Gå till innehållet

Detaljplan för den nya brandstationens tomt


Sjundeå FBK har kontaktat kommunen och bett kommunen ordna en tomt för den nya brandstationen. Byggandet av en ny brandstation har blivit aktuellt eftersom de nuvarande lokalerna inte längre lämpar sig för dagens brand- och räddningsväsende.

Det planerade området ligger söder om Fallvägens korsning.

Behandlingsskeden

  • Tekniska nämnden 14.3.2017 § 35 beslutade informera Västra Nylands räddningsverk och Sjundeå FBK att den har beredskap för att inleda detaljplanläggningen av den nya brandstationens tomt på området vid Fallvägens korsning eller på ett annat område som man kommer överens om tillsammans.
  • Tekniska nämnden 25.4.2017 § 58 godkände planläggningsöversikten för år 2017, i vilken detaljplanläggningen av brandstationen tomt ingår.
  • Tekniska nämnden 15.6.2017 § 81 har enhälligt beslutat att ärendet remitteras för ny beredning. Man ber Västra Nylands räddningsverk och Sjundeå FBK om ett gemensamt förslag gällande placeringen av brandstationens tomt.
  • Tekniska nämnden 22.8.2017 § 101 har behandlat den föreslagna placeringsplatsen.
  • Tekniska nämden 2.11.2017 § 136 beslutade godkänna programmet för deltagande och bedömning enligt bilaga; kungöra programmet för deltagande och bedömning; offentligt framlägga det i bilagan presenterande utkastet till detaljplan;  kungöra framläggandet av detaljplaneutkastet samt begära om utlåtanden om detaljplaneutkastet av de nämnda instanserna.
  • Tekniska nämnden 20.3.2018 § 37 beslutade godkänna planläggarens förslag till genmälen till anmärkningarna och utlåtandena enligt bilagan och att skicka dem till dem som inlämnat utlåtanden och anmärkningar; framlägga till allmänt påseende det i bilagan presenterade detaljplaneförslaget i enlighet med MRL § 65 och MRA § 27; begära om utlåtanden om detaljplaneförslaget av de nämnda instanserna.
  • Tekniska nämnden 11.9.2018 § 86 beslutade godkänna planläggarens bemötanden på anmärkningarna och utlåtandena och skicka dem till dem som lämnat in anmärkningar eller utlåtanden; beslutade godkänna detaljplaneutkastet och skicka det vidare för kännedom till kommunstyrelsen.
  • Kommunstyrelsen beslutade 26.11.2018 § 244 förkasta sitt beslut 29.10.2018 § 218, samt föreslå för kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner det bifogade detaljplaneförslaget för brandstationen.
  • Kommunfullmäktige beslutade 10.12.2018 § 95 godkänna detaljplaneförslaget för brandstationen.
  • Planen vunnit laga kraft 15.2.2019.