Gå till innehållet

Strategi


Sjundeå kommuns strategi bereddes under år 2022 och godkändes av kommunfullmäktige 14.11.2022 som en del av budgeten för 2023. Kommuninvånarna fick delta i beredningen genom en enkät sommaren 2022. Målsättningen i strategin är en vision om hur Sjundeå kommer att vara år 2040. Fullmäktige godkänner årligen i samband med budgeten de verksamhetsmål som styr utvecklingen så att de strategiska målen uppnås. Den dagliga verksamheten styrs av de värden som preciserats i samband med uppdateringen av strategin och som har granskats ur olika synvinklar.

Du kan ladda ner strategin som pdf-dokument i filen nedan.

Sjundeå kommuns vision 2040

Mission

Värden

Strategiska mål

MålLivskraftig och växande kommunVälmående och lyckliga invånareKunnig och betjänande arbetsgemenskapMöjliggörande ekonomi
Ökande invånarantal Ökande antal säsongs -invånare och turister

Ökning i distansarbete

Tillväxt i antalet företag och arbetsplatser

Hög sysselsättningsgrad

Förbättra kvarhållning och dragkraft

Slipa uppfattningen om Sjundeå genom att satsa på kommunikation och marknadsföring
Främjande av kommuninvånarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande

Handlingskraft, självständighet, fördomsfrihet

Social gemenskap, växelverkan, lokalidentitetens styrka, delaktighet

Trivsel i miljön, naturens mångfald och koldioxidneutralitet

Kommuncentrets livlighet, aktivitet
Serviceprocessernas smidighet, bra kundupplevelse

Arbetsgemenskapernas funktionalitet, arbetsmotivation och yrkeskunskap

Personalens tillräcklighet, ledarskap, personalpolitik, bild över arbetsgivare


Hantering av verksamhetsbidraget

Förbättra produktiviteten

Effektiverande av användning av kapital

Prioritering av investeringar, optimering av finansieringslösningar

Ökning av markens
förädlingsvärdeMätareTotalnettoflytt (inv./år)

Arbetsplats självförsörjning (%)

Arbetsmarknadsstödets kommunandel (€)
Nettorekommendations-index (NPS)

Evenemangsregistrets evenemang (st.)

HYTE-koefficient (p) CO2/invånare
Personalens avgångsomsättning (%)

Sjukfrånvaron (dag/arbetstagare)

Välbefinnandeindex (%)
Kumulativt överskott (€)

Koncernlån (inkl. hyresansvar, €/inv.)

Årsbidrag / avdrag (%)

Strategiska initiativ

MålStrategiska initiativ
Livskraftig och växande kommunVi sörjer för utbildningsutbudet på andra och tredje stadiet. Vi säkrar ett mångsidigt bostadsutbud.

Vi strävar efter ett stortledande företag till kommunen.

Vi skapar förutsättningar för företagandegenom att öka tomt-och lokalutbudet bl.a. på Sunnanviks företagsområde och i kommuncentret samt genom att försäkra smidiga dataförbindelser på kommunens område. Vi gör kommuncentret trivsammare och möjliggör ett tillräckligt utbud av lokaler lämpliga för bruk av småföretag.

Vi ökarmarknadsdialogengällande upphandlingar och utgångsläget för företag i kommunens beslutsfattande. Vi tar i bruk företagskonsekvensbedömning.

Vi förbereder oss för TE24-reformengenom att bygga ett lokalt och regionalt ekosystem för TE-tjänster. Vi tryggar tillgångens till stödtjänster för sysselsättning på välfärdsområdet och genom att utvecklas TYP-verksamhet. Vi bereder oss på ökning av integrationsansvar och att spetsa till ägarstyrningen av yrkesundervisning.
Välmående och lyckliga invånareVi stärker kommuncentrets livlighet genom att säkra tillgängligheten till privata och offentliga tjänster. Vi skapar ett trivsamt kommuncentrum genom grönbygge, belysning och evenemang. Kommuninvånarna deltar i att utveckla kommunen genom deltagande budgetering. Aktiv kulturverksamhet samt kommuninvånarnas handlingskraft och aktivitet multiplicerar kommungemenskapens resurser.

Vi främjar barnfamiljers välbefinnande, förebygger marginalisering av unga bl.a. genom att minska antalet som blir utan utbildning. I skolorna utvecklar vi uppföljning av frånvaron och aktiverar eleverna till rörelse. Vi försäkrar smidiga samarbetsformer i elevvården tillsammans med välfärdsområdet. Vi utnyttjar det nya skolcampusets möjligheter till trevligt görande och som ett underlag för att träffa unga.

Vi minskar energiförbrukningen i kommunensbyggnader, utvecklar utsläppsfri och lätt trafik samt förutsättningar för kollektivtrafik. Vi ökar användningen av förnybara energikällor i produktion och förbrukning av el och värme. Vi utarbetar ett utvecklingsprogram för lätt trafik.
Kunnig och betjänande arbetsgemenskapVi försäkrar tillgång till tillräcklig arbetskraft till kommuntjänster genom att skapa ett positivt arbetsgivarvarumärke och genom att verka i enlighet med vårt varumärke. Vår mål är en konkurrenskraftig lönesättning. Fungerande företagshälsovård är en smidig del av vår verksamhet.

Vi sörjer för arbetets produktivitet genom att använda flexibla tväradministrativa arbetsprocesser, verksamhet för arbetsförmåga, arbetsledning och läroanstaltsamarbete.

Vi systematiserar avgångsintervjuer och följer upp pensioneringsstatistik. Vi undersöker möjligheter för kombinerade tjänster och serviceavtal som överskrider kommungränserna.

Vi identifierar den viktiga rollen förtroendemannaledningen har i att skapa en bild över arbetsgivaren.

Vi säkerställer att nyckelpersoner förbinder sig, ersättararrangemang och stöd för ledarskap.
Möjliggörande ekonomiVi undersöker möjligheter att inleda vindkraftsprojekt.

Vi stärkerintäktsfinansieringengenom att upphandla och förädla mark.

Vi försäkrar attfastighetsregistretär uppdaterat.

Mätare

Med de här mätarna följer vi upp hur vi lyckas nå våra mål.

MätareKvalitetStartnivåMål 2026Mål 2040
Nettorekommendations-indexNPS388095
Evenemang i evenemangsregistretst.100120200
HYTE-koefficientp567590
Mängden koldioxidCO2/inv.5,54,73,3
Totalnettoflyttinv./år-72560
Jobbsjälvförsörjning%46,348,555
Arbetsmarknadsstödets kommunandel426 689300 000250 000
Kumulativt överskottmilj. €533
Koncernlån (inkl. hyresansvar) 50 %€/inv.7 054,6910 427,289 071,35
Årsbidrag / avdrag%184,208080
Personalens avgångsomsättning%12108
Sjukfrånvarodag/arbetare1286
Välbefinnandeindex%758085