Gå till innehållet

Utvecklingen av den tidigare motocrossbanans område


Delaktighetsprojekt som pilot för att bygga en hållbar livsmiljö.

Utveckling av kommunerna samt planeringen av markanvändningen är långsiktigt arbete. Som bäst kan vem som helst delta i utvecklingen och planeringen, så länge man upplever att saken hör till en själv.

Motocrossbanans område

Väster om Brännmalmens bostadsområde finns motocrossbanans område som ägs av kommunen. Motocrossbanans verksamhet har avslutats flera år sedan. Nära banan finns en bäck vid namn Brännmalmsbäcken. Bäcken har upprustats vid dess nedre lopp och fler reparationer är planerade. Bäcken har värderats vara till och med väl lämplig som levnadsområde för öring.

Bäckens trädbestånd är enligt skogslagen en viktig livsmiljö som ska skyddas och trädbeståndet borde således besparas på hela sänkans område som bäckens skyddszon. På vissa ställen på motocrossbanans område har man dock även planerat kalhuggning som en del av skogsvårdsplanen.

I Sjundeå har vi tillsammans med WWF preliminärt kommit överens om ett samarbetsprojekt där man skulle utreda konsekvenser på vattendraget på basis av skogsåtgärder. Tekniska nämnden har 23.11.2021 § 155 beslutat att

Sjundeå kommun låter bli att utföra skogsbruksåtgärder på figurerna 50 och 51 (norra delen av motocrossbanan), tills områdets plan har förnyats eller senast fram till 1.11.2024.

I planläggningsprogrammet 2022–2026 har man nämnt områdena Brännmalmen 3 och 4 som områden för bostadsbygge. Motocrossbanan och Brännmalmsbäcken är belägna på området Brännmalmen 4. Även med tanke på målen för boende och planläggning är det viktigt att reda ut hur det är möjligt att utveckla områdena och exempelvis hurudana naturvärden man inte får riskera för bygge.

Den tidigare motocrossbanans område utvecklas i samverkan med kommuninvånarna som ett pilotprojekt i utvecklingsprojekt för deltagande, som Sjundeå deltar i.

Sjundeå deltar i programmet Hållbar stad

Att utveckla deltagande och dialog kräver en egen satsning. Därför är Sjundeå kommun med i projektet ”Stadsplaneringen och kulturväsendet (gemensamt) bygger en modell för smart och socialt hållbar invånardelaktighet”. Utvecklingen av den förra motocrossbanans område är piloteras i detta projekt.

Tre kommuner deltar i projektet (Nurmes, Sjundeå och Esbo), samt sakkunnigpartners för utvecklande av delaktighet. Samprojektets mål är att skapa en resurssmart modell över socialt hållbar och smart stadsplanering. Projektets centrala utgångsläge är att utnyttja bibliotek som platser för mötande och informationsförmedling.

Det nya Bildningscampuset Sjundeå hjärta är nu klart och där ligger även bibliotekets utrymmen. I Sjundeå hjärta finns träff- och mötespunkter, samt bibliotekets personal som ger råd i att söka information och fast i att svara på webbenkäter. Sjundeå hjärta är i fortsättningen en naturlig plats för att ordna evenemang för stadsplaneringen.

I slutet av år 2022 kommer vi att ordna ett delaktighetstillfälle där vi berättar mer om både projektet och om motocrossbanans miljö – på finska och svenska. En väsentlig del av delaktighet är enkäten som möjligtvis publiceras redan före tillställningen.

Du kan bekanta dig med programmet Hållbar stad här: