfostran. Sjundeås språkstig är språkfostrans kontinuum från småbarnspedagogiken ända till den grundläggande utbildningen

Planen för kulturfostran

Kulturstigen är Sjundeås egen plan för kulturfostran inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Planen för kulturfostran stärker att kulturidentiteten hos barn och unga i Sjundeå bildas och utvecklas. Det ger möjligheten att uttrycka sig själv och genom kultur- och konstupplevelser utveckla det egna förhållandet till kultur och konst. I planen för kulturfostran ingår småbarnspedagogikens, förskoleundervisningens och grundläggande utbildningens mål för mångsidig
kompetens och lärområden.

Kontaktuppgifter