Gå till innehållet

Klientavgifter


Klientavgiften för småbarnspedagogik påverkas av familjens storlek, familjens bruttoinkomster, antalet syskon samt av behovet av småbarnspedagogik i timmar i veckan.

Från och med 1.8.2022 är den högsta klientavgiften 295€ för det yngsta barnet, 118€ (40%) för det andra barnet och 59€ (20%) för de övriga barnen i familjen

Från och med 1.8.2024 är den högsta klientavgiften 311 € för det yngsta barnet, 124 € (40%) för det andra barndet och 62 € (20%) för de övriga barnen i familjen

Månadsavgift

Småbarnspedagogikens verksamhetsåret börjar 1.8 och slutar 31.7. Månadsavgiften debiteras för högst elva kalendermånader under verksamhetsåret. Juli är en avgiftsfri månad. Förutsättningen är att den kommunala dagvården har börjat under verksamhetsåret senast i september.

Avgiftsnivåerna enligt tiden i småbarnspedagogik

Timmar i veckan% av heltidsavgiften
minst 35100 %
över 20 – mindre än 3580 %
högst 2060 %

Placerings- och avgiftsbesluten görs utgående från den vårdtid (timmar/vecka) som angetts i ansöknings-/ändringsblanketten. En ny ändring i antalet vårdtimmar kan göras tidigast efter tre månader.

Familjens storlek

Klientavgiften för småbarnspedagogiken räknas som en procentandel av familjens bruttoinkomster enligt familjestorleken. I fastställandet av familjens storlek beaktas personer som lever i gemensamt hushåll, i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden, samt bådas minderåriga barn som lever med dem i samma hushåll. Som inkomster beaktas den i samma hushåll boende förälderns eller annan vårdnadshavares, samt den i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande levande persons skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster.

Inkomstgränserna för klientavgifterna inom småbarnspedagogik 1.8.2022:

Familjens storlekMinimibruttoinkomstAvgift %
23874 €10,70 %
34998 €10,70 %
45675 €10,70 %
56353 €10,70 %
67028 €10,70 %

Om familjen består av fler än 6 personer, ökas den lägsta bruttoinkomstgränsen för varje följande minderårigt barn i familjen med 262 euro. Om familjens inkomster ligger under gränsen för minimibruttoinkomster eller om avgiften är mindre än 28 euro, uppbärs ingen avgift. Avgiften avrundas till närmaste hela euro.

Inkomstgränserna för klientavgifterna inom småbarnspedagogik 1.8.2024:

Familjens storlekMinimibruttoinkomstgränsAvgift %
24066 €10,70%
35245 €10,70%
45956 €10,70%
56667 €10,70%
67376 €10,70%

Om familjen består av fler än 6 personer, ökas den lägsta bruttoinkomstgränsen för varje följande minderårigt barn i familjen med 275 €. Om familjens inkomster ligger under gränsen för minimibruttoinkomster eller om avgiften är mindre än 30 €, uppbärs ingen avgift. Avgiften avrundas till närmaste hela euro.

Granskning av klientavgift

Avgiften för småbarnspedagogik gäller tillsvidare. En familj är skyldig att även under verksamhetsåret meddela inkomstuppgifterna med bilagor, om familjens inkomster eller storlek ändras väsentligt. Om vårdnadshavarnas inkomster ändras mitt i månaden, görs det nya avgiftsbeslutet från början av den månad som följer anmälningsmånaden.

De inkomstgränser som används för fastställandet av avgiften för småbarnspedagogik indexjusteras vart annat år. Avgiften för småbarnspedagogik justeras också om de gällande förordningarna eller besluten ändras.

Över-/underskridning av den reserverade vårdtiden (antalet timmar)

Om den för barnets reserverade genomsnittliga vårdtiden överskrids på månadsnivå, uppbärs för överskridningsmånaden automatiskt en avgift som motsvarar den förverkligade avgiftsnivån (timmar i veckan). För den månad som vårdtiden överskrids debiteras en avgift som motsvarar den verkliga vårdtiden i efterhand i samband med följande faktura. Om vårdtimmarna överskrids två månader 2 mån.) i sträck, förflyttas barnet bestående till den förverkligade avgiftsnivån under följande månad. Eventuella timmar som blivit oanvända kompenseras inte. En underskridning av antalet timmar per månad kompenseras inte.

Inledande och avslutande av småbarnspedagogiken

Avgiften uppbärs från den dag som angetts i placeringsbeslutet. Om barnets plats i småbarnspedagogiken sägs upp mitt under en månad, avslutas debiteringen den sista dagen i småbarnspedagogik. Platsen i småbarnspedagogik ska alltid sägas upp skriftligt till bildningskansliet eller verksamhetsenheten senast två (2) veckor innan småbarnspedagogiken avslutas.

Fakturering

Månadsavgiften för småbarnspedagogik faktureras i efterskott i början av följande månad. Fakturans sista betalningsdag är 21 dagar efter fakturans datum. För obetalda avgifter för småbarnspedagogik som förfallit uppbärs lagenlig dröjsmålsränta. Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken är utmätningsbara. Indrivningen av fakturor som berör klientavgifter sköts av en extern indrivningsinstans.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken grundar sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) och på de av bildningsnämnden godkända grunderna för klientavgifterna (13.12.2017 § 95 och 10.3.2021 § 30 och 25.1.2023 § 5).

Mer information

Visst kommer du ihåg att du kan motta småbarnspedagogikens fakturor som nätfaktura direkt till ditt egna bankprogram?
E-fakturan är trygg och kommer alltid säkert fram och du behöver inte knappra in långa konto- och referensnumror.

Du kan lätt aktivera nätfakturan i ditt egna bankprogram.

Kontaktuppgifter