Gå till innehållet

Dag- och avloppsvatten


Vatten rinner ur en stupränna i en regnvattenbrunn.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som samlas på byggda områden på markytan, på byggnaders tak och på andra ytor. Dagvatten samlas på grund av att ytorna på tätorterna ofta är material som inte släpper igenom vatten, så som exempelvis asfalt.

Dagvatten bildas särskilt på våren när snön smälter, vid sommarregn samt under höstens regniga perioder. Om dagvattnet inte kan absorberas kan det leda till översvämningar på gator och gårdsplaner samt i avloppsnätverket. 

Dagvatten borde fördröjas, utnyttjas redan på plats och ställe eller absorberas i jordmånen för att de skadliga ämnen som dagvattnet innehåller ska filtreras. Genom bra dagvattenplanering kan man förhindra både översvämningsolägenheter och att skadliga ämnen samlas i vattendragen.

Om fastigheten ligger på ett område där det finns en dagvattenledning bör fastigheten ansluta sig till systemet.

Markbädd för rening av avloppsvatten.
Markbädd för rening av avloppsvatten.

Avloppsvatten i glesbygden

Ägaren till en fastighet som inte är ansluten till avloppsnätverket ska se till att avloppsvattnen inte har skadliga effekter för omgivningen. Med fungerande avloppsvattensystem försäkrar man sig om rent brunnsvatten och ren närmiljö samt skyddar närliggande vattendrag. Behandlandet av avloppsvatten fastställs i naturvårdslagen och -förordningen 157/2017. Dessa bestämmelser har dessutom preciserats med Sjundeås miljöskyddsbestämmelser som tar hänsyn till de lokala förhållandena.

Reformen av förordningen gällande behandlingen av avloppsvatten som genomfördes våren 2017 fastslog en tidsfrist för att få avloppsvattensystemet i skick som grundade sig på placeringen.

  • Om fastigheten ligger på högst 100 meters avstånd från ett vattendrag eller ett grundvattenområde, ska saneringen göras senast 31.10.2019.
  • På övriga områden kan fastighetsägaren själv avgöra, när de behövliga ändringarna i avloppsvattensystemet görs. Avloppsvattensystemets tillräcklighet ska kontrolleras senast i samband med nästa stora renovering eller då det byggs en vattenklosett eller görs sådana tillståndspliktiga reparationer eller ändringar som gäller vatten- och avloppsanläggningar.

Genom att fylla i en blankett söker du om lov att bygga nytt avloppssystem, eller att reparera ett gammalt system.

Rådgivning om avloppsvatten i glesbygden

Sjundeå kommun deltar i det samarbete kring avloppsvatten i glesbygden som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Samarbetet utförs i form av ett projekt kring avloppsvatten i glesbygden.

Inom ramen för LINKKI-projektet erbjuds hushållen rådgivnings- och kartläggningsbesök, där man går igenom situationen med behandlingen av avloppsvattnet. Under besöket ges en uppskattning om behovet av att förnya avloppsvattensystemet.

Vattenförsörjningsverket

Byggnadstillsynen

Tekniska kansliet

Servicetider

Tills vidare öppet enbart genom tidsbokning

E-post