Gå till innehållet

Samarbete med vårdnadshavarna


Samarbetet med vårdnadshavarna spelar en stor roll i småbarnspedagogiken och i förverkligandet av
barnets fördel. Målet med samarbetet är att personalen och vårdnadshavarna tillsammans förbinder sig till att främja barnets friska och trygga växande, utveckling och lärande. Uppbyggandet av ett förtroende, jämlik växelverkan och respekt stöder fostringssamarbetet.

I småbarnspedagogiken ordnas under året olika gemensamma evenemang bl.a. föräldra- och familjekvällar. Vårdnadshavarna kan också delta i daghemmets olika utvärderingskvällar eller ge respons eller komma med förslag om småbarnspedagogikens verksamhet. Vi använder elektroniska tjänsten TinyApp som fungerar dagligen i vardagen i samarbetet mellan vårdnadshavarna och fostrarna. Genom tjänsten får vårdnadshavarna information om och foton på den vardagliga verksamheten i småbarnspedagogiken. Med vårdnadshavarna planeras också årligen barnets plan för småbarnspedagogik som fungerar som grunden för planering av den pedagogiska verksamheten.

Förebyggande och vårdande av barnets sjukdomar

Utgångspunkten för småbarnspedagogiken är att erbjuda barnet en trygg vårdomgivning som stöder barnets utveckling. Föräldrarna svarar för barnets hälsovård. Barn under skolåldern i åldern 0-6 insjuknar ofta i olika infektioner som förorsakar symtom för barnen och frånvaron från arbetet för vårdnadshavarna. Småbarnspedagogiken i Sjundeå samarbetar regelbundet med rådgivningen. Om barnet insjuknar ska man vid behov kontakta hälsovårdspersonalen.

För att minska risken för att barnet insjuknar i småbarnspedagogiken, läs meddelandet till vårdnadshavarna här:

Försäkringar och ersättningspraxis

Sjundeå kommun har försäkrat alla barn som deltar i kommunal småbarnspedagogik eller förskoleundervisning med en frivillig försäkring. Försäkringen ersätter kommunal hälsovård. Läs mer här.

Lämna och hämta barnet i småbarnspedagogiken

Det är alltid barnets vårdnadshavare som ansvarar för lämnandet och hämtandet i småbarnspedagogiken. Barn som deltar i småbarnspedagogik har inte rätt till avgiftsfri skjuts som ordnas av kommunen. Kommunen är inte skyldig att skjutsa barnen mellan småbarnspedagogiken och hemmet. Läs meddelandet till vårdnadshavarna här(öppnas i en ny flik). Bekanta dig också med villkor och praxis för skjuts till och från förskolan här.

Elektronisk in- och utloggning

Inom de småbarnspedagogiska tjänsterna i Sjundeå används elektronisk in- och utloggning med hjälp av en mobilapparat. Taggarna och användningen av dem under dagvårdsdagen är på föräldrarnas ansvar. Vårdnadshavaren (-havarna) ansvarar för att även reservhämtarna vid behov har en tag. Personalen ansvarar för de taggar som är på daghemmet. I småbarnspedagogikens serviceavtal antecknas returneringen av tagen samt datum och underskrift. Om taggen försvinner eller inte returneras, uppbärs en avgift på 10 € i samband med dagvårdsavgiften.

Reservhämtare

I regel är det vårdnadshavarna som lämnar och hämtar barnet i småbarnspedagogiken. För varje barn ska ändå utses någon/några reservhämtare. Om ingen reservhämtare utsetts, informeras vårdnadshavarna om att i nödsituationer kontaktas under tjänstetid socialjouren och utanför tjänstetid nödnumret. Man försöker alltid i första hand få tag på föräldrarna. En reservhämtare ska ha fyllt 18 år. Om barnet hämtas av någon annan än den reservhämtare som antecknats i serviceavtalet, ska verksamhetsenheten ha fått en skriftlig anmälan om detta.

Språket som används i småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogikens uppgift är att förstärka barnens språkliga kompetens och färdigheter samt utveckla den språkliga identiteten. Språket utgör för barnet både ett objekt och ett redskap för lärandet. Med hjälp av språket får barnet kontroll över olika situationer och saker samt fungerar i växelverkan med andra, uttrycker sig själv och skaffar information. Barnets språkliga utveckling stöds av en mångsidig småbarnspedagogisk språkmiljö samt av samarbetet med vårdnadshavarna.

I Sjundeå ordnas småbarnspedagogik på både finska och svenska. Barnets kommande förskole- och skolspråk ska stödas genast från ett tidigt skede.

Om barnet kommer från en tvåspråkig familj, ska placeringen av barnet i finsk- eller svenskspråkig småbarnspedagogik diskuteras med vårdnadshavarna i samband med ansökande om plats i småbarnspedagogiken. Inom småbarnspedagogiken upplever man att det är viktigt och till fördel för barnet, att ett barn i åldern 0-5 år som deltar i småbarnspedagogik året innan barnet inleder förskolan redan är i den språkmiljön (finsk- eller svenskspråkig) som kommer att vara barnets kommande förskole- och skolspråk.

Personalen inom småbarnspedagogiken i Sjundeå handleder gärna vårdnadshavarna i frågor som berör språkval.

Att framställa anmärkning om den småbarnspedagogiska verksamheten

Barnet har rätt till trygg och högklassig småbarnspedagogik. Hos vårdnadshavarna väcks ändå ibland frågor om småbarnspedagogik eller missnöje med verksamheten. I dessa situationer lönar det sig att i första hand vara i kontakt med verksamhetsställets personal eller vid behov daghemsföreståndaren/familjedagvådsledaren för att reda upp saken.

Om sakerna inte reds upp genom en diskussion på det egna verksamhetsstället kan man framställa anmärkning om ärendet (lagen om småbarnspedagogik 54 §) till daghemsföreståndaren eller den ledande tjänsteinnehavaren för småbarnspedagogik.

Att framställa anmärkning om kommunal/privat småbarnspedagogisk verksamhet:

 1.  Kunden skriver en anmärkning på blanketten Anmärkning om småbarnspedagogisk verksamhet. Du kan också framställa anmärkningen i ett fritt formulerat brev.
 2. I anmärkningen lönar det sig att redogöra så detaljerat som möjligt för vad man är missnöjd med. Det finns ingen utsatt tid för att framställa anmärkning, men det lönar sig att göra det så fort som möjligt för att underlätta behandlingen av ärenden.
 3. Kommunal småbarnspedagogik: Anmärkningen skickas till Sjundeå kommuns småbarnspedagogik

  Sjundeå kommun/småbarnspedagogik
  Registraturen
  Parkstigen 1
  02580 Sjundeå

  Privat småbarnspedagogik: Anmärkningen ska i första hand framställas till den ansvariga personen/daghemsföreståndaren vid det verksamhetsställe som anmärkningen gäller.
 4. Anmärkningen behandlas i regel inom en månad efter att anmärkningen har framställts, om anmärkningen kommer under semestertider kan svarstiden vara längre. Om utredningen av ärendet kräver en längre tid underrättas anmärkningsgivaren om den beräknade behandlingstiden.

 På anmärkningen ges ett motiverat svar av vilket det framgår hur anmärkningsärendet har utretts och till hurdana fortsatta åtgärder anmärkningen eventuellt har lett. Svaret på anmärkningen kan inte överklagas. Framställandet av anmärkning inverkar inte heller på klientens rätt att anföra klagomål i sin sak hos tillsynsmyndigheterna.

Kontaktuppgifter