Gå till innehållet

Avgifter för handlingar och kopior


Protokollutdrag och dokumentkopior

Protokollutdrag eller dokumentkopia (svartvit)

StorlekPris
A40,80 euro/sida

Karta eller ritning i protkollutdraget (svartvit)

StorlekPris
A40,80 euro/sida
tvåsidig A41,00 euro/sida
A31,00 euro/sida
tvåsidig A31,20 euro/sida

Priset för en färgkopia är dubbelt från en svartvit kopias pris. I priset ingår bevittnande av kopians äkthet. Ifall det i protkollutdraget eller annan handling ingår en karta, som för detta ändamål separat måste beredas, uppbärs som inlösen för detta de faktiska produktionskostnaderna.

Övriga uppdrag

För att överlåta information som kräver särskilda åtgärder om handling, kopia eller annan utskrift uppbärs fast avgift (euro/timme) som är graderad enligt datasökningens kravnivå enligt följande:

Normal datasökning/utredningsarbete 30,00 euro/timme
Måttligt krävande dataöskning/utredningsarbete 40,00 euro/timme
Krävande datasökning/utredningsarbete 50,00 euro/timme

Arbetet faktureras enligt förverkligad arbetstid med 15 minuters noggrannhet.
Minimidebiteringen är 1 timmes arbete.

I fall fär informationssökningen begärs som brådskande (under inom två arbetsdagar) och kräver särskilda åtgärder, uppbärs 30€ utöver ovannämnda fasta avgfit.


Kopior eller utskrifter av kundens eget material

TypPris
A40,50 euro
Tvåsidig A40,70 euro
Sjundeåföreningar över 100 kopior0,25 euro
Över 100 kopior tvåsidigt0,35 euro
A30,80 euro
Tvåsidig A31,00 euro

Priset för en färgkopia är dubbelt från en svartvit kopias pris.

Beslut om att inte utnyttja förköpsrätten

Kommunen har rätt enligt förköpsrättslagen att använda sin förköpsrätt i fastighetsaffärer.
Kommunen kan på begäran ge beslut på förhand om att inte utnyttja förköpsrätten.
Kommundirektören fattar beslut om att inte utnyttja förköpsrätten.

Beslut om att inte utnyttja förköpsrätten 70,00 euro


Avgiftsfria handlingar, betyg och uppgifter

Det är avgiftsfritt att få information om handlingar då begäran är individualiserad så tydligt att en myndighet utan märkbart utredningsarbete kan förstå vad handlingsbegäran gäller och då följer man någon av följande situationer / förfaringssätt:

  • man ger muntlig information om handlingen
  • man ger handlingen för läsning eller kopiering vid myndighet
  • elektroniskt sparad handling skickas per e-post
  • att överlåta handlingen hör till myndighetens krets för rådgivnings-, hörande- eller informationsplikt (förvaltningslagen 8§, 34 §).
  • på begäran av tjänsteinnehavare eller arbetstagare som är/har varit i den egna kommunens eller samkommunens tjänst
  • om arbetsintyg (1 st.)
  • lönebrev
  • handling, som behövs för att söka förmån på grund av pension på grund av tjänste- eller arbetsföhållande

Handlingar som skickas till myndigheter är avgiftsfria ifall handlingarna är anknutna till att sköta tjänsteuppgifter.

Då handlingen begärs att skickas per post uppbärs 2€ för försändelsen. I fall att handligen är avgiftsfri uppbärs ingen försändelseavgift.