Gå till innehållet

Grundläggande
utbildning

Två flickor är på väg till skolan med ryggsäckar på ryggen.

Sjundeå kommun erbjuder sina invånare en kvalitativ och mångsidig grundläggande utbildning i Sjundeå svenska skola och Aleksis Kiven koulu i Bildningscampuset Sjundeå hjärta. De svenska eleverna går årskurserna 7–9 i Källhagens skola i Virkby, Lojo, eller i Winellska skolan i Kyrkslätt.Allmänt om grundläggande utbildningen

Sjundeå kommun erbjuder kommuninvånarna högklassiga och mångsidiga skoltjänster i två grundskolor. Finskspråkig undervisning ges i Aleksis Kiven koulu (åk 1-9) samt svenskspråkig undervisning i Sjundeå svenska skola (åk 1-6). I alla skolor ordnas undervisning för barn i behov av särskilt stöd i smågrupper. De svenskspråkiga eleverna fortsätter i årskurs 7-9 antingen i Kyrkslätt (Winellska skolan) eller i Lojo (Källhagens skola i Virkby).

Anmälan till grundläggande utbildning

Inskrivningen till Sjundeå kommuns grundläggande utbildning sker elektroniskt via elevförvaltningssystemet Wilma.

En kungörelse med information om tidpunkten för skolinskrivningen, andra ärenden
som berör skolan samt om ansökan till eftermiddagsverksamheten publiceras på
kommunens hemsidor och anslagstavla i januari. För de vårdnadshavare som ännu inte har fått instruktioner för Wilma, skickas de hem. Om du har frågor gällande Wilma, vänligen kontakta koordinatorn för elevförvaltning Mari Mettälä.

De som flyttar till kommunen och behöver anmäla sig till skolan kan vara i kontakt med koordinatorn för elevförvaltning Mari Mettälä.

De vårdnadshavare som önskar skjuta fram barnets skolstart med ett år eller önskar att barnet inleder skolgången ett år före lagstadgad tid lämnar in ansökan ”Avvikande inledning av grundläggande utbildning” till bildningsdirektören. Ett psykologutlåtande, samt vid behov ett läkarintyg, ska bifogas i ansökan.  

Med blanketten nedan ansöker man om rättighet att eleven får inleda skolgången ett år senare eller tidigare än stadgat eller om förlängd läroplikt.

De finskspråkiga högstadieeleverna fortsätter sin skolgång i Aleksis Kiven koulus enhetsskola utan separat anmälan. Efter årskurs 6 fortsätter de svenskspråkiga Sjundeåeleverna sin skolgång i Källhagens skola i Virkby eller i Winellska skolan i Kyrkslätt.

Principer för elevantagning

Bildningsnämnden har vid sitt möte 13.6.2018 § 64 godkänt Sjundeå kommuns principer för antagande av elever till förskoleundervisning och den grundläggande utbildningen. Kommunen anvisar en närskola för varje elev enligt de principer om antagande av elever i undervisning som bildningsnämnden har godkänt.

En elev kan ansöka om att bli antagen till en annan skola än närskolan.
Vårdnadshavarna kan även ansöka om en skolplats för sitt barn i en skola i en annan
kommun, om ifrågavarande skola antar barnet som elev. Då iakttas principerna för
antagande av elever i kommunen i fråga.
Då eleven på vårdnadshavarens ansökan går i en skola på annan ort eller i annan
skola än den som kommunen anvisat, anordnar och ersätter kommunen inte
skolskjutsarna.

Läroplikt

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läroplikten upphör då den läropliktiga fyllt 18 år eller avlagt studentexamen eller yrkesinriktad examen med godkänt resultat, eller avlagt motsvarande utbildning utomlands.

Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vårdnadshavaren ansöker om förlängd läroplikt med blanketten ”Avvikande inledning av grundläggande utbildning”. Ett sakkunnigutlåtande (neurolog, barnläkare) ska bifogas till ansökan. Ansökan lämnas in till bildningskansliet. Bildningschefen fattar beslut om förlängd läroplikt på basis av sakkunnig-utlåtanden.

Läroplan

Utgångspunkten för läroplansprocessen i Sjundeå kommun har varit delaktighet i enlighet med de nationella läroplansgrunderna. Målsättningen är att elever, undervisningspersonal, elevernas vårdnadshavare och förtroendevalda får möjlighet att påverka läroplanens innehåll. Innehållet i läroplanen utarbetas i samarbete med grundtryggheten och utomstående samarbetsparter.

