Gå till innehållet

Deltagande budgetering


Hur skulle du använda 30 000 euro för att främja barns och ungas välmående i Sjundeå? Delta, rösta och påverka!

Deltagande budgetering är en forn av direkt demokrati, där kommuninvånarna får delta direkt i diskussion om, planeringen av och beslutsfattandet om användningen av skattemedlen. Kommunlagen uppmuntrar kommunerna att främja kommuninvånarnas möjligheter att delta i planeringen av ekonomin och servicen.

I Sjundeå kommuns strategi 2022–2026 deltar kommuninvånarna i utvecklingen av kommunen genom deltagande budgetering. År 2024 är det första budgetåret då deltagande budgetering tillämpas i Sjundeå.

Barn och unga som tema

För varje budgetår väljs ett särskilt tema som medlen för deltagande budgetering ska användas till. År 2024 är temat barns och ungas välmående i Sjundeå.

Budgeten för deltagande budgetering är 30 000 euro år 2024.

Idéskedet 8.1.–18.2.2024

I idéstadiet tar kommunen emot förslag om användningen av medlen för deltagande budgetering. Alla kan lämna förslag.

  • Idén ska följa temat, lagen och god sed.
  • Verkställandet av idén ska ingå i kommunens befogenheter.
  • Kostnaderna för verkställandet av idén ska rymmas inom anslaget för deltagande budgetering och kommunen ska kunna underhålla det verkställda utan nya betydande kostnader.

Bearbetningsskedet 19.2.–17.3.2024

Kommunens ledningsgrupp utvärderar de förslag som lämnats inom utsatt tid och väljer ut de idéer som är verkställbara och fyller kriterierna för bearbetning. I bearbetningsskedet förädlar ledningsgruppen vid behov idéerna (till exempel redigerar, kombinerar, begränsar). Efter bearbetningen samlas de verkställbara idéerna ihop för omröstning.

Omröstningsskedet 18.3.–5.4.2024

Alla grundskolelever i Sjundeå har en röst som de kan ge till en av idéerna i omröstningsskedet.

Verkställande april–december 2024

Den idé som får mest röster verkställs under april–december 2024.


Aktuellt om delaktighet

Läs flera nyheter