Gå till innehållet

CAMPUS / Ändring av detaljplan för bildnings- och välfärdscampus, fas 2


Planens läge

Campus-områdets detaljplaneändring gäller kvarteren 65, 66, 40, 58 och park- och trafikområdena i Sjundeå kommuncentrum. Efter att planutkastet varit till påseende har områdets planläggning delats in  i två separata planer.

Detaljplanen för skede 1 har omfattat bildnings- och välfärdscampusets område på båda sidorna om Sjundeåvägen. Med detaljplaneförändringen har man i skede 1 möjliggjort utvidgande av skolcampuset, gjort tillräckliga områdesreserveringar för offentlig service samt säkrat museiområdets skyddsvärden och undersökt trafikmässiga lösningar.

Kommunfullmäktige godkände detaljplanen för Campus 1 skedet 9.12.2019 § 70. Planen har fått laga kraft 29.1.2020. Planmaterialet är tillgängligt via Sjundeås karttjänst: https://kartta.siuntio.fi/link/ddzh1(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)

Fas 2 berör bostadsområdet i sydost, det så kallade hälsocentralens område. Om detaljplaneförändringen använder man namnen Campus detaljplan 2 skede samt Campus II.

Planens mål och behandlingsskede

Målet med detaljplaneändringen för 2 skedet är att till området planera boende och service på eget villkor enligt kommunens HINKU-mål samt uppmuntra till träbygge.  

Med detaljplaneförslaget (just. 7.5.2021) möjliggjorde man sju höghus vars högsta tillåtna våningsantal var V–VII, samt serviceutrymmen för totalt 700 m2 våningsyta. På AR-tomten i områdets södra del möjliggjorde radhus som högst II våningar. Detaljplaneförslaget remitterades för ny beredning (tekn 15.6.2021 § 79).

Detaljplaneförslaget (just. 22.3.2022) har redigerats så att närmast Sjundeåvägen finns lägre, II och III våningars byggnader, som kan förverkligas som radhus, stadssmåhus eller småhöghus. Dessutom möjliggör planförslaget fem höghus med våningsantal på V–VII, samt utrymmen för exempelvis daghem och butik. Planen möjliggör nya hem för cirka 300 invånare. Planföreskrifterna har kompletterats för att möjliggöra en boendemiljö med flera uttryck och grönt; planterade områden samt områden för vistelse och led har allokerats som vägledande och till höghusen har man föreskrivit bostadsspecifika gröna gårdar med egna ingångar. Till planematerialet har man lagt till utredningen för träbygge samt presentationen av koncepthuset.

Planförslaget finns till påseende 4.4.-5.5.2022. Det är möjligt att lämna en anmärkning om förslaget till och med påseendets sista dag på adressen: Sjundeå kommun, tekniska kansliet, Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå, eller per e-post tekninen@siuntio.fi. Man kan vid behov be om möjlig tilläggstid genom att ta kontakt per e-post, eija.hasu@sjundea.fi

Planens ansökare och markägo

Beredningen av detaljplanen har påbörjats på kommunens initiativ. Planeringsområdet är i kommunens ägo.