Gå till innehållet

Förebyggande av frånvaron


Tom pulpet i ett klassrum.

Vi ingriper aktivt mot frånvaron. En ny modell för att följa upp frånvaron handleder skolan och hemmet i tidigt agerande. Exempelvis är antalet (frånvaro)timmar efter vilka skolan tar kontakt med hemmet är betydligt mindre än tidigare. Frånvaron granskas alltid för de senaste 12 veckorna och alla elevers frånvarotimmar granskas av läraren fyra gånger under läsåret. Till frånvarotummar räknas alla frånvaron, även på förhand ansökta samt sjukfrånvaron.

Elevernas frånvaro har ökat efter pandemin. Även forskningsdata om frånvarons inverkningar har ökat. Det har visats att redan en frånvaro på 10 procent, som motsvarar en timmängd på en och en halv vecka, under 12 veckor bildar en risk till barnets eller den ungas koppling till skolan. Kopplingen till skolan omfattar alla känsloerfarenheter eleven som anknyter till skolan, inlärningsutmaningar, sociala förhållanden och elevens möjligheter att påverka den egna vardagen. Anknytning till skolan, vore det sedan genom vänkretsen eller undervisningen, är en grund för all välmående och inlärningsförmåga. Samarbetet mellan hemmet och skolan är i nyckelposition i detta ärende.

Ingripande betyder inte tillrättavisande. Ett första ingripande är att granska att allt är bra. Det är inte förbjudet att åka på semesterresa med familjen, men då man kommer tillbaka finns det alltid skäl att kolla upp att anknytningen till skolan sker problemfritt. Därför är man från skolan i kontakt med hemmet om den tidigare nämnda 10 procent överskrids, trots att man vet orsaken till frånvaron.

Ett tidigt ingripande i frånvaron är ett tecken på att man bryr sig. Man ska tala om frånvaron med låg tröskel. Syftet är alltid att ta reda på hur barnet eller den unga mår och om hen möjligtvis behöver stöd. Det är alltid lättare att i ett tidigt skede ingripa i spirande problem. Då det finns hundratals timmar av frånvaro är det mycket utmanande att korrigera situationen.

Lagstiftning gällande ingripande i skolfrånvaron förnyades i början av augusti 2023. Efter reformen ska skolorna planmässigt förebygga elevers frånvaro, följa upp ansamlingen av frånvaron och ingripa i dem. Sjundeå kommun är med i Västra Nylands kommuners gemensamma projekt SkolSkick, vars fokus är att förebygga skolfrånvaron samt ingripa i skolfrånvaron.

Projektets mål är att öka elevernas välmående och möjligheter att lära sig så att än fler elever motiveras och förbinder sig till skolgången bättre än förr. I projektet utnyttjar man områdets existerande arbetssätt och förenhetligar principer i att genomföra förebyggande verksamhet, i tidigt ingripande och i starka stödtjänster. Elevernas anknytning till skolan stärks genom att erbjuda konkreta lösningar samt verksamhetsmodeller som kan utnyttjas i skolornas vardag. SkolSkicks frånvaromodell är material som är riktad till skolans personal. Frånvaromodellen erbjuder information och verksamhetsdirektiv för frånvarosituationer på olika nivåer.