Gå till innehållet

Servicesedel


Familjen kan för sitt barn (under förskoleåldern) ansöka om en småbarnspedagogiksplats vid ett privat daghem, inom privat familjedagvård samt inom privat gruppfamiljedaghem både i kommunen och utanför kommungränserna.

Småbarnspedagogikens servicesedel är ett alternativ för familjer för ordnandet av småbarnspedagogik. Ur familjernas synvinkel ökar servicesedeln kommuninvånarnas valfrihet mellan kommunal och privat småbarnspedagogik eftersom klientavgiftens andel i båda alternativen är samma oberoende av familjens inkomstnivå.

Servicesedeln är inkomstrelaterad, så servicesedelns värde och familjens egen betalningsandel påverkas av barnets ålder, familjestorleken, omfattningen av småbarnspedagogik (timmer i veckan) samt av familjens inkomster.

Med servicesedel kan barnet få en småbarnspedagogiskplats hos de privata serviceproducenter av småbarnspedagogik som Sjundeå kommun har godkänt som serviceproducenter.

Om en lämplig plats hittats för barnet och producenten har godkänts av Sjundeå kommun som servicesedelproducent, ansöker familjen om servicesedel av kommunen med den för det avsedda ansökningsblanketten. Servicesedlar beviljas endast till de småbarnspedagogiska verksamhetsenheter som Sjundeå kommun godkänt till producenter av servicesedel.

Servicesedeln för småbarnspedagogiken kan man inte använda för att arrangera avgiftsfri förskoleundervisning hos en privat serviceproducent. Sjundeå kommun anordnar för sjundeåbor som är i förskoleålder innan de inleder sin läroplikt en avgiftsfri förskola (20 h/veckan) samt en kompletterande småbarnspedagogik som kommunal service i Sjundeå kommun. Detta innebär, att det inte finns i Sjundeå servicesedlar för en kompletterande småbarnspedagogik för en privat serviceproducent.

Daghem som godkänner servicesedeln

Ansökan om servicesedel från kommunen

Familjen gör ansökningen via E-tjänsten eller lämnar in en undertecknad ansökan till kommunens bildningskansli (Kommunhuset, Parkstigen 1). Markera kuvertet med ”Servicesedel”. Ansökan kan även returneras till varhaiskasvatus(at)siuntio.fi

Observera då du ansöker om servicesedel:

 • Man ska ansöka om servicesedel senast fyra (4) månader innan det finns behov av småbarnspedagogik med servicesedelansökningsblanketten.
 • Om behovet av småbarnspedagogik beror på oväntad eller plötslig sysselsättning eller studier, är den kortaste arrangeringstiden två veckor.
 • Ansökan om servicesedel ska ändå lämnas in senast under den kalendermånaden som kundförhållandet till serviceproducenten börjar.
 • Man kan inte ansöka om en servicesedel retroaktivt.
 • Servicesedel beviljas för en vårdrelation som varar minst en (1) månad.

Ett barn som beviljas en servicesedel kan inte samtidigt vara i kommunal småbarnspedagogik, få hemvårdsstöd (under 3 år) eller privatvårdsstöd.

Om familjen också har ansökt om en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken, upphör den kommunala ansökan att gälla när familjen tar emot en plats av en servicesedelproducent.

Servicesedelns värde

En servicesedel är i praktiken ett tjänsteinnehavarbeslut av kommunen (ett dokument).

Servicesedelns värde är skillnaden mellan den av familjen betalda självriskandelen och det privata daghemmets fulla pris. Sjundeå kommun betalar servicesedelns värde direkt till den privata serviceproducenten. Producenten uppbär av kunden (familjen) en självriskandel (=klientavgift) som motsvarar den kommunala småbarnspedagogiksavgiften.

Inom servicesedelsystemet motsvarar familjens klientavgift den kommunala småbarnspedagogiksavgiften.

Den självriskandel som familjen betalar fastställs enligt familjens inkomster, barnets ålder, familjestorleken och den överenskomna vårdtiden (timmar i veckan), det vill säga precis på samma sätt den kommunala småbarnspedagogiksavgiften.

Servicesedelns värde (den av kommunen beviljade sedeln) = den privata småbarnspedagogikens pris – familjens självriskandel (klientavgift)

För fastställande av klientavgift ska familjen lämna in sina inkomstuppgifter till kommunens småbarnspedagogiska tjänster senast två veckor innan småbarnspedagogiken inleds. Men om familjen i sin ansökan meddelat att de godkänner den högsta klientavgiften, behöver inkomstuppgifter och intyg inte lämnas in till kommunen.

Beslut om servicesedel

Klienten har inte rätt att kräva en servicesedel, utan kommunen beslutar om ett lämpligt sätt att ordna den service som klienten har behov av. Kommunen har möjlighet att begränsa beviljandet av servicesedlar enligt prövning eller årligen i budgeten.

Det skickas ett skriftligt meddelande om servicesedelns värde och självriskandelen till både familjen och daghemmet. Familjens inkomstuppgifter skickas inte till daghemmet.

Beslut 1. Rätt till servicesedel: Sjundeå kommuns chef för småbarnsfostran beviljar servicesedlarna. Servicesedeln ska tas i bruk inom fyra månader efter att den beviljats.

Beslut 2. Servicesedelns värde: Klienten får ett separat beslut över värdet på servicesedeln. Beslutet är i kraft högst fram till utgången av juli det år då barnet övergår till den kommunala förskoleundervisningen.

Den syskonrabatt som tillämpas inom kommunal småbarnspedagogik gäller också servicesedeln. Syskonrabatt berör ändå inte familjer, i vilka det andra syskonet är i småbarnspedagogik med privatvårdsstöd.

Utbetalningen av servicesedeln börjar från den dag som barnet verkligen börjar i småbarnspedagogiken. Barnet börjar i småbarnspedagogiken enligt familjens behov, och barnets första verkliga dag i småbarnspedagogik är den dag då barnet är i småbarnspedagogik utan vårdnadshavare och på personalens ansvar. För besöksdagar/-perioder betalas ingen servicesedel.

Familjens skyldigheter att meddela om ändringar

Barnets vårdnadshavare har anmälningsskyldighet, när förändringarna har inflytande på servicesedeln som Sjundeå kommun beviljat till privat småbarnsfostran.

Servicesedelns värde granskas, när

 • barnet fyller 3 år
 • familjens inkomster förändras väsentligt (+/-10 %)
 • det sker förändringar i familjestorleken
  – tex. vårdnaden förändras
  – familjemedlemmarnas antal förändras (föds en ny medlem)
  – något av barnet fyller 18 år och blir myndig
 • vårdbehovet förändras (timmar i veckan)
 • barnets hemkommun ändras (dagen för förändringen bör uppges till bildningskansliet i kommunen)

Om det ges felaktiga uppgifter med flit kan ansökningen förkastas

Man ska så fort som möjligt informera den privata småbarnspedagogiksplatsen och Sjundeå kommuns bildningskanslis småbarnspedagogiska tjänster varhaiskasvatus@siuntio.fi med en separat ändringsblankett om ändringar. Uppsägning av plats i småbarnspedagogik hos privat serviceproducent ska också informeras.

(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)Mer information om verksamhetsprinciperna gällande servicesedlar samt om övervakningen av de producenter som är verksamma i kommunen fås av chefen för småbarnsfostran.

Kontaktuppgifter