Gå till innehållet

Delta och påverka

Deltagare i planläggningskväll för invånare

Som kommuninvånare har du rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet, till exempel genom att rösta i val eller med hjälp av invånarinitiativ.


Påverkan i kommunen

Som kommuninvånare kan du påverka kommunens ärenden t.ex. genom att rösta i val eller med hjälp av invånarinitiativ. Utöver dem kan man ge respons gällande kommunens verksamhet, skicka frågor och förslag till förtroendevalda och tjänsteinnehavare samt delta i olika informations- och diskussionstillfällen som gäller kommunala frågor.

Din respons är viktig för oss, för den hjälper oss att förbättra vår service. Respons kan ges direkt till tjänsteinnehavarna eller de förtroendevalda eller skickas per e-post till siuntio@siuntio.fi. Dessutom kan du ge allmän respons via den här blanketten samt respons gällande gator etc. här.

Man kan också påverka beslutsfattandet via olika föreningar, organisationer och partier.

Ärendens offentlighet

Kommunens föredragningslistor och protokoll är i regel offentliga och varje kommuninvånare kan bekanta sig med dem. Föredragningslistorna publiceras till internetet före respektive verksamhetsorgans möte och justerade protokoll läggs till påseende enligt på förhand meddelad tid. Även tjänsteinnehavarbeslut publiceras till nätet.

Var och en har rätt att få bekanta sig med offentliga handlingar (21.5.1999/621). Det behövs ingen motiverad orsak till att bekanta sig med materialet, men den som begär en handling ska specificera sin begäran tillräckligt, så att myndigheten ska kunna ta reda på vilken handling det handlar om. Den som begär en handling behöver inte utreda sin identitet, om inte detta behövs för att myndigheten skall kunna utreda om han eller hon har rätt att ta del av handlingens innehåll.

Begäran ska behandlas utan dröjsmål, och uppgifter ur en offentlig handling skall ges så snart som möjligt, dock senast inom två veckor efter att myndigheten har mottagit en begäran om att få ta del av handlingen. Om de begärda handlingarna är många eller innehåller sekretessbelagda delar eller om någon annan därmed jämförbar omständighet gör att det krävs specialåtgärder eller större arbetsmängd än normalt för att behandla och avgöra ärendet, ska ärendet avgöras och uppgifter ur en offentlig handling lämnas ut inom en månad efter att myndigheten har mottagit en begäran om att få ta del av handlingen.

Beslut om utlämnande av handlingar ska fattas av den myndighet som innehar handlingen. En uppgift om innehållet i en handling lämnas ut av en sådan anställd hos myndigheten som av denna har förordnats att handha detta uppdrag eller som det på grund av den anställdas ställning och uppgifter annars hör till.

Sjundeå kommunstyrelsen har på sitt möte 27.4.2015 § 82 fastställt de avgifter som tas ut för dokument och kopior.

Medborgarpåverkan

Information om övriga sätt att påverka finns bland annat på justitieministeriets och riksdagens webbplatser.

Suomi.fi är den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare. På webbplatsen finns inforamtion om att uträtta ärenden och blnaketter, information om service, lagar och den nyheter som berör den offentliga förvaltningen.

De ungas deltagande och påverkan

Unga har många möjligheter att påverka. Du kan till exempel ställa upp i din skolas elevkår eller studentförenings styrelse. I ungdomsfullmäktige eller via invånarinitiativ kan du påverka ärenden som gäller din hemkommun.

Du kan också försöka påverka ärenden som är viktiga för dig till exempel i sociala medier, genom att föreningar eller vara i kontakt med beslutsfattare.

Mer info finns att läsa bl.a. på Förbundet för Finlands Ungdomsråds officiella webbplats.

Nyttiga länkar