Gå till innehållet

Ansökan om planläggning eller planeändring


Tomtägaren eller tomtinnehavaren kan ansöka om planläggning av eller planeändring för sitt område skriftligen med en blankett eller med en fritt formulerad ansökan, där det framgår motsvarande information som i blanketten.  Till ansökan bör man bifoga ett intyg över att sökanden äger eller innehar den tomt, som ändringsansökan gäller. Som intyg räknas t.ex. ett lagfartsintyg, en bestyrkt kopia av köpebrevet eller hyresavtalet. Därtill är det skäl att bifoga en klargörande kartteckning till ansökan.

Den undertecknade skriftliga ansökan skall inlämnas till tekniska kansliet, Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå .

I planläggningsprojekt med små konsekvenser som inleds på initiativ av markägaren eller en representant för markägaren och som inte förutsätter uppgörande av ett markanvändningsavtal, debiteras markägaren för de kostnader som uppgörande av planen medför enligt bifogade tabell.