Gå till innehållet

Strategisk generalplan


Sjundeå kommun utarbetar en strategisk generalplan. Arbetets mål är att skapa en gemensam syn och riktlinjer för kommunens hållbara markanvändning. Det strategiska generalplanearbetet baseras på uppdateringen av “Sjundeås utvecklingsbild för markanvändning 2040 (FGE 7.6.2021 § 50)”.

I den strategiska generalplanen utreder man och presenterar hur och med vilka åtgärder man beaktar de principer som förs fram i kommunstrategin, i markanvändningens utvecklingsbild, i landskapsplanen och i övriga planer. Generalplanearbetets mål är att svara på fråga om bland annat markanvändning, boende, förvärvsarbete och trafik samt samordna olika intressen och mål. I arbetet främjar man klimatsmart planläggning och kommunens HINKU-mål.

Den strategiska generalplanen täcker hela kommunens område och i arbetet svarar man för innehållskraven i markanvändnings- och bygglagen (MBL § 39).

Man beaktar:

(1) samhällsstrukturens funktionalitet, lönsamhet och ekologisk hållbarhet;

(2) utnyttjande av gällande samhällsstruktur;

(3) boendets behov och tillgänglighet till tjänster;

(4) möjligheter till trafik, i synnerhet kollektivtrafik och lätt trafik samt ändamålsenlig ordnande av energi- och vattenförsörjning samt avfallshantering på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön, naturresurserna och ekonomin;

(5) möjligheter till en säker, hälsosam och för olika invånargruppers del balanserad livsmiljö;

(6) verksamhetsförutsättningar för kommunens näringsliv;

(7) minskande av miljöskador;

(8) värnande om den byggda miljön, landskapet och naturvärden; samt

(9) tillräcklighet av områden som lämpar sig för rekreation. 

Generalplanen med rättsverkningar styr i allmänna drag detaljerad planläggning och övrig markanvändning i enlighet med MBL § 42.

I det strategiska generalplanearbetet lägger man sig inte i första hand i dimensionering av glesbygdsområden, men utvecklingen av dessa områdens byggande utreds för de gångna 30 åren. I generalplanearbetet utvärderar man även olika utvecklingsscenarier, både i förhållande till lokala satsningar som befolkningsmängdens utveckling.

I det strategiska generalplanearbetet utnyttjar man de redan anhängiga temaplanerna, och till lämpliga delar bifogar man dem. Temaplanernas fortsatta skeden kopplas även till en del av interaktionen om den strategiska generalplanen. Om temana berättas noggrannare här: “Temaplaner i generalplanläggningen”

Eftersom planens målår är samma som Nylands landskapsplan, det vill säga 2050, ska den strategiska generalplanens innehåll och presentationssätt hålla tidens tand. Detta innebär noggrannhet i planeringen, som lämnar tillräckligt med utrymme för planering i en senare detaljplanläggning och övrig noggrannare planering.

Generalplanearbetet är att samordna. Utarbetandet av en strategisk generalplan förutsätter omfattande utredningar samt mångsidig interaktion i alla skeden av planläggningen. Mer om dessa förklaras i planen för deltagande och bedömning (tekn 14.6.2022 § 80)

Plan för deltagande och bedömning (PDB)

Enligt markanvändnings- och bygglagen (MBL § 63) ska i planläggningsarbetet ingå ett nödvändigt program för deltagande och växelverkan samt för bedömning av planens konsekvenser sett till planens omfattning och innehåll. Om planläggningens anhängiggörande ska meddelas så att deltagande har möjlighet att få information om planläggningens utgångspunkter samt sätt för deltagande och bedömning.

Den strategiska generalplanens PDB presenterar generalplanens utgångspunkter och mål, beskriver planläggningens framskridning och berättar hur delaktiga kan påverka planläggningen och hur planens verkningar bedöms under planeringen. Planen för deltagande och bedömning uppdateras enligt behov under planarbetet.

Åsikter om planen för deltagande och bedömning, som godkänts av tekniska nämnden och daterats 14.6.2022 ombeds vara kommunen tillhanda senast 31.8.2022.