Gå till innehållet

Hantering av gödsel


Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av nitrater i vattnen från jordbruket gäller hela landet och alla odlare. Förordningen innehåller bestämmelser om bl.a. lagringen och utspridning av boskapsgödsel samt om gödslingsmängderna.

Enligt nitratförordningen bör alla husdjursgårdar ha vattentäta gödsel- och urinlager med slutna botten. All gödsel som produceras under 12 månader bör rymmas i gödselstaden, förutom det som uppstår under betestiden.

Lagring av gödsel

Man kan avvika från gödsellagrets dimension såvida gödseln ges t.ex. åt en annan odlare för att i enlighet med nitratförordningen lagras på ändamålsenligt sätt eller för att direkt användas eller ifall gödseln lagras i sakenligt gjorda och täckta gödselstackar i enlighet med nitratförordningens direktiv.

Stacken kan anläggas endera på vårvintern för att spridas ut samma vår eller på hösten, då gödseln sprids ut på våren senast följande år. Man bör i tillräckligt god tid meddela om avvikelser till kommunens miljöskyddsmyndighet, vilken kan ge nödvändiga instruktioner med stöd av miljöskyddslagens § 84. En anmälan kan göras i Lupapiste.