Siirry sisältöön

Perusopetus

tumma ja vaaleahiuksiset tytöt kävelemässä reput selässä perhekeskuksen edessä aurinkoisella säällä.

Siuntion kunta tarjoaa asukkailleen laadukkaita ja monipuolisia koulupalveluja Aleksis Kiven koulussa ja Sjundeå svenska skolassa, jotka sijaitsevat Sivistyskampus Siuntion sydämessä. Ruotsinkieliset oppilaat käyvät yläluokat Källhagens skolassa Lohjan Virkkalassa tai Winellska skolanissa Kirkkonummella.Yleistä perusopetuksesta

Siuntion kunta tarjoaa asukkailleen laadukkaita ja monipuolisia koulupalveluja kahdessa peruskoulussa. Suomenkielistä opetusta järjestetään Aleksis Kiven (1-9 lk) koulussa sekä ruotsinkielistä opetusta Sjundeå svenska skolanissa (1-6 lk). Kaikissa kouluissa järjestetään erityisen tuen tarpeessa oleville oppilaille opetusta pienryhmässä. Ruotsinkieliset oppilaat jatkavat yläkouluopiskelua joko Kirkkonummella (Winellska skola) tai Lohjalla (Källhagens skola Virkkalassa).

Perusopetukseen ilmoittautuminen

Siuntion kunnassa ilmoittaudutaan perusopetukseen sähköisesti kunnan oppilashallintojärjestelmän, Wilman kautta.

Kuulutus perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisesta julkaistaan
kunnan kotisivuilla ja kunnan ilmoitustaululla tammikuussa. Kuulutuksessa on tietoa
ilmoittautumisajankohdasta ja muista kouluun liittyvistä asioista sekä
iltapäivätoimintaan hakemisesta. Niille huoltajille, joilla ei vielä ole Wilma-tunnuksia, ne lähetetään kotiin. Wilmaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä oppilashallintokoordinaattoriin Mari Mettälään.

Kuntaan muuttavia pyydämme olemaan yhteydessä oppilashallintokoordinaattoriin Mari Mettälään kouluun ilmoittautumista varten.

Huoltaja, joka haluaa siirtää lapsensa koulunkäynnin aloittamista vuotta myöhemmäksi tai vuotta aikaisemmaksi, täyttää hakemuksen ”Perusopetuksen aloittaminen poikkeavasti” ja toimittaa sen sivistystoimenjohtajalle. Hakemuksen liitteenä tulee olla psykologin lausunto ja tarvittaessa lääkärin lausunto.

Alla olevalla lomakkeella haetaan oppilaalle oikeutta aloittaa koulu vuotta säädettyä aikaisemmin, vuotta säädettyä myöhemmin tai pidennettyä oppivelvollisuutta.

Suomenkielisen perusopetuksen yläkoululaiset jatkavat koulunkäyntiä Aleksis Kiven koulun yhtenäiskoulussa ilman erillistä ilmoittautumista. Kuudennen vuosiluokan jälkeen ruotsinkieliset siuntiolaiset oppilaat jatkavat koulunkäyntiä Källhagenin koulussa Virkkalassa tai Winellska skolanissa Kirkkonummella.

Oppilaaksiotto

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 13.6.2018 § 64 hyväksynyt Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaaksiottoperiaatteet. Kunta osoittaa jokaiselle oppilaalle lähikoulun sivistyslautakunnan vahvistamien oppilaaksiottoperiaatteiden mukaisesti.

Oppilas voi pyrkiä oppilaaksi muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun.
Huoltajat voivat myös hakea lapsellensa opiskelupaikkaa haluamaansa kouluun
toiselle paikkakunnalle, mikäli kyseinen koulu hänet hyväksyy oppilaaksi. Tällöin
noudatetaan kyseessä olevan kunnan vahvistamia oppilaaksiottoperiaatteita.
Oppilaan käydessä huoltajan anomuksesta koulua vieraassa kunnassa tai muussa kuin
kunnan oppilaalle osoittamassa lähikoulussa, koulukuljetuksia ei järjestetä eikä
korvata.

Oppivelvollisuus

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Huoltaja hakee pidennettyä oppivelvollisuutta lomakkeella ”Perusopetuksen aloittaminen poikkeavasti”. Hakemuksen liitteenä tulee olla asiantuntijalausunto (neurologi, lastenlääkäri). Huoltajan hakemus toimitetaan sivistystoimistoon. Päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta tekee sivistystoimen johtaja
asiantuntijalausuntojen perusteella.

Opetussuunnitelma

Siuntion kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessin lähtökohtana on ollut valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti osallisuus. Tavoitteena on, että sekä oppilaat, opetushenkilöstö, oppilaiden huoltajat ja luottamushenkilöt saavat mahdollisuuden vaikuttaa opetussuunnitelman sisältöön. Sisällön laadinnassa tehdään yhteistyötä perusturvan lisäksi kunnan ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.  

Opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti Siuntion kunta on laatinut kuntakohtaiset linjaukset ja täsmennykset opetussuunnitelmatekstin oheen siniselle pohjalle. Siuntion kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman ja niihin liittyvät suunnitelmat on hyväksytty sivistyslautakunnassa.

Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat

Perusopetuksen kehittämistoiminta

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja oppimisen edellytysten parantaminen Siuntiossa 2022-2024

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman avustuksen avulla edistetään esi- ja perusopetuksen oppilaiden tuen saantia sekä vahvistetaan heidän kehitystään, oppimistaan ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat vähän enemmän tukea oppimiseen. Hanke mahdollistaa lisähenkilökuntaa opetusryhmiin ja lapsille pystytään tarjoamaan kiireettömyyden tunnetta ja enemmän aikaa oppimiseen. Hankkeen tavoitteena on edistää kouluviihtyvyyttä ja luoda myönteinen sekä kannustava ilmapiiri kouluissa.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen 2023-2025

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Siuntion kunnalle valtion erityisavustuksen yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa kouluviihtyvyyttä ja ennaltaehkäistä kiusaamista sekä luoda toimivia toimintamalleja Sivistyskampukselle. Hankkeen puitteissa on edistetty positiivisen pedagogiikan käyttöä Sivistyskampuksella työskentelevien henkilöiden keskuudessa. Positiivisessa pedagogiikassa korostuu jokaisen lapsen ja nuoren arvostava kohtaaminen, vaikeuksissa auttaminen ja ennen kaikkea hyvän huomaaminen. Lisäksi hankkeen avulla kuntaan palkataan yhteisöpedagogi, joka toimii erilaisissa kasvatus- ja opetusympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia ja nuoria ja erityisesti heitä, joiden koulupoissaolot ovat lisääntyneet.

Maahanmuuttotaustaisten ja kielellisiä haasteita omaavien oppilaiden opiskelun tukeminen ja luku- ja tekstitaitojen vahvistaminen 2022-2024

Opetushallituksen rahoittaman hankkeen avulla tuetaan maahanmuuttotaustaisia ja kielellisiä haasteita omaavia oppilaita eri oppiaineiden opiskelussa ja luku- ja tekstitaitojen vahvistamisessa. Hanke mahdollistaa yhteisopettajuuden kehittämistä Siuntiossa. Yhteisopettajuuden avulla pystytään kohdistamaan lisätukea apua tarvitseville oppilaille, tukea oppilaiden opiskelukielitaitoa sekä ennaltaehkäisemään mahdollisia oppimishaasteita jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin 2023-2024

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman erityisavustuksen kautta tuetaan oppilaiden hyvinvointia, yhdenvertaista kasvua ja kehitystä sekä tasa-arvoisuutta. Hankkeen avulla kehitetään ja luodaan tapoja toteuttaa samanaikaisopettajuutta, jolla mahdollistetaan inklusiivinen toiminta opetusryhmissä. Samanaikaisopettajuuden mallin kehittämisellä voidaan vastata paremmin lasten yksilöllisiin tarpeisiin. Toiminnan hyvällä suunnittelulla ja toteuttamisella mahdollistetaan lasten tasa-arvoinen osallistuminen ryhmän toimintaan sekä luodaan kaikille oppilaille turvallinen oppimisympäristö.

Koulujen kerhotoiminta 2023-2024

Opetushallitus on myöntänyt Siuntion kunnalle valtionavustusta koulujen kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Avustuksen tarkoituksena on monipuolisen ja laadukkaan koulujen kerhotoiminnan tukeminen. Koulun kerhotoiminta on koulupäivinä järjestettävää oppituntien ulkopuolista harrastustoimintaa, joka on oppilaille vapaaehtoista ja maksutonta. Kerhotoiminnan tehtävänä on lasten ja nuorten monipuolisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä oppilaiden osallisuuden lisääminen.

Harrastamisen Suomen malli 2023-2024

Siuntion kunta saa valtionavustusta harrastamisen Suomen malli-hankkeelle. Harrastamisen Suomen malli on Opetus-ja kulttuuriministeriön toimintamuoto, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Kerhot ovat maksuttomia ja ne järjestetään pääosin koululaisille tutuissa paikoissa koululla tai sen lähiympäristössä. Kerholaisille tarjotaan välipala, joka syödään ennen kerhon alkua. Osa kerhoista on tarkoitettu alakoululaisille ja osa yläkoululaisille. Harrastukset toteutetaan viikoittain koulun jälkeen pääsääntöisesti syyskuun alusta toukokuulle, pois lukien koulujen loma-ajat ja arkipyhät.

Lomakkeet

Lomakkeella haetaan vieraskuntalaiselle oppilaalle koulunkäyntioikeutta Siuntion kunnan kouluun.

Lomakkeella ilmoitetaan erityisruokavaliota tarvitsevasta ruokailijasta.

Muut hakemukset Wilman(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) kautta.

Katso myös

Sivistystoimisto