Gå till innehållet

Material


HINKU-verksamhetsplanen redogörs för Sjundeås klimatåtgärder som har utförts och planerats. Planen kommer att uppdateras regelbundet.

Året 2022 som HINKU-kommun är en årlig utredning med uppgifter om åtgärder och händelser under föregående år.

Till energieffektivitetsavtalets förpliktelser hör att göra en verksamhetsplan för att förbättra energieffektivitet och för att uppnå besparingsmålen.

Klimatenkätens resultat år 2022. I klimatenkäten frågade man kommuninvånarnas åsikter om vad kommunen borde göra i sitt klimatarbete.

Energibidrag och -rådgivning

Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa olje- eller naturgasuppvärmningssystemet och ersätta det med andra uppvärmningsformer.

Konsumenternas energirådgivning erbjuder gratis vägledning till finländaren. Konsumenterna kan kontakta antingen den nationella energirådgivningen eller de regionala energirådgivarna.

Rambolls energirådgivare ger dig råd om energieffektivitet och förnybar energi i Nyland, Päijänne-Tavastland och Kymmenedalen med finansiering från Energimyndigheten.

Övriga länkar

Energieffektivitetsavtalen är en viktig del i Finlands energi- och klimatstrategi och det huvudsakliga medlet för att främja effektiv användning av energi i Finland. Ansvarsfull och effektiv energianvändning minskar de koldioxidutsläpp som orsakar klimatförändringen.