Gå till innehållet

Miljöhälsa och veterinärtjänster


Sjundeå kommun köper miljöhälsotjänster av Lojo stad. Miljö- och hälsoskyddet är uppdelat i hälsoövervakning och veterinärvård.

Hälsoövervakningen ansvarar för planeringen och genomförandet av tillsynen i frågor som gäller livsmedelslagen, hälsoskyddslagen, tobakslagen och läkemedelslagen (nikotinpreparat). För tillsyn utarbetas varje år en tillsynsplan som är baserad på det nationella tillsynsprogrammet och en målspecifik riskbedömning. Om det i samband med tillsynen konstateras brister, ger övervakaren verksamhetsutövaren råd och uppmaningar för att säkerställa att de krav iakttas som lagarna ställer. I allvarliga brister griper man in med hjälp av tvångsåtgärder.

Veterinärvårdens uppgifter omfattar den grundläggande hälso- och sjukvården för alla djur, den akuta veterinärhjälpen samt rådgivning, djurskyddstillsynen, förebyggande och bekämpning av djursjukdomar, exportkontroll och exportintyg för djur samt övervakning av animaliska biprodukter. Veterinärerna övervakar också primärproduktionen av livsmedel av animaliskt ursprung.