Gå till innehållet

Bygglov


Två byggnadsarbetare bygger ett tak.

För följande åtgärder behövs enligt Markanvändnings- och bygglagens 125 § ett bygglov

  • byggande av ny byggnad
  • reparations- och ändringsarbete som kan jämställas med byggande av byggnad
  • utvidgning av byggnad eller ökande av byggnadens våningsyta
  • reparations- och ändringsarbete som inverkar på invånarnas trygghet och hälsa
  • ändring av användningsändamålet av en byggnad eller en del av en byggnad

Förlängning

Ett bygglov förfaller om byggarbetena inte har inletts inom tre år eller slutförts inom fem år. Åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder och ett rivningstillstånd förfaller om åtgärden inte är utförd inom tre år. Tidsfristen börjar räknas från den dag som tillståndet vinner laga kraft.

Man kan ansöka om förlängning av bygglov och åtgärdstillstånd och byggnadstillsynsmyndigheten kan bevilja högst två år fortsättningstid för inledandet av arbetena. Detta förutsätter gällande rättsliga förutsättningar för byggandet eller andra åtgärder.

För slutförandet av arbetena kan tidsfristen förlängas med högst tre år i taget. För inledandet av arbetena kan giltighetstiden förlängas endast en gång.

Ansvarig planerare

Markanvändnings-​ och bygglagen förutsätter att varje byggnadsprojekt har en ansvarig planerare. Den ansvariga planerarens uppgift är att svara för helhetens planering och kvalitet.

Finlands byggbestämmelsesamling del A2 innehåller en täckande definition om den ansvariga planerarens uppgifter och ansvar. Till ansvarsområdena hör bl.a.

  • att se till att byggprojektets planer håller tillräckligt hög kvalitet
  • att se till att varje planerare har tillräckliga konsekventa och uppdaterade basuppgifter
  • för sin del se till att man i tidtabellen reserverat tillräckligt med tid för planeringen
  • se till att de behövliga planerna uppgörs och granska att planerna är förenliga och konsekventa
  • att delta i det eventuella inledningsmötet

Arbetsledare

Byggnadsarbetet förutsätter en arbetsledare, då det är fråga om ett projekt som kräver tillstånd eller myndigheters godkännande. Förutom att svara för byggnadsarbetets ledning, kvalitet och genomförande, ser arbetsledaren till att reglerna och bestämmelserna samt det beviljade tillståndet och god byggnadssed uppfylls.

Enligt behov bör man i byggnadsarbetet anlita specialbranschers arbetsledare. I beslutet om byggnadstillstånd nämns huruvida det behövs en ansvarig arbetsledare, en ansvarig arbetsledare för fastigheters vatten-​ och avloppsanläggningar och en ansvarig arbetsledare för ventilationsanläggningar. 

Man får inte inleda eller fortsätta byggnadsarbetet utan en godkänd ansvarig arbetsledare.

Kontakt

Byggnadstillsynen är anträffbar mån–tor 9–15.

Tekniska kansliet

Servicetider

Tills vidare öppet enbart genom tidsbokning

E-post