Gå till innehållet

Detaljplanen för Pickala-Marsudden


Marsuddenväggens och Kabanovgrändens korsning med en Marsudden-skylt.

Planens läge

Omfattningen och den noggrannare avgränsningen av det område som ska detaljplaneras utreds samtidigt med det pågående arbetet med delgeneralplanen. Enligt en preliminär uppskattning gränsar planområdet till Pickala å i väst, till Pickala gårds byggda kulturmiljö av riksintresse i norr samt till Pickalaviken i syd och öst.

Mål

Avsikten med arbetet med detaljplanen och den delgeneralplan som utarbetas samtidigt är att undersöka placeringen av fast bebyggelse i området samt att förbättra trafiksäkerheten genom att fastställa en ny trafikförbindelse i riktning mot Störsvik. Ett havsnära bostadsområde som ansluter till servicen i Störsvik och kommunens centrum anses skapa förutsättningar för att öka kommunens attraktionskraft som boendekommun. Avsikten är att beakta områdets kulturhistoriska värden samt värden i naturen och landskapet, och på så sätt skapa förutsättning för ett högklassigt genomförande med tanke på miljön.

Behandlingsskeden

Tekniska nämnden 14.5.2019 § 64 beslutade godkänna programmet för deltagande och bedömning enligt bilagan och kungöra PDB.

Näytä sivu