Siirry sisältöön

Siuntion Virkkulankylä / asemakaavan muutos


Virkkulankylän asemakaava-alue, heinäpelto keskellä metsää, puiden välistä pilkottaa omakotitalo

Kunnanvaltuusto on 2.2.2015 päättänyt yhteistyösopimuksesta kunnan ja Virkkulankylä Oy:n välillä. Sopimuksella on sovittu mm. asemakaavan muutoshankkeen käynnistämisestä.
Kaavamuutoksella pyritään luomaan edellytykset toteuttaa alueelle ikääntyville tarkoitettua senioriasumista ja hoivapalveluita.

Kaava-alue on noin 3,9 ha alue Palonummen alueella. Kohde (kiinteistöt 755-406-6-177 ja 755-406-14-21), sijaitsee kuntakeskuksessa Palonummen alueella asemakaava-alueen länsipuolella. Kunta on hankkinut kyseisen alueen omistukseensa kuntakeskuksen laajennusalueeksi. Alue on rakentamatonta pelto- ja metsämaata. Alueella on osoitettu yhteensä noin 8 900 k-m2 rakennusoikeutta palvelutaloille, asuintaloille, pihasaunoille ja työtiloille. Tarkoituksena on tarjota asukkaille mahdollisuus pienviljelyyn ja vastaaviin toimintoihin. Suunnittelualue liittyy olevaan katuverkkoon Palonummenmutka-kadun kohdalla Palonummentien varrella.

Käsittelyvaiheet

 • Tekninen lautakunta on 16.12.2014 § 126 päättänyt ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lautakunnan pykälän liitteenä olevan Virkkulankylä Oy:n ja Siuntion kunnan välisen yhteistyösopimuksen luonnoksen hyväksymistä.
 • Kunnanvaltuusto on 2.2.2015 § 4 päättänyt yhteistyösopimuksesta kunnan ja Virkkulankylä Oy:n välillä. 
 • Tekninen lautakunta on 24.3.2015 § 25 päättänyt panna vireille kiinteistöjä 755–406-1-35, 755–406-1-36 ja 755–406-4-21 koskevan asemakaavan muutoksen; kuuluttaa vireille tulosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; hyväksyä hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteen mukaisesti ja tiedottaa kuulutuksen yhteydessä, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kunnan teknisellä toimistolla ja kunnan kotisivuilla.
 • Tekninen lautakunta on 23.6.2015 § 57 päättänyt asettaa kaavaluonnokset nähtäville 60 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siutia 51 B 02570 Siuntio;  kuuluttaa kaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää luonnoksista lausunnot pykälässä mainituilta tahoilta.
 • Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 18.8.2015 § 62 antanut lausunnon Virkkulan seniorikylän asemakaavaluonnoksesta. 
 • Perusturvalautakunta on 26.8.2015 § 38 antanut lausuntonsa asemakaavaluonnoksesta.
 • Tekninen lautakunta on 2.2.2016 § 6 päättänyt merkitä saadut lausunnot tiedoksi ja hyväksyä niihin liitteenä esitetyt vastineet; hyväksyä kaavoittajan ehdotuksen vastineiksi liitteen mukaisesti ja niiden lähettämisen lausunnon antajille ja muistutuksen tekijöille; asettaa liitteen mukaisen asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot pykälässä mainituilta tahoilta.
 • Perusturvalautakunta on 6.4.2016 § 11 lausunut asemakaavaehtouksesta.
 • Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 12.4.2016 § 21 lausunut asemakaavaehdotuksesta.
 • Tekninen lautakunta käsitteli 14.3.2017 § 39 Virkkulankylän asemakaava. Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle että Virkkulankylälle kaavoitetaan uusi paikka Palonummen alueelle; yhteistyösopimusta vastaavasti muutetaan; hanke toteutetaan viivytyksettä, jotta ARA:n rahoituspäätöksen hyödyntäminen ei vaarannu.
 • Kunnanhallitus päätti 27.3.2017 § 72, että Virkkulankylälle kaavoitetaan uusi paikka Palonummen alueelle sekä hyväksyä muutetun yhteistyösopimuksen.
 • Tekninen lautakunta päätti 15.6.2017 § 80 asettaa liitteen mukaisen asemakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville; kuuluttaa asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västrä Nylandissa; pyytää asemakaavaluonnoksesta lausunnot pykälässä mainituilta tahoilta; osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetuista lausunnoista pyydetään kaavan laatijan lausunto, jonka pohjalta ne käsitellään teknltk kun kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä. Julkisesti nähtävillä 10.7.-11.8.2017. 
 • Ympäristö- ja rakennuslautakunta antoi 15.8.2017 § 57 lausuntonsa kaavaluonnoksesta. 
 • Sivistyslautakunta antoi 23.8.2017 § 54 lausuntonsa asemakaavaluonnoksesta. 
 • Perusturvalautakunta antoi 6.9.2017 § 35 kaavaluonnoksesta lausuntonsa.
 • Tekninen lautakunta päätti 2.11.2017 § 138 hyväksyä kaavoittajan ehdotuksen vastineiksi muistutuksiin ja lausuntoihin liitteen mukaisesti; asettaa liitteen mukaisen asemkaavaehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää kaavaehdotuksesta mainituilta tahoilta lausunnot.
 • Tekninen lautakunta päätti 6.2.2018 § 16 osaltaan hyväksyä kaavoittajan ehdotuksen vastineiksi ja lähetti kaavamuutoksen edelleen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.
 • Kunnanhallitus päätti 26.2.2018 § 38 hyväksyä liitteenä olevan Siuntion kunnan ja Virkkulankylä Oy:n väli-
  sen esisopimuksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen; ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kaavan laatijan ehdotuksen vastineiksi saatuihin lausuntoihin liitteen mukaisesti ja ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Virkkulankylän asemakaavan liitteen mukaisesti.
 • Kunnanvaltuusto päätti 12.3.2018 § 30 hyväksyä kaavan laatijan ehdotuksen vastineiksi saatuihin lausuntoihin liitteen mukaisesti ja hyväksyä Virkkulankylän asemakaavan liitteen mukaisesti.
 • Kaava kuulutettu voimaan 4.5.2018.