Gå till innehållet

Bidrag till väglag


Sjundeå kommun understöder väglagen med årsunderstöd och i mindre skala även med grundförbättringsbidrag. Bifoga protokoll från sista årsmötet och bokslut från den sista bokföringsperioden. Underhållsbidraget ansökes årligen i augusti/september. Bidragsansökningarna skickas till adressen: Sjundeå kommun, vägsektionen, Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå.

Grunder för behandling av enskilda vägarnas bidrag

Sjundeå kommun beviljar årligen bidrag enligt de anslag som beviljats i budgeten åt vägar som det bildats väglag på och som inlämnat ansökan inom utsatt tid. Väglagen som erhåller bidrag indelas i fyra följande klasser:

 1. Enskild väg mellan två allmänna vägar dvs. genomfartsväg som har stor betydelse för samfärdseln på området. Vid vägens verkningsområde bör finnas minst tre fast bosatta hushåll. Vägens längd bör vara minst 1000 m.
 2. Livligt trafikerad enskild väg, som därutöver används ofta av utomstående. Vid vägens verkningsområde bör finnas minst tre fast bosatta hushåll. Vägens längd bör vara minst 1000 m.
 3. Väglagsväg till fast bosättning. Vid vägens verkningsområde bör finnas minst tre fast bosatta hushåll. Vägens längd bör vara minst 1000 m.
 4. Väglagsväg till fast bosättning. Vid vägens verkningsområde bör finnas minst två fast bosatta hushåll. Vägens längd bör vara minst 400 m. Byråingenjören fastslår varje enskild vägs klass. En väg kan höra till endast en klass.

Underhållbidragets storlek

Sjundeå kommun beviljar bidrag åt vägar som hör till klasserna 1, 2, 3 och 4. Bidragets storlek går från skäliga kilometerkostnader. Vägförrättningssektionen fastslår årligen bidragsprocenterna för varje enskild klass. Genomsnittlig skälig kilometerkostnad bestäms enligt budgeterade anslag och antalet totala kilometer i varje klass som får bidrag. Vägförrättningssektionen kan av vägande skäl höja eller minska bidrag som beviljas enskild väglag. Väglagen bör årligen uppbära vägavgifter. Ifall vägavgifter inte uppburits kan vägförrättningssektionen enligt prövning minska bidragets storlek.

Ansökan om bidrag, behandling och utbetalning

Underhållsbidraget ansökes årligen. Ansökan bör göras på för ändamålet gjord blankett. Försenade ansökningar behandlas ej. Då bidrag för första gången ansöks bör en karta bifogas till vilken vägen samt de fast bosatta hushållen är tydligt utmärkta. Underhållsbidraget utbetalas i två rater. Om väglagsvägen finns på flere kommunens område, utbetalas bidrag endast för den del som finns inom Sjundeå kommunens gränser. Om väglaget uppgett felaktiga uppgifter eller bidrag på andra felaktiga grunder beviljats kan utbetalat bidrag krävas tillbaka.

Specialregler

Med fast bosatta hushåll menas att fastigheten är i bruk hela året och personerna mantalsskrivna i
ifrågavarande fastighet i kommunen. Väglaget bör hålla årsmöte årligen före utgången av juni månad. Väglagets räkenskapsår bör vara ett kalenderår. Vägförrättningssektionen övervakar användandet av vägbidragen genom vägsyner. Vägsyner utförs var annan eller vart tredje år.

Vid vägsynen konstateras bland annat:

 • enskilda vägens skick
 • underhållets standard
 • föreslås eventuella underhållsåtgärder
 • ges åt väglagen vid behov råd i vägskötselfrågor

Om grunduppgifterna inte inlämnats åt kommunen kan det leda till att bidrag inte beviljas. Om Sjundeå kommun har beviljat underhållsbidrag åt väglag, får inte användande av vägen för utomstående förbjudas under fem år räknat från sista utbetalningsdagen.

Grundförbättringsbidrag

Grunförbättringsbidrag kan beviljas enligt prövning enligt beviljade anslag. Bidrag beviljas för planering, byggande och förbättrande av vägar och broar. Bidraget beviljas endast för godtagbara kostnader.

För erhållande av grundförbättringsbidrag bör följande villkor uppfyllas:

 • på den enskilda vägen bör väglag vara bildat
 • vid vägens verkningsområde bör finnas minst två fast bosatta hushåll. Vägens längd bör vara minst 400 m.
 • vägen erhåller underhållsbidrag av kommunen
 • bidragsansökan kan lämnas in under hela året 

Grundförbättringsbidrag ansöks i god tid före byggnadsarbetenas påbörjande. Till ansökan bör bifogas plan, kostnadsberäkning och redogörelse över finansieringen av projektet. Om beviljande av grundförbättringsbidrag och dess storlek besluter vägförrättningssektionen. Grundförbättringsbidraget utbetalas på väglagets konto då projektet är färdigt. Endast i specialfall kan undantag beviljas. Om sökanden uppgett felaktiga uppgifter elle bidrag beviljats på andra felaktiga grunder kan utbetalt bidrag krävas tillba