Siirry sisältöön

Rautatiealueen asemakaavan muutos


Siuntion asema ilmasta kuvattuna

Kaavan sijainti ja lähtökohdat

Asemakaavan muutos koskee Siuntion keskustassa voimassaolevan asemakaavan rautatiealueen keski- ja länsiosaa. Suunnittelualueen asemakaavamerkinnät ovat vanhentuneet, koska käyttö rautatieliikenteen tarpeisiin on loppunut ja alue on yksityisessä omistuksessa. Kaavamuutoksella turvataan maakunnallisesti arvokkaan puistomiljöön ja rakennetun ympäristön säilyminen sekä mahdollistetaan alueen käyttö asumiseen ja liiketoimintaan.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelu käynnistyi elokuussa 2011. Tavoitteena on liiketoiminnan ja asumisen kehittäminen suojeltavan kulttuuriympäristön ehdoilla. Uudisrakentaminen pyritään sijoittamaan edellä sanotun puitteissa siten, että raideliikenteen melu Bollstadin alueella vähenee.

Käsittelyvaiheet

 • Asemakaavan muutoshakemus saapui kuntaan 31.12.2010
 • Tekninen lautakunta käynnisti asemakaavan muutoshankkeen 7.6.2011
 • Tekninen lautakunta päätti asettaa muutosluonnoksen julkisesti nähtäville 6.3.2012
 • Rautatien pohjoispuolisen alueen yleiskaavan muutos: hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.4.2013.
 • ELY-keskus jätti oikaisukehotuksen, käsitelty kunnanhallituksessa 4.11.2013. 11.11.2013
 • Kunnanvaltuusto hyväksyi yleiskaavan muutoksen liitteen mukaisesti.
 • Kaavan hyväksymisestä on tehty kunnallisvalitus. Kunnanhallitus on antanut lausunnon valituksen johdosta 23.6.2014.
 • Helsingin hallinto-oikeus on 30.9.2014 hylännyt valituksen päätöksestä.
 • Tekninen lautakunta on 15.6.2017 § 79 päättänyt pyytää asemakaava-ehdotuksesta lausunnon alueen maanomistajilta ja maankäyttösopimuksesta lausunnon sopimusosapuolena olevalta maanomistajalta.
 • Tekninen lautakunta on 22.8.2017 § 102 päättänyt antaa kaavan laatijan tehtäväksi päivittää asemakaavaehdotus ja maankäyttösopimus ottaen soveltuvin osin huomioon maanomistajien lausunnot sekä ottaa sen jälkeen asemakaavaehdotus loppukäsittelyyn.
 • Kaava-asiakirjat päivitettiin ja kunnanhallitus hyväksyi maankäyttösopimuksen.
 • Tekninen lautakunta on 16.1.2018 § 5 päättänyt hyväksyä tehdyn asemakaavan muutosehdotuksen ja ehdottaa edelleen kunnanhallitukselle muutosehdotuksen hyväksymistä
 • Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 22.1.2018 § 7, lainvoima 21.1.2019