I enlighet med läroplansgrunderna har Sjundeå kommun sammanställt kommunvisa linjedragningar och specifikationer på ett blått botten vid sidan om läroplanstexten. Bildningsnämnden har godkänt läroplanen och övriga planer anknutna till läroplanen. 

Planer och program som kompletterar läroplanen

Utvecklingsverksamhet inom den grundläggande utbildningen

Stöda barns och ungas välbefinnande och förbättra förutsättningarna för lärande i Sjundeå 2022–2024

Med hjälp av bidraget som Undervisnings- och kulturministeriet finansierar främjar man tillgång till stöd för elever i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och stärker deras utveckling, lärande och heltäckande välbefinnande. Stöd riktas i synnerhet till de barn och unga som behöver lite mer stöd för lärande. Projektet möjliggör extra personal i undervisningsgrupperna och man kan erbjuda barnen en känsla av lugn och mera tid för lärande. Målet med projektet är att främja skoltrivseln och skapa en positiv och uppmuntrande atmosfär i skolorna.

Stärka och utveckla den gemensamma elev- och studerandevården 2023–2025

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Sjundeå kommun statens specialunderstöd för att stärka och utveckla den gemensamma elev- och studerandevården. Målet med projektet är att förbättra skoltrivseln, förebygga mobbning och skapa fungerande verksamhetsmodeller på Bildningscampuset. Inom ramen för projektet har man främjat användning av positiv pedagogik bland de som arbetar på Bildningscampuset. I positiv pedagogik betonas bemötande av alla barn och unga med respekt, att hjälpa med svårigheter och framför allt att märka det goda. Dessutom anställs det med projektet en samhällspedagog i kommunen som verkar i olika fostrings- och undervisningsmiljöer och stöder, handleder och hjälper barn och ungdomar och i synnerhet dem vars skolfrånvaro har ökat.

Stöda studerande och stärka läs- och textkompetens hos elever med invandrarbakgrund och som har språkliga utmaningar 2022–2024

Med projektet som Utbildningsstyrelsen finansierar stöder man studerande i olika ämnen och stärker läs- och textkompetens hos elever med invandrarbakgrund och som har språkliga utmaningar. Projektet möjliggör att utveckla kompanjonlärarskap i Sjundeå. Med kompanjonlärarskap kan man rikta tilläggsstöd till elever som har behov av stöd, stöda elevernas kunskaper i studiespråket och förebygga möjliga inlärningsutmaningar i ett så tidigt skede som möjligt.

Statens specialbidrag gällande åtgärder för att främja utbildningsmässig jämställdhet och likvärdighet i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2023–2024

Genom specialunderstödet som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet stöder man elevernas välmående, likvärdiga uppväxt samt utveckling och jämlikhet. Med projektet utvecklar man och skapar sätt att förverkliga kompanjonlärarskap, med vilket man möjliggör inkluderande verksamhet i undervisningsgrupperna. Genom att utveckla modellen för kompanjonlärarskap kan man bättre svara på barnens individuella behov. Med god planering och förverkligande av verksamheten möjliggör man barnens jämlika deltagande i gruppens verksamhet och skapar en trygg lärmiljö för alla elever.

Skolornas klubbverksamhet 2023–2024

Utbildningsstyrelsen har beviljat Sjundeå kommun statsbidrag för att stöda och utveckla skolornas klubbverksamhet. Syftet med bidraget är att stöda mångsidig och kvalitativ klubbverksamhet i skolorna. Med skolornas klubbverksamhet avses hobbyverksamhet utanför lektionerna som ordnas under skoldagar och som för eleven är frivillig och kostnadsfri. Klubbverksamhetens uppgift är att stöda barns och ungas mångsidiga tillväxt och utveckling samt öka elevernas delaktighet.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2023-2024

Sjundeå kommun har beviljats statsbidrag för projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är Utbildnings-​ och kulturministeriets verksamhetsform, vars mål är att öka barns och ungdomars välbefinnande genom göra det möjligt för alla barn och unga att utöva en givande och kostnadsfri hobby i samband med skoldagen. Klubbarna är avgiftsfria och de ordnas i huvudsak på platser som är bekanta för eleverna, i skolan eller skolans näromgivning. För klubbmedlemmarna serveras mellanmål innan klubben börjar. En del av klubbarna är avsedda för lågstadieelever och en del för högstadieelever. Hobbyerna hålls varje vecka efter skolan i regel från början av september till maj, utom under skolornas lovtider och söckenhelger.

Bekanta dig också med

Bildningskansliet