Gå till innehållet

Elev- och studenrandevården i förskoleundervisningen


En förskoleelev har rätt till elev- och studerandevård dvs. omsorg för barnets övergripande välbefinnande både som individ och som en del av gruppen.

Som individuella tjänster kan en förskoleelev kostnadsfritt få

Rätt till förskoleundervisningens elev- och studenrandevård har varje barn i förskoleundervisningen som behöver det inom tidsfristen som bestäms i lagen om elev- och studerandevård.

Elev- och studerandevården är en viktig del av förskoleundervisningens verksamhetskultur. En elev i förskoleundervisningen har rätt till en trygg studiemiljö. Det innebär såväl fysisk och psykisk som social trygghet. Elev- och studerandevården är starkt kopplad till förskoleundervisningens uppdrag att främja barnets förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig. Elev- och studerandevårdsarbetet styrs i första hand av barnets bästa.

Elev- och studerandevården förverkligas

Som en gemenskaplig elev- och studerandevård: Elev- och studerandevården förverkligas i första hand som förebyggande gemenskaplig elev- och studenrandevård som stödjer hela enheten. Med gemenskaplig elev- och studerandevård avses en verksamhetskultur och åtgärder som innebär att man inom hela förskoleundervisningsenheten främjar barnens inlärning, välbefinnande, hälsa, sociala ansvarstagande, växelverkan och delaktighet samt en sund, trygg och tillgänglig lärmiljö. Gemenskaplig elev- och studerandevård förverkligas tillsammans med skolan där förskoleundervisningsenheten är belägen.

Som en individuell elev- och studerandevård: Barnet har rätt till individuell elev- och studerandevård och elev- och studerandevårdens tjänster. Tjänsterna omfattar rådgivningens hälsovårds-, psykolog- och kuratorstjänster.

Elev- och studerandevården förverkligas som sektorsövergripande samarbete för att stöda förskoleelevens tillväxt och välbefinnande. Därtill är ett konstruktivt och tillförlitligt samarbete med barnets vårdnadshavare viktigt. I elev- och studerandevårdsarbetet tillämpas de gällande sekretessbestämmelserna.

Elevvårdens bilagor:

För elev- och studerandevården i förskolan ansvarar: