Gå till innehållet

Små generalplaneändringar


Generalplanen är en av kommunen uppgjord markanvändningsplan som skapar grunden och förutsättningarna för förverkligandet av de kommunstrukturella målsättningarna. Dess uppgift är att på allmän nivå styra placeringen av samhällets olika funktioner så som bosättningen, servicen och arbetsplatserna samt samordnandet av verksamheterna. Vid uppgörandet av en generalplan ska man i enlighet med markanvändnings- och bygglagen beakta bl.a. att samhällsstrukturen fungerar, den ekologiska hållbarheten, behoven i anslutning till boendet samt naturvärdena.

En generalplan kan gälla hela kommunen eller ett visst område i kommunen. Landskapsplanen styr general- och detaljplanläggningen.

I Sjundeå kommuns generalplanegranskning 2017 har man sammanställt en hop generalplaneändringar i kommunens generalplaner. Det är enskilda markägare som ansökt om ändringarna. Ändringarna är små och begränsar sig till enskilda lägenheter. De medtagna ändringarna uppfyller jämställdhetsprinciperna som tillämpats i granskningsskedet av tidigare generalplaner och dimensioneringen i de gällande generalplanerna. Ändringsområdena ligger inte på Sjundeå kommuns detaljplaneområden eller i närheten av dem.

Nya ändringsobjekt kan eventuellt läggas till till granskningen under planeringen inom ramarna av detta planläggningsprojekt. Programmet för deltagande och bedömning kompletteras och uppdateras medan arbetet framskrider.

Målet med justeringarna av generalplanerna är att ändra generalplanebeteckningarna för de fastigheter som ligger på området så att de bättre motsvarar markägarnas behov. Dimensioneringsgrunderna och -bestämmelserna i de nuvarande generalplanerna fortsätter att gälla.

Behandlingsskedena

 • Tekniska nämnden 14.3.2017 § 38 beslutade anhängiggöra ansökningarna (nr 1-10) om ändring i generalplanen. Planläggningsavgiften ska täcka de kostnader som åsamkas kommunen av behandlingen. Innan anhängiggörandet hörs sökanden, för att säkerställa att ifrågavarande planeansökningar ännu är behövliga.
 • Tekniska nämnden 15.6.2017 § 77 beslutade godkänna programmet för deltagande och bedömning enligt bilagan; kungöra programmet för deltagande och bedömning i tidningarna Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; informera i samband med kungörelsen att man kan bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning vid kommunens tekniska kansli och på kommunens webbplats samt skicka programmet för deltagande och bedömning åt markägarna.
 • Tekniska nämnden 12.3.2019 § 33 beslutade godkänna planläggarens utkast till de objektspecifika justeringarna 1-12 i generalplanen; lägga de bifogade utkasten till de objektspecifika justeringarna i generalplanen offentligt fram enligt MBL 65 §och MBF 27 §; be valda instanser ge utlåtanden om de objektspecifika justeringarna 1-12 i generalplanen.
 • Tekniska nämnden 25.2.2020 § 24 beslutade godkänna planläggarens förslag till generalplanens objektspecifika justeringar 1 – 13; lägga de bifogade förslaget till generalplanens objektspecifika justeringar 1 – 13 offentligt fram enligt MBL 65 § och MBF 27 §; be utlåtanden om förslagen till de objektspecifika justeringar 1 – 13 i generalplanen av följande instanser.
 • Tekniska nämnden 13.10.2020 § 123 beslutade godkänna planläggarens bemötanden på anmärkningarna och utlåtandena och skicka dem till dem som lämnat in anmärkningar eller utlåtanden; godkänna planläggarens förslag till generalplanens objektspecifika justeringarna 1 – 13 och skicka dem vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande.
 • Kommunstyrelsen 23.11.2020 § 247 beslöt föreslå för kommunfullmäktige: 1. den objektspecifika justeringen av generalplanen för fastighet Djupträsk 1:49 (755-439-1-49) godkänns, 2. den objektspecifika justeringen av generalplanen för fastighet Skogskilen 1:83 (755-439-1-83) och Djupbäck 1:47 (755-439-1-47) godkänns, 3. den objektspecifika justeringen av generalplanen för fastighet Björkhem 1:56 (755-439-1-56) och Björkhem II 1:78 (755-459-1-78) godkänns, 4. den objektspecifika justeringen av generalplanen för fastighet Klockarbacka 1:110 (755-470-1-110) godkänns, 5. den objektspecifika justeringen av generalplanen för fastighet Lönnbacka 1:24 (755-459-1-24) godkänns, 6. den objektspecifika justeringen av generalplanen för fastighet Nedergård 2:15 (755-473-2-15) godkänns, 7. den objektspecifika justeringen av generalplanen för fastighet Lill-Ollas 2:61 (755-426-2-61) godkänns, 8. den objektspecifika justeringen av generalplanen för fastighet Nygård (755-404-1-81) godkänns, 10. den objektspecifika justeringen av generalplanen för fastighet Siggans 1:21 (755-417-1-21) och Ekeberga 1:34 (755-417-1-34) godkänns, 11. den objektspecifika justeringen av generalplanen för fastighet Strömbacka 1:100 (755-403-1-100) godkänns, 12. den objektspecifika justeringen av generalplanen för fastighet Rinteelä 1:139 (755-473-1-139) godkänns, 13. den objektspecifika justeringen av generalplanen för fastighet Solhem I 1:53 (755-423-1-53) och Solhem II 1:235 (755-466-1-235) godkänns. Dessutom beslutade kommunstyrelsen remittera förslagets punkt 9 till beredning. Den objektspecifika justeringen av generalplanen för fastighet Inre Örn 1:44 (755-452-1-44) och Yttre Örn 1:45 (755-452-1-45).
 • Kommunfullmäktige 7.12.2020 § 85 godkände de små generalplaneändringarna 1-8 och 10-13.
 • Tekniska nämnden 15.6.2021 § 83 godkände förslaget om generalplanens objektspecifika granskning för punkt 9 del och sända den vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande.
 • Kommunstyrelsen 21.6.2021 § 177 beslutade föreslå för kommunfullmäktige, att den godkänner planläggarens förslag om generalplanens objektspecifika granskning för punkt 9 del.
 • Kommunfullmäktige 2.8.2021 § 79 godkände planläggarens förslag om generalplanens objektspecifika granskning för punkt 9 del.
 • Beslutet har vunnit laga kraft 7.9.2022 och generalplaneändringarna har trätt i kraft.

Material

Utkast

Förslag

Godkännandeskede

Annat material

En hand håller i en penna ovanför en generalplan