Gå till innehållet

Miljöskydd och -tillsynen


Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljöskyddet i Sjundeå kommun. Miljöchefen fungerar som ansvarig tjänsteman i miljö- och byggnadsnämnden.

Beaktandet av miljön och främjandet av miljöskyddet berör all kommunal verksamhet. Miljöväsendet strävar genom övervaknings- och rådgivningsverksamhet till att påverka kommuninvånarna och företagen att förorsaka möjligast lite miljöolägenheter och att de eventuella olägenheterna skulle kunna förhindras med måttliga medel och kostnader.

I Sjundeå kommuns miljöskyddsföreskrifter ges föreskrifter om miljön baserade på lokala förhållanden, och dessa ska följas. Kundeservice året runt i miljöfrågor ger NTM-centralen.

Att göra anmälan

Ifall du på kommunens område lägger märke till ett fel gällande miljön eller är orolig för ett ärende gällande miljön, kan du göra en anmälan i ärendet till miljöskyddsmyndigheterna. Anmälningar tas emot skriftligt och i första hand per e-post till ymparisto@siuntio.fi.

Meddela följande uppgifter i samband med anmälan:

 • Ärende
 • Anmälarens namn och kontaktuppgifter
 • Adress för fastigheten som ska övervakas och andra identifieringsuppgifter
 • Information om vad anmälarens samband till ärendet är (om man är granne, förbipasserande, eller något annat)
 • Kartbeskrivning, ur vilken övervakningsobjektets placering och avgränsning framgår

Responsverktyg med karta

Lupapiste

I Sjundeå kommuns miljöskydd har man tagit i bruk tjänsten Lupapiste.fi.

Lupapiste är en e-tjänst där du kan sköta alla ärenden med myndigheter elektroniskt. Tillstånd och anmälningar gällande miljön levereras till miljöskyddsmyndigheterna via Lupapiste.

Ta kontakt ifall du inte kan använda Lupapiste för att uträtta dina ärenden.

Miljö- och byggnadsnämnden fattar på basen av tjänstemannens beredning beslut i följande ärenden:

 • skyddande av yt- och grundvatten
 • luftskydd
 • naturskydd
 • bullerbekämpning
 • miljö- och landskapsskydd och marktäktslov
 • behandling av kemikalier
 • skyddande av landskap
 • terräng- och vattentrafik
 • lägerområden (för tillfället finns det inget lägerområde i Sjundeå)
 • miljövård inom lantbruket
 • övervakning av avfallshantering, nedsmutsning
 • övervakning av vattenhantering och ansökningar om befrielse
 • uppskattning av miljöpåverkan
 • hållbar utveckling

Kontaktuppgifter

I första hand per e-mail

ymparisto@siuntio.fi

eller vid tillståndsfrågor: Lupapiste.fi(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst) (på svenska)