Gå till innehållet

Muddring och slåtter


Grävmaskin i vatten i muddringsarbete

Låga stränder och de med dem ofta förknippade översvämningsområdena utgör livsmiljöer med stor artrikedom. De djur- och växtarter som lever i dem kan skadas av muddringar eller försvinna helt. Därför bör man alltid mycket noggrannt planera muddringsåtgärderna.

Man bör göra en anmälan om muddringar då den muddrade massan understiger 500 m3. Anmälan bör göras till den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) minst tre månader före den planerade inledningstidpunkten. De uppgifter som krävs har räknats upp i andra kapitlets § 15 i vattenlagen. Då NTM-centralen fått meddelandet, tar det ställning till huruvida man kan inleda arbetet på det föreslagna sättet.

För muddring behövs ett vattentillstånd i enlighet med vattenlagen om mängden massa man ämnar muddra uppgår till 500 m3 eller mera. Vattentillståndet ansöks av regionförvaltningsverket (RFV). Regionförvaltningsverket informerar i allmänhet om ansökan med en kungörelse och myndigheterna avger ett utlåtande om den. De berörda får göra anmärkningar om ansökan och invånarna inom projektets verkningsområde kan avge sin åsikt i ärendet. Då områdesförvaltningsverket har hört sökanden med anledning av utlåtandena och anmärkningarna, avger områdesförvaltningsverket sitt utslag i ärendet.

Blanketten för anmälan till NTM-centralen och mer information om ansökan om vattentillstånd finns på miljöförvaltningens webbplats.