Gå till innehållet

Brandsyn och sotning


Brandsyn

Enligt räddningslagen är brandsynen ämnad att förebygga fara som förorsakas av eldsvådor eller andra olyckor för människor, egendom eller miljö. Räddningsverkets viktigaste uppgift är att förebygga eldsvådor och övriga olyckor.

Det är Västra Nylands räddningsverk som ansvarar för brandsynerna i Sjundeå. 

Sotning

Enligt 59 § i räddningslagen (379/2011) är det det lokala räddningsväsendet som beslutar hur sotningstjänsterna ska ordnas i dess område. Sotningstjänsterna kan produceras som räddningsverkets eget arbete, de kan skaffas av en annan tjänsteproducent (s.k. distriktssotning) eller så kan man tillåta att ägaren eller innehavaren av en byggnad ingår avtal om sotning med en tjänsteproducent.

Distriktssotningen upphörde i Västra Nyland i slutet av år 2017. Sotningen ordnas från och med början av år 2018 på avtalsbasis, det vill säga klienten utser själv en lämplig sotningsföretagare och kontaktar honom/henne. Företagare inom sotningsbranschen finns till exempel på adressen nuohoojat.fi. Uppgifter om sotare i närområdet finns också bl.a. i lokaltidningar och en del av sotarna skickar också sina egna broschyrer till kunderna.

En sotare sotar en skorsten på taket.