Siirry sisältöön

Varhaiskasvatus

poika ja tyttö katselemassa sillalta Siuntion jokea.

Siuntiossa on kolme suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen päiväkoti sekä yksi suomenkielinen ja yksi ruotsinkielinen esiopetusyksikkö.


Yleistä varhaiskasvatuksesta

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka huomioiden lasten eri ikä- ja kehitysvaiheet.  Varhaiskasvatusta toteutetaan valtakunnallisen ja kuntatason suunnitelmien sekä toimintayksikkö- ja lapsiryhmätason suunnitelmien pohjalta.

Jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä lapsen ja huoltajien kanssa. Toimintayksiköt laativat Siuntion varhaiskasvatussuunnitelmaan pohjautuen yksikkökohtaisen toimintasuunnitelman. Yksikkökohtaisen toimintasuunnitelman laadinnassa huomioidaan huoltajien ja lasten näkemykset ja toiveet.

Toimi näin

Hakeminen varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti eAsioinnin kautta.

Jätä hakemus viimeistään neljä kuukautta (4 kk) ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Jos tarvitset paikan varhaiskasvatuksesta kiireellisesti, esimerkiksi työllistymisen takia, jätä hakemus viimeistään kaksi viikkoa (2 viikkoa) ennen kuin lapsesi tarvitsee paikan.

Päätös lapsen varhaiskasvatuspaikasta lähetetään perheille kirjallisena viimeistään kuukausi ennen hoidon tarvetta. Akuuteissa päätöksissä käsittelyaika on lyhyempi.

Voit hakea lomakkeella kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa, mutta vain jos eAsiointi(avautuu uuteen ikkunaan) ei ole mahdollista. On tärkeää täyttää lomake huolellisesti.

Ulkopaikkakuntalaisen hakijan tulee liittää hakemukseen sekä nykyiset osoitetietonsa että tulevat Siuntion osoitetiedot.

Kirjallinen varhaiskasvatushakemus palautetaan osoitteella Siuntion kunta, Sivistystoimisto/Varhaiskasvatus, Puistopolku 1, 02580 Siuntio tai salattuna sähköpostin kautta varhaiskasvatus(at)siuntio.fi.

Hakemusten käsittely

Varhaiskasvatushakemusten saapumista kuntaan seurataan jatkuvasti. Hakemukset käsitellään 2 kertaa kuussa varhaiskasvatuksen ohjausryhmässä yhdessä palvelualuevastaavien kanssa.  

Varhaiskasvatuspaikkojen myöntämisessä huomioidaan perheen tarpeet ja toiveet mahdollisuuksien mukaan sekä samalla katsotaan vapaiden paikkojen kokonaisuutta kunnassa.

Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen tai muutoksen teko

Varhaiskasvatuspäätöksen liitteenä seuraa lomake, jolla ilmoitetaan varhaiskasvatuksen vastaanottamisesta tai siitä kieltäytymisestä. Päätöksessä olevaa hoidon aloituspäivämäärää voi tarvittaessa siirtää ko. lomakkeella enintään yhdellä kuukaudella (1 kk) eteenpäin. Nämä tiedot ja mahdolliset muutokset tulee ilmoittaa edellä mainitulla lomakkeella ja palauttaa se kahden viikon sisällä päätöksen vastaanottamisesta. Muuten päätös raukeaa.

Jos päivähoitopaikkaa ei ole peruutettu ennen hoidon aloitusta, peritään puolen kuukauden hoitomaksu.

Alla olevalla lomakkeella vahvistetaan varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen tai vaihtoehtoisesti se, että paikkaa ei oteta vastaan. Tämä lomake lähetetään jokaiselle asiakkaalle varhaiskasvatuspaikkapäätöksen (sijoituspäätös) liitteenä.

Alla olevalla lomakkeella ilmoitetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen muutokset tai irtisanotaan paikka.

Varhaiskasvatuksen palvelusopimus

Tämä lomake palautetaan täytettynä varhaiskasvatusyksikköön samalla kun tehdään varhaiskasvatuksen palvelusopimus.

Tämä palvelusopimus laaditaan aina lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa ja päivitetään jokaisen toimintakauden alussa. Sopimuksessa käydään läpi hoitosuhteeseen vaikuttavia asioita.

Muut lomakkeet

Tällä lomakkeella ilmoitetaan kasvis- ja/tai erityisruokavaliota tarvitsevasta ruokailijasta.

Varhaiskasvatuksen tavoitteet

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on:

1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia;

2) tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista;

3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset;

4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö;

5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä;

6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa;

7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä;

8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen;

9) varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin;

10) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä.

Tutustu myös näihin:

Siuntion varhaiskasvatussuunnitelma
Varhaiskasvatussuunnitelma on velvoittava ja sen tehtävä on ohjata kunnassa järjestettävää varhaiskasvatusta. Siuntion varhaiskasvatussuunnitelma koskee kaikkia kunnallisia ja yksityisiä varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä Siuntion kunnassa. Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu saman sisältöisenä sekä suomen- että ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle.

Kielipolku
Tietoa Siuntion kunnan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kielipolusta.

SIVKESU
Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SIVKESU) huomioidaan kunnan tuottamat sivistys- ja hyvinvointipalvelut.

Kulttuurikasvatussuunnitelma
Tietoa Siuntion kulttuuripolusta.