Gå till innehållet

Omprövning av beslut


De beslut som den kommunala förvaltningen fattat kan man i regel överklaga. Den som ett beslut angår, alltså målsäganden, kan begära omprövning och anföra kommunalbesvär, men det kan också andra kommuninvånare göra.

Begäran om omprövning och kommunalbesvär (kommunallag(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst))

Målsäganden underrättas om beslutet genom ett protokollsutdrag med anvisningar om hur man begär omprövning.  På begäran postas protokollsutdrag också till dem som särskilt ber om det.

Av andra än målsäganden tar staden ut en avgift för utdrag (10 cent/sida).

En skriftlig begäran om omprövning kan göras i beslut av:

Begäran om omprövning riktas till det förtroendeorgan som fattat beslutet. Begäran om omprövning av en sektions beslut riktas dock till nämnden. Begäran om omprövning ska göras inom 14 dagar från det att man har fått beslutet.

Med kommunalbesvär kan man söka ändring

Ändring ska sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvär får endast anföras med avseende på beslutets laglighet, inte på dess ändamålsenlighet. Besvär ska anföras inom 30 dagar från det att man har fått beslutet.

Endast målsägaren får anföra förvaltningsbesvär. Grunderna för förvaltningsbesvär är i allmänhet inte begränsade och besvär får anföras också med anledning av beslutets ändamålsenlighet. Besvär ska anföras inom 30 dagar från det att man har fått beslutet.

Mer information om sökande om ändring och rättelseyrkanden ger de olika avdelningarnas avdelningssekreterare eller förvaltningsdirektören.