Gå till innehållet

Ungdomsfullmäktige


Ungdomsfullmäktiges verksamhetsperiod är ett kalenderår. Verksamheten är tvåspråkig. Man kan söka en plats i fullmäktige under en skilt anmäld ansökningstid och man kan bli vald ifall man är 12–22 år och bor i Sjundeå.

Ifall över 20 kandidater sökt till ungdomsfullmäktige ordnas ungdomsfullmäktigeval, i andra fall väljs medlemmarna på basis av ansökningarna. Fullmäktige ska ha minst fem och högst 20 ordinarie medlemmar.

Ungdomsfullmäktige väljer bland sig representanter till kommunfullmäktige och -styrelsen samt nämnderna.

Som stöd för ungdomsfullmäktige verkar ungdomsarbetaren, som hjälper och handleder verksamheten, agerar sammankallare och föredragande under möten samt svarar för praktiska arrangemang inför förverkligandet av fullmäktigeval tillsammans med medlemmarna i ungdomsfullmäktige.

Via ungdomsfullmäktiges ordförande får du direkt kontakt med ungdomsfullmäktigeledamöter om du tänker på viktiga ärenden som gäller unga och som du vill att ska uppmärksammas.

Grundandet av Walkers ungdomslokal i Sjundeå och bygget av en skejtpark har ursprungligen kommit igång just från ungdomsfullmäktiges motioner. Alltid behövs nya goda idéer, små och stora förbättrings- och utvecklingsförslag med vilka Sjundeå kan göras till ett ännu bättre ställe för unga att bo.

Sjundeåungas egna idéer och tankar är viktiga och därför vill ungdomsfullmäktige höra dem.
Ta med andra ord modigt kontakt!

Ungdomsfullmäktigeledamöter 2023

Ordförande

Essi Hyvärinen

Vice ordförande

Jenny Andersson

Sekreterare

Eerik Laru

Some-ansvariga

Sinna Kröger
Senja Sopukki

Övriga medlemmar

Alexandra Blom
Annika Ek
Nea Helskä
Sisu Nivalainen
Vilma Saarinen
Tobias Söderblom
Saaga Toljamo
Nelly Bäck
Teemu Helskä
Noa Ryysy
Isla Toljamo

Ungdomsfullmäktiges ledare

Julia Hirvonen
044 725 6100
julia.hirvonen@siuntio.fi

Sjundeå ungdomsfullmäktiges uppgifter:

  • göra de unga kommuninvånarnas röster hörda.
  • ta ställning till aktuella ärenden.
  • göra motioner och ställningstaganden.
  • informera unga om kommunens beslut.
  • hjälpa de unga hitta metoder för att påverka och främja interaktionen mellan beslutsfattare och unga.
  • ordna evenemang, kampanjer och jippon.
  • höra de unga i Sjundeå, lyssna på deras åsikter, idéer och behov.

UNGDOMSFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSSTADGA FR.O.M. 1.10.2023

1 § Ungdomsfullmäktiges uppgifter
Ungdomsfullmäktiges uppgift är att
 höra de unga i Sjundeå, lyssna på deras åsikter, idéer och behov
 göra de unga kommuninvånarnas röster hörda
 ta ställning till aktuella ärenden
 ta initiativ och göra ställningstaganden
 informera de unga om beslutsfattarnas verksamhet i kommunen samt
 hjälpa de unga hitta metoder för att påverka och för att främja interaktionen mellan beslutsfattarna och
de unga
Vid behov kan ungdomsfullmäktige också ordna olika tillställningar, kampanjer och evenemang.


2 § Ansökan till ungdomsfullmäktige och valförfarande
Ungdomsfullmäktige ska ha minst fem och högst 20 ordinarie medlemmar. Ersättare väljs till fullmäktige
enligt behov, ifall det ska ordnas ungdomsfullmäktigeval. Ersättarna, som kan vara högst 20 till antalet, väljs
bland kandidaterna.
Man kan ansöka om en plats inom den separat angivna ansökningstiden. Om det finns färre än 20
sökanden, kan den skilt utsedda handledaren för ungdomsfullmäktige utgående från ansökningarna välja
medlemmarna till fullmäktige. Bildningsdirektören bekräftar ungdomsfullmäktiges sammansättning.
En sjundeåbo som fyllt 12 år och är högst 22 år kan bli invald i ungdomsfullmäktige. En medlem i
ungdomsfullmäktige får fortsätta i sin uppgift till slutet av perioden, även om hen skulle fylla 23 år under
den. I specialfall kan även en yngre eller en äldre kommuninvånare bli invald, om de övriga medlemmarna i
ungdomsfullmäktige godkänner det.
Dessutom ska från elevkårerna i varje skola i Sjundeå utses en medlem till ungdomsfullmäktige som
uppfyller de ovannämnda kriterierna. Källhagens skolas elevkår ges möjlighet att utnämna en medlem till
Sjundeås ungdomsfullmäktige.


3 § Val av ungdomsfullmäktige
Om över 20 kandidater sökt till ungdomsfullmäktige, ska det ordnas ett ungdomsfullmäktigeval.
Det befintliga ungdomsfullmäktige ordnar ungdomsfullmäktigevalet under sin verksamhetsperiod i
november.
Bildningsdirektören bekräftar valresultatet och sammansättningen av ungdomsfullmäktige.


4 § Ungdomsfullmäktiges sammansättning
Till ungdomsfullmäktige väljs 5–20 medlemmar. Ungdomsfullmäktige väljer bland medlemmarna en
ordförande, en vice ordförande och en sekreterare.


5 § Mandattid
Ungdomsfullmäktiges verksamhetsperiod är ett kalenderår.


6 § Avgång av medlem av ungdomsfullmäktige
Om en medlem eller ersättare i ungdomsfullmäktige flyttar från orten eller vill avgå ur ungdomsfullmäktige
eller något som har samband med den befattning som ungdomsfullmäktige har valt hen till, ska det
meddelas skriftligen till ungdomsfullmäktiges möte eller till dess ordförande. Utträde beviljas medlemmen
av bildningsdirektören. Avgångsanmälan skickas för kännedom till kommunstyrelsen.


7 § Avskedande av ungdomsfullmäktigemedlem
En medlem av ungdomsfullmäktige kan med bildningsdirektörens beslut avskedas från ungdomsfullmäktige
eller från den därtill hörande befattningen, till vilken ungdomsfullmäktige valt hen, om hen vid upprepade
tillfällen försummat sina uppgifter eller orsakat skada för ungdomsfullmäktige med sitt agerande.


8 § Ungdomsfullmäktiges handledares uppgifter
Det är bildningsdirektören som utser ungdomsfullmäktiges handledare. I handledarens uppgifter ingår
 att assistera och handleda ungdomsfullmäktige i dess verksamhet
 att sammankalla mötet
 att fungera som föredragande vid mötena och
 att med stöd av medlemmarna i ungdomsfullmäktige svara för de praktiska arrangemangen kring
ungdomsfullmäktigevalet


9 § Möten
Ungdomsfullmäktige samlas vid de tidpunkter de kommit överens om, minst fem gånger under sin
mandattid. Ungdomsfullmäktiges handledare sammankallar mötet. På mötena leder ungdomsfullmäktiges
ordförande talet. Det uppgörs en föredragningslista och ett mötesprotokoll för mötena och dessa
publiceras på kommunens webbplats. Det konstituerande mötet i ungdomsfullmäktige är beslutfört när
minst 2/3 av medlemmarna är närvarande. Övrig stämma är beslutför när minst 1/2 av medlemmarna är
närvarande.


10 § Hörande av sakkunniga och tillgång till information
Ungdomsfullmäktige har rätt att vid behov höra representanter för kommunfullmäktige i Sjundeå och för
olika verksamhetsbranscher i Sjundeå kommun samt sakkunniga.
De olika verksamhetsbranscherna och fullmäktige i Sjundeå kommun ska i god tid informera
ungdomsfullmäktige om projekt och ärenden i beredning som berör de unga, för att ungdomsfullmäktige
ska ha en verklig möjlighet att ge sitt utlåtande om dem.


11 § Representation i kommunens verksamhetsorgan och andra arbetsgrupper
Ungdomsfullmäktige har en representant med närvaro- och yttranderätt i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnderna och andra arbetsgrupper. Ungdomsfullmäktige väljer bland sina medlemmar
representanter och deras personliga ersättare till de olika verksamhetsorganen i kommunen och till
landskapets ungdomsfullmäktige.


12 § Mötesarvoden
Till medlemmarna i ungdomsfullmäktige betalas ett mötesarvode på 25 euro för deltagande i ett möte.
Arvodena utbetalas tre gånger per år.


13 § Budget
För ungdomsfullmäktige fastställs i kommunens budget en egen budget och det är ungdomsfullmäktige
som beslutar om användningen av den.