Siirry sisältöön

Varhaiskasvatus

poika ja tyttö katselemassa sillalta Siuntion jokea.

Siuntiossa varhaiskasvatusta on tarjolla päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Siuntiossa varhaiskasvatusta järjestetään suomeksi ja ruotsiksi. Voit valita myös yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelillä Siuntion kunnan hyväksymillä palveluntuottajilla. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.


Yleistä varhaiskasvatuksesta

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksella tarkoitamme lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka huomioiden lasten eri ikä- ja kehitysvaiheet.  Toteutamme varhaiskasvatusta valtakunnallisen ja kuntatason suunnitelmien sekä toimintayksikkö- ja lapsiryhmätason suunnitelmien pohjalta.

Laadimme jokaiselle lapselle oman varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä lapsen ja huoltajien kanssa. Toimintayksiköt laativat Siuntion varhaiskasvatussuunnitelmaan pohjautuen yksikkökohtaisen toimintasuunnitelman. Huomioimme huoltajien ja lasten näkemykset ja toiveet, kun laadimme yksikkökohtaisen toimintasuunnitelman.

Näin haet varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti eAsioinnin kautta.

Jätä hakemus viimeistään neljä kuukautta (4 kk) ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Jos tarvitset paikan varhaiskasvatuksesta kiireellisesti, esimerkiksi työllistymisen takia, jätä hakemus viimeistään kaksi viikkoa (2 viikkoa) ennen kuin lapsesi tarvitsee paikan.

Päätös lapsen varhaiskasvatuspaikasta lähetetään perheille kirjallisena viimeistään kuukausi ennen hoidon tarvetta. Akuuteissa päätöksissä käsittelyaika on lyhyempi.

Voit hakea lomakkeella kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa, mutta vain jos eAsiointi ei ole mahdollista. On tärkeää täyttää lomake huolellisesti.

Ulkopaikkakuntalaisen hakijan tulee liittää hakemukseen sekä nykyiset osoitetietonsa että tulevat Siuntion osoitetiedot.

Kirjallinen varhaiskasvatushakemus palautetaan osoitteella Siuntion kunta, Sivistystoimisto/Varhaiskasvatus, Puistopolku 1, 02580 Siuntio tai salattuna sähköpostin kautta varhaiskasvatus(at)siuntio.fi.

Hakemusten käsittely

Varhaiskasvatushakemusten saapumista kuntaan seurataan jatkuvasti. Hakemukset käsitellään 2 kertaa kuussa varhaiskasvatuksen ohjausryhmässä yhdessä palvelualuevastaavien kanssa.  

Varhaiskasvatuspaikkojen myöntämisessä huomioidaan perheen tarpeet ja toiveet mahdollisuuksien mukaan sekä samalla katsotaan vapaiden paikkojen kokonaisuutta kunnassa.

Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen tai muutoksen teko

Varhaiskasvatuspäätöksen liitteenä seuraa lomake, jolla ilmoitetaan varhaiskasvatuksen vastaanottamisesta tai siitä kieltäytymisestä. Päätöksessä olevaa hoidon aloituspäivämäärää voi tarvittaessa siirtää ko. lomakkeella enintään yhdellä kuukaudella (1 kk) eteenpäin. Nämä tiedot ja mahdolliset muutokset tulee ilmoittaa edellä mainitulla lomakkeella ja palauttaa se kahden viikon sisällä päätöksen vastaanottamisesta. Muuten päätös raukeaa.

Jos päivähoitopaikkaa ei ole peruutettu ennen hoidon aloitusta, peritään puolen kuukauden hoitomaksu.

Alla olevalla lomakkeella vahvistetaan varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen tai vaihtoehtoisesti se, että paikkaa ei oteta vastaan. Tämä lomake lähetetään jokaiselle asiakkaalle varhaiskasvatuspaikkapäätöksen (sijoituspäätös) liitteenä.

Alla olevalla lomakkeella ilmoitetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen muutokset tai irtisanotaan paikka.

Varhaiskasvatuksen palvelusopimus

Tämä lomake palautetaan täytettynä varhaiskasvatusyksikköön samalla kun tehdään varhaiskasvatuksen palvelusopimus.

Tämä palvelusopimus laaditaan aina lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa ja päivitetään jokaisen toimintakauden alussa. Sopimuksessa käydään läpi hoitosuhteeseen vaikuttavia asioita.

Muut lomakkeet

Tällä lomakkeella ilmoitetaan kasvis- ja/tai erityisruokavaliota tarvitsevasta ruokailijasta.

Varhaiskasvatuksen tavoitteet

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on:

1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia;

2) tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista;

3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset;

4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö;

5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä;

6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa;

7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä;

8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen;

9) varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin;

10) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä.

Varhaiskasvatuksen kehittämistoimintaa

Kehityksen ja oppimisen tuki 2022-2024
Varhaiskasvatuslain uudistuksen myötä kehitämme tuen kolmitasoisuuden toteuttamiseksi uudenlaisia toimintamalleja inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi. Tuen kolmitasoisuutta kehitetään pedagogiikan osaamista lisäämällä ryhmiin. Varhaiskasvatuksen kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitajien myötä pystytään suunnittelemaan monipuolisempia tukimuotoja lapsiryhmiin, joissa tuen tarvetta esiintyy. Inklusiivisen toimintaperiaatteiden mukaan toiminnalla pyritään mahdollistamaan ja vahvistamaan jokaisen lapsen osallisuus omassa ryhmässään ja vertaisena ikätovereidensa ryhmässä. Hankkeen aikana on tarkoitus kehittää erilaisia joustavia malleja ja ratkaisuja tukea tarvitseville lapsille.

Tasa-arvokasvattaja 2023-2024
Tasa-arvo kasvattajan avulla saadaan kasvattajan kohdennettua enemmän aikaa niille lapsille, jotka tarvitsevat vähän enemmän tukea oppimiseen. Hankkeen avulla pystytään tukemaan varhaisessa vaiheessa lapsen hyvinvointia ja varmistamaan lasten tasavertaiset mahdollisuudet yksilöllisellä oppimispolulla.
Hankkeen avulla kehitetään ja luodaan tapoja toteuttaa samanaikaisopettajuutta, jolla mahdollistetaan inklusiivinen toiminta lapsiryhmissä. Samanaikaisopettajuuden mallin kehittämisellä voidaan vastata paremmin lapsiryhmän yksilöllisiin tarpeisiin. Toiminnan hyvällä suunnittelulla ja toteuttamisella mahdollistetaan lasten tasa-arvoinen osallistuminen ryhmän toimintaan.

Varhaiskasvatuksen digiseikkailu 2022-2024
Digiseikkailun avulla tuetaan lasten ja henkilöstön digitaalista osaamista. Hankkeen tavoitteena on tukea lasten tasa-arvoista mahdollisuutta oppia vastuullista ja turvallista toimintaa digitaalisessa maailmassa. Digiseikkailu toteutetaan mm. tuottamalla uusia digitaalisia välineitä hoidon aloitukseen ja työskentelemällä lasten kanssa työpajoissa ja eri tapahtumissa.

Varhaiskasvatuksen Digi-tutorit 2022-2024
Varhaiskasvatuksen digitutorit jalkautuvat päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon toteuttamalla lasten kanssa digileikkiprojekteja. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa laaja-alaisen osaamisen tavoitteita; medialukutaitoja ja digitaalisen osaamisentaitoja. Hankkeen aikana kehitetään pedagogisia toimintamalleja ja vahvistetaan lasten turvataitoja digitaalisessa maailmassa.

Kansainvälinen osallisuus varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 2023-2024
Kansainvälisyyshanke on hieno jatkumo kielirikasteisen toiminnan kehittämiselle. Siuntion esioppilaiden yhteistyö Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun kanssa aloitettiin syksyllä 2023. Lapset pääsevät tutustumaan ja käyttämään toista kotimaista kieltä sekä tutustumaan naapurimaan lasten toimintaan ja elämään varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Lasten yhteistyö sujuu mm. digitaalisia välineitä hyödyntäen. Hankkeen avulla tuetaan lasten positiivista käsitystä kielien opiskelusta ja lisätään ymmärrystä eri kulttuureista ja kansainvälisen toiminnan yhteistyön merkityksestä.

Kielirikasteisen varhaiskasvatus 2022-2023
Kielirikasteinen varhaiskasvatus laajenee ja toimintaa kehitetään. Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa toteutetaan kasvatuksen ja opetuksen kielipolku ohjelmaa tarjoamalla kielisuihkuttavaa toimintaa mm. musiikin ja liikunnan avulla sekä leikkien ja lorutellen. Suomenkielisillä lapsilla suihkutuskieli on ruotsi ja ruotsinkielisillä lapsilla suomi. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kielirikasteinen opetus on luonnollinen osa opetusta ja arjen toimintaa. Viime toimintakauden kehittämistyön tuloksena on tuotettu uusi julkaisu kielirikasteisen toiminnan työn tueksi (julkaisuun linkki). Toimintaa kehitetään edelleen vahvistamalla kielirikasteista toimintaa valituissa pilotti-päiväkodeissa Jukolassa ja Lilla-Alexisissa.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma on velvoittava ja sen tehtävä on ohjata kunnassa järjestettävää varhaiskasvatusta. Siuntion varhaiskasvatussuunnitelma koskee kaikkia kunnallisia ja yksityisiä varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä Siuntion kunnassa. Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu saman sisältöisenä sekä suomen- että ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle.

Varhaiskasvatussuunnitelma sisältää myös digitaitotavoitteita. Niiden saavuttamiseksi olemme kehittäneet varhaiskasvatuksen opetusta sekä digipassit ja niihin kuuluvaa materiaalia. Oheisella videolla lapset esittelevät digiprojekteja, joita he ovat luoneet.

Kielipolku

Siuntion kielipolussa yhdistyvät sekä kieli- että kulttuurikasvatus. Siuntion kielipolku on varhaiskasvatuksesta aina perusopetukseen asti ulottuva kielikasvatuksen jatkumo.

Kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuuripolku on Siuntion varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen oma kulttuurikasvatussuunnitelma.
Kulttuurikasvatussuunnitelma vahvistaa siuntiolaisten lasten ja nuorten kulttuuri-identiteetin
muodostumista ja kehittymistä. Se antaa mahdollisuuden itseilmaisuun ja kulttuuri- ja taide-elämysten kautta kehittää omaa kulttuuri- ja taidesuhdetta. Kulttuurikasvatussuunnitelmaan sisältyy varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita ja oppimisen alueita.

Yhteystiedot