Gå till innehållet

Järnvägsområdets detaljplaneändring


Flygbild på Sjundeå station

Planens läge och utgångspunkt

Detaljplaneändringen gällerdet mellersta och västra området av järnvägsområdet i den gällande detaljplanenför Sjundeå kommuns centrum. Planeringsområdets detaljplanebeteckningar ärföråldrade eftersom området inte längre används för järnvägstrafik och områdetär i privat ägo. Med planeändringen vill man trygga bevarandet av en pålandskapsnivå värdefull parkmiljö och bebyggd omgivning samt göra det möjligtatt använda området för boende och affärsverksamhet.

Mål

Planeringen inleddes iaugusti 2011. Målet är att utveckla affärsverksamheten och boendet påden skyddade kulturmiljöns villkor. Man strävar till att placera nybyggandet inom ramen för det ovan sagdapå ett sätt som minskar spårvägstrafikens buller i Bollstadområdet.

Behandlingsskeden

  • Ansökan om ändring av detaljplanen inlämnades till kommunen den 31.12.2010
  • Tekniska nämnden inledde ändringen av detaljplanen den 7.6.2011
  • Tekniska nämnden beslöt att lägga fram utkastet till ändring offentligt till påseende den 6.3.2012
  • Generalplaneändringen för området norr om järnvägen: Godkänt i kommunfullmäktike den 8.4.2013. NTM-centralen lämnade in en rättelseuppmaning: behandlade i kommunstyrelsen 4.11.2013.
  • 11.11.2013 kommunfullmäktike godkänt ändringen enligt bilagan. Ett kommunalbesvär var väckts oga att planen godkändes. Kommunstyrelsen har den 23.6.2014 avgivit ett utlåtande med anledning av besväret. Helsingfors förvaltningsdomstol har 30.9.2014 förkastat det besvär som lämnats in gällande beslut. Högsta förvalgningsdomstolen har beskrytkt att ett forsatt besvär inte har lämnats in.
  • Tekniska nämden har 15.6.2017 § 79 beslutat begära områdets markägare om utlåtanden om detaljplaneförslaget och om ett utlåtande om markanvändingsavtalet av den markägare som är markanvändningsavtalets andra part.
  • Tekniska nämnden har 22.8.2017 § 102 beslutat att ge planläggaren i uppgift att uppdatera detaljplaneförslaget och markanvändingsavtalet genom att för tillämpliga delar beakta markägarnas utlåtanden samt att efter det ta upp förslaget till detaljplan till slutbehandling.
  • Planehandlingarna har uppdaterats och kommunstyrelsen har godkänt markanvändningsavtalet. Tekniska nämden har 16.1.2018 § 5 beslutat att godkänna förslaget och föreslå vidare för kommunstyrelsen att detaljplanens ändringsförslag godkänns.
  • Kommunstyrelsen har 22.1.2018 § 7 beslutat att godkänna detaljplanens ändringsförslag
  • Planen vunnit laga kraft 21.1.2019