Gå till innehållet

Psykolog- och kuratortjänster


Tre röda stolar runt ett runt bord på en mottagning.

Skolkuratorerna och skolpsykologerna stöder skolornas uppfostring- och undervisningsarbete. Som centralt mål är att stärka samarbetet med hemmen för att stöda elevens helhetsmässiga välmående i skolsamfundet.

Stödet kan vara individuellt eller i grupp eller som hänför sig till hela skolsamfundet. Arbete på individnivå är t.ex. psykologiska test som skolpsykologen utför eller stöddiskussioner mellan kurator och elev. Som ämnen för stöddiskussion kan t.ex. vara kamrat- eller familjerelationer eller att klara livet på bästa sätt. I grupp kan man utreda tex.mobbning eller försöka förbättra klassandan.

Stödet som eleven behöver byggs i samarbete med eleven själv, hens vårdnadshavare och personal. Vid behov ber man om hjälp av övriga personer, t.ex. sådana som är viktiga anhöriga till barnet.

Skolpsykologen

Skolpsykologen inom skol-och studenthälsovården stöder skolgång, inlärande och den studerandes psykiska välmående och hjälper vid inlärningssvårigheter.

Målet för skolpsykologarbetet är att hjälpa elever med inlärnings- och motivationsproblem samt med känslomässiga problem i samarbete med lärare och föräldrar. Skolpsykologerna gör vid behöv test för undersökning av inlärningssvårigheter för att kunna planera stödåtgärder. Skolpsykologerna ger konsultation och råd till skolans personal och elevens föräldrar och deltar vid behov i samarbetet med andra parter (t.ex. Specialsjukvård, småbarnsfostran, tal- och verksamhetsterapeuter).

Man kan ta kontakt med skolpsykologen, om elevens inlärning eller beteende väcker oro eller om eleven och/eller föräldrarna vill ha stödande diskusioner och att man tillsammans dryftar saken.

Samtal med psykologen och de utförda undersökningarna är konfidentiella.

Skolpsykolog (Sjundeå svenska skola)
Cecilia Laine
040 530 6591
etunimi.sukunimi(at)luvn.fi

Skolpsykolog (Aleksis kiven koulu)
Susanna Jääskeläinen
040 137 4298
etunimi.sukunimi(at)luvn.fi

Skolkuratorn

Det hör till grundundervisningens elevvård att bry sig om såväl elevens fysiska, psykiska som sociala välmående.

Målet för skolkuratorns arbete är att stöda eleverna sociala välmående, positiva helhetsutveckling och stöda skolarbetet samt befrämja ett ökat välmående i skolsamfundet med sociala medel. En målinriktad verksamhet förutsätter samarbete och dialog mellan vårdnadshavare, lärare och andra som hör till barnets eller den ungas psykosociala nätverk.

Med skolkuratorn kan man ta kontakt till exempel om eleven har svårt med mänskliga relationer, mobbning, beteendesvårigheter eller svårigheter med känslolivet. Även vid förändringar i livssituationer hemma kan man söka stöd hos kuratorn. Man kan tala med kuratorn, för att tillsammans komma på lösningar och klargöra de stödformer som behövs.

Skolkurator  (Sjundeå svenska skola, Aleksis Kiven koulu och förskolorna)
Tanja Karlsson
044 389 3079
fornamn.efternamn(at)luvn.fi