Gå till innehållet

Planläggningens förlopp och deltagande


Börja handlägga

Planläggningsprojektet tas med i kommunens planläggningsprogram, som godkänns av kommunfullmäktige. Alternativ godkänns projektet av kommunstyrelsen. Därefter kungör man separat om att handläggningen påbörjas. Markägaren kan ansöka om detalj- eller stranddetaljplanläggning med en planläggningsansökan.

Plan för deltagande och bedömning (PDB)

Planprojektet börjar med beredningen av en plan för deltagande och bedömning (PDB) samt med ett startmöte. PBD:n kungörs och man ber om åsikter inom en viss tid.

Planutkast

Planutkastet kan föreslå flera planeringsalternativ, eller bara ett. Tekniska nämnden fattar beslut om att lägga planutkastet till påseende. I detta skede ber man om utlåtanden och medverkande kan lämna sin åsikt.

Planförslag

Ett planförslag utarbetas med beaktande av den inkomna responsen. Ifall planen till sina konsekvenser är ringa, kan planförslaget beredas direkt utan utkastskede. Tekniska nämnden fattar beslut om att lägga fram planförslaget. Planförslaget finns till påseende minst 30 dagar, eller 14 dagar ifall ändringen är liten. Under tiden för påseendet ber man om utlåtanden och medverkande kan lämna anmärkning.

Godkännande

Kommunfullmäktige godkänner planförslaget, fastän tekniska nämnden godkänner planförslag med små konsekvenser. Man kan besvära sig över beslutsgodkännandet till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Laga kraft

Planen får laga kraft då besvärstiden har tagit slut och beslutet inte överklagats och beslutet gällande godkännande har kungjorts.

Mer information hur planläggningen framskrider på