Gå till innehållet

Företagares och lantbruksföretagares företagshälsovård


Blodtryck mäts på en utsträckt arm och en annan persons hand trycker ett stetoskop mot armbågen.

Företagarna och lantbruksföretagarna kan frivilligt ordna företagshälsovård för sig och få ersättningar för den från Folkpensionsanstalten. FPA ersätter företagshälsovårdskostnader ifall företagaren eller lantbruksföretagaren har FöPL eller LFöPL-försäkring (pensionsförsäkring för företagare eller pensionsförsäkring för lantbruksföretagare). Företagshälsovården kan produceras antingen av en privat serviceproducent eller av en hälsovårdscentral.

En person som har antingen FöPL eller LFöPL-försäkring och som är mellan 18-67 år kan ansluta sig till företagshälsovården genom att underteckna ett avtal om företagshälsovård med den serviceproducent som hon/han valt.  Lantbruksföretagaren ger samtidigt sitt samtycke till gårdsbesök för utredande av arbetsförhållandena. Serviceproducenten informerar Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) om anslutningen till företagshälsovården.

Sjundeå kommun har ingått ett avtal med Terveystalo om ordnande av företagshälsovård för sin personal. Kommunens företagare / lantbruksföretagare kan, om de så önskar, underteckna ett avtal om företagshälsovård med Terveystalo.

Den privata serviceproducentens verksamhetsmetoder

För att få företagshälsovårdsersättningar förutsätts att företagaren/lantbruksföretagaren har gjort ett skriftligt avtal och en verksamhetsplan med den serviceproducent som producerar företagshälsovård. Av avtalet och planen framgår företagshälsovårdens allmänna arrangemang samt innehållet och serviceomfattningen.

Företagaren/lantbruksföretagaren betalar en årsavgift för företagshälsovården. Företagaren har rätt till ersättning för den företagshälsovård han/hon ordnar och för de sjukvårdskostnader på allmänläkarnivå som producerats. Då en företagare upphandlar servicen av en privat läkarcentral eller yrkesutövare betalar han/hon servicen själv och ansöker sedan i efterskott om ersättning hos FPA.

Som grund för ersättning av företagshälsovårdskostnaderna är de kalkylerade maximibeloppen som FPA årligen fastställer per företagare och de indelas i två ersättningsklasser: förebyggande företagshälsovård (ersättningsklass 1) och sjukvård (ersättningsklass 2).

Andelar som FPA ersätter

FPA ersätter åt företagarna 60 % av kostnaderna för den förebyggande företagshälsovård som hör till ersättningsklass 1, bl.a.

– hälsogranskningar med undersökningar – arbetsplatsutredningar och -besök – upprätthållande av förstahjälpsberedskapen – verksamheten för att upprätthålla arbetsförmågan – resekostnader i anknytning till företagshälsovården

FPA ersätter 50 % av de kostnader som hör under ersättningsklass 2. Förutom sjukvård på allmänläkarnivå även konsultation av sakkunniga och specialistläkare inom företagshälsovården för att utreda arbetsförmågan och vårdmöjligheterna så att vårdansvaret förblir hos företagsläkaren. För ett konsulteringsbesök bör man ha remiss av den egna företagsläkaren .

Sjukvårdskostnaderna ersätts endast då företagaren har ingått avtal om förebyggande företagshälsovård och dessutom om ordnande av sjukvård med samma serviceproducent.

Ansökan om ersättning med serviceproducentens blankett

FPA-ersättningarna bör sökas separat efter varje besök. Av den privata serviceproducenten får företagaren/lantbruksföretagaren en blankett som används vid ansökan om ersättning. Serviceproducenten fyller i den första sidan av blanketten med uppgifter om den service och de föranledda kostnader som uppstått. Blankettens baksida är en ersättningsansökan som ifylls av företagaren/lantbruksföretagaren.Till ersättningsansökan bifogas betalningskvitton och dessa kan inlämnas hos vilket FPA-kontor som helst.

Ersättningen ansöks inom 6 månader från det datum då man betalat för servicen.

Tilläggsuppgifter om ersättning av kostnaderna fås på FPAs webbsidor på de sidor som behandlar företagarnas företagshälsovård. Ur FPAs e-tjänst framgår hur mycket kostnader har uppstått för företagaren under året och hur mycket ersättningar har utbetalats. Man loggar in på FPAs tjänster med nätbankskoder.

Rabatt på försäkringspremien för lantbruksföretagarnas OFLA-försäkring

Då en lantbruksföretagare som har företagshälsovårdsavtal har avtalat om ett erbjudet gårdsbesök minst med fyra års mellanrum får han en 20 % rabatt på försäkringspremien för olycksfalls-försäkringen OFLA. Premierabatten gäller dem som hörde till företagshälsovården den 1 oktober det föregående året.

De kostnader som blir kvar efter FPAs ersättningar kan avdras i beskattningen som kostnader av näringsverksamheten eller som utgift för lantbruksverksamheten